Publikacje krajowe

Home / Publikacje krajowe

Maj 22, 2013

0

Publikacje krajowe

Autor monografii o zasięgu krajowym

 1. Wormald P.J., Endoskopowa chirurgia zatk – Anatomia, trójwymiarowa rekonstrukcja i technika chirurgiczna, Skarżyński H. red., Medisfera, 2015
 2. Skarżyński H.: Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach Europy – Priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, 2012
 3. Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszacych i Niedosłyszacych Człowiek- Człowiekowi, 2004
 4. Szuchnik J., Skarżyński H.: Gdy twój uczeń ma problemy ze słuchem. W: Uczeń – zmysły, komunikacja. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, 2004
 5. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Wybrane aspekty medyczne. W: Uczeń, zmysły, komunikacja. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszacych i Niedosłyszacych Człowiek- Człowiekowi, 2004
 6. Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H.: Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ISBN 83-87674-36-2, Warszawa, 2002
 7. Kręcicki T., Zalesska-Kręcicka M., Skarżyński H.: Objawy laryngologiczne w rzadkich zespołach chorobowych, Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa, 2002
 8. Wysocki J., Skarżyński H.: Anatomia topograficzna kości skroniowej dla potrzeb otochirurgii, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, 2000
 9. Skarżyński H.: Kryteria kwalifikacji do zabiegów wszczepiania implantów ślimakowych i program rehabilitacji całkowitej utraty słuchu u dzieci, Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa, 1994
 10. Skarżyński H.: Badania układu chłonnego krtani, Opracowanie monograficzne stanowiące sprawozdanie z badań realizowanych w latach 1983-1985 prowadzonych w ramach prac naukowo-badawczych AM, nr W-410 (1986)
 11. Skarżyński H.: Opracowanie optymalnych metod rehabilitacji chorych z tympano i otosklerozą, Opracowanie monograficzne stanowiące podsumowanie I-go etapu badań prowadzonych w ramach tematu naukowo-badawczego AK/49 (1986)
 12. Kukwa A., Skarżyński H.: Badania morfologiczne i kliniczne materiałów stosowanych w chirurgii ucha, Opracowanie monograficzne stanowiące sprawozdanie z badań prowadzonych w ramach tematu naukowo-badawczego II K/18 zrealizowanego w ramach problemu resortowego MZ-XIV w latach 1981-1985 (1986)
 13. Włodarski K., Skarżyński H.: Ocena wpływu implantów z tytanu na zachowanie się regionalnych węzłów chłonnych, tkanek miękkich i kości, cz. I, II, praca realizowana w ramach tematu naukowo-badawczego AK/49
 14. Skarżyński H.: Badania morfologiczne, doświadczalne i kliniczne układu chłonnego krtani i gardła dolnego, Opracowanie monograficzne stanowiące podsumowanie I i II etapu badań prowadzonych w ramach prac naukowo-badawczych, temat nr W-12
 15. Skarżyński H., Rogowski M.: Wybrane Procedury z zakresu audiologii i otologii – wskazówki dla świadczeniodawców i płatników, Instytyt Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, cz. I – Otologia
 16. Skarżyński H.:Informator – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, 2001
 17. Skarżyński H.: Szumy uszne w życiu codziennym, Porady praktyczne dla pacjentów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, 2000
 18. Skarżyński H.: Patofizjologia ucha wewnętrznego – narząd słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, 2000
 19. Skarżyński H., Wysocki J.: Urazy kości skroniowej, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 1999
 20. Skarżyński H.: Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 1998 Program pomocy dla osób niedosłyszących w Polsce, Wyd. Społeczna Fundacja Solidarności, Warszawa 1997
 21. Skarżyński H. (red.wydania): Biuletyn Naukowy „Cochlear Center” w Warszawie,nr. 1, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Leczenie Zaburzeń Słuchu”, 1995
 22. Skarżyński H. (red.wydania): Biuletyn Naukowy „Cochlear Center” w Warszawie, nr. 2, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Leczenie Zaburzeń Słuchu”, 1995
 23. Skarżyński H.: Implant nadziei. Nowe szanse dla osób niesłyszących. Pytania i odpowiedzi, Wyd. I i II, Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa 1994, 1997
 24. Skarżyński H. Stan naczyń limfatycznych błony śluzowej w raku krtani, Praca na stopień doktora nauk medycznych, Warszawa, 1983, dostępna w Bibliotece AM w Warszawie i GBL.
 25. Skarżyński H.: Badania kliniczne i doświadczalne układu chłonnego gardła dolnego w zdrowiu i w chorobie nowotworowej Praca habilitacyjna – Warszawa, 1989, dostępna w Bibliotece Głównej AM i GBL

Autor rozdziału w monografii o zasięgu krajowym

 1. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Klasyfikacja zaburzeń słuchu, w: Logopedia – teoria zaburzeń mowy, Monografia pod red. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cure Skłodowskiej, Lublin 2012, 91-116
 2. Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe, w: „Zarys Audiologii Klinicznej”, Wydawnictwa Akademii Med. im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2010, 282-287, wydanie III
 3. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Cieśla W.: Blok Operacyjny Otolaryngologiczny, w: Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie, Monografia pod redakcją K. Bieleckiego i T. Szretera, Wyd. Abacus Biuro Promocji Medycznej, Warszawa, 2007, 135-152
 4. Skarżyński H., Lorens A., Implanty ślimakowe w Otolaryngologia dziecięca, pod red. Gryczyńska D., Alfa-Medica Press, 2007, 142-153
 5. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Leczenie całkowitej i częściowej głuchoty – Implanty w: Audiologia Kliniczna pod red. M. Śliwińskiej-Kowalskiej, Mediton, Łódź 2005, 53, 429-441
 6. Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 16-18
 7. Skarżyński H.: Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologiii otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 19-21
 8. Skarżyński H.: Przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologiii otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 22
 9. Skarżyński H.: Przewlekłe ropne ziarninowe zapalenie ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologiii otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 23-24
 10. Skarżyński H.: Tympanoskleroza, w „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 27-29
 11. Skarżyński H.: Urazy ucha zewnętrznego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 32-37
 12. Skarżyński H.: Urazy ucha środkowego, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 38-39
 13. Skarżyński H.: Urazy kości skroniowej, w: „Wybrane procedury z zakresu audiologii i otologii”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2002, 40-41
 14. Skarżyński H., Piotrowska A.: Implanty ślimakowe – aktualna procedura postępowania diagnostycznego, w: „Bliżej życia”, Materiały dla rodziców dzieci i młodzieży z wadą słuchu, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek- Człowiekowi”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2001, 64-69
 15. Skarżyński H., Żarowski A.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej elektrostymulacji, w: „Bliżej życia”, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2001, 70-76
 16. Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe, w: „Zarys Audiologii Klinicznej”, Wydawnictwa Akademii Med. im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2000, 282-287 wydanie II
 17. Żarowski A., Skarżyński H.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej elektrostymulacji, w: „Patofizjologia ucha wewnętrznego”, IFPS, Warszawa 2000, 74-79
 18. Skarżyński H., Szwedowicz P., Wysocki J.: Etiologia i epidemiologia złamań kości skroniowej, w „Urazy kości skroniowej” (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS, Warszawa 1999, 23-46
 19. Skarżyński H., Szwedowicz P., Wysocki J.: Diagnostyka złamań kości skroniowej, w: „Urazy kości skroniowej” (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS,Warszawa 1999, 47-64
 20. Skarżyński H., Szwedowicz P.: Przebieg kliniczny urazów kości skroniowej, w: „Urazy kości skroniowej” (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS, Warszawa 1999, 65-66
 21. Skarżyński H., Szwedowicz P.: Postępowanie w złamaniach kości skroniowej, w: „Urazy kości skroniowej” (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS,Warszawa 1999, 67-81
 22. Skarżyński H., Szwedowicz P.: Wysocki J.: Rokowanie w złamaniach kości skroniowej, w: Urazy kości skroniowej (red. Skarżyński H. i Wysocki J.), IFPS, Warszawa 1999, 95-96
 23. Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe – współczesna metoda leczenia całkowitej głuchoty, w: „Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu” (red. J. Kobosko), Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Wyd. I, II, Warszawa 1998, 1999, 67
 24. Skarżyński H., Lorens A., Geremek A.: Elektrostymulacja w leczeniu szumów usznych, w: „Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki” (red. Skarżyński H.), Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 1998, 75-80
 25. Skarżyński H.: Wszczepy zewnątrz i wewnątrzślimakowe, w: Zarys Audiologii Klinicznej, Poznań 1994, 455-464 wydanie I
 26. Skarżyński H.: Stan obecny i tendencje w rozwoju badań układu chłonnego krtani i sąsiedztwa, Postępy w Otolaryngologii, PZWL
 27. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego błony śluzowej krtani po napromienianiu, Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1988, 20, 1, 51-54
 28. Skarżyński H., Jegliński W., Szlenk Z.: Tracheostomia wykonana przed laryngektomią jako element prognozy, Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1988, 20, 1, 129-131.

Publikacje w czasopismach krajowych

 1. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Barylyak R., Skarżyński P.H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w połączeniu z couplerem typu SP w przypadku przewlekłego zarostowego zapalenia ucha – opis przypadku. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1):CS75-78
 2. Skarżyński H., Szkiełkowska A., Olszewski Ł., Mrówka M., Porowski M., Fabijańska A., Skarżyński P.H., Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1):PP9-23
 3. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P., Skarżyński H., Obiektywizacja stopnia nasilenia zmian w obrzękach Reinkego / Objectification of the severity of Reinke's edema. Otolaryngol Pol. 2014 Nov-Dec;68(6):287-92.
 4. Zgoda M.W., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Skarżyński H., Analiza porównawcza osiągnięć szkolnych trzynastolatków korzystających z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia i słyszących rówieśników. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5):PB66-74
 5. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5):PB59-65
 6. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS do oceny skuteczności interwencji związanej ze stosowaniem implantu ślimakowego u małych dzieci z głębokim niedosłuchem. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5):PB52-58
 7. Putkiewicz – Aleksandrowicz J., Lorens A., Kruszyńska M., Piotrowska A., Obrycka A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Pomiar pamięci operacyjnej z zastosowaniem systemu komputerowego u pacjentów implantowanych – ocena trafności testu. Now Audiofonol 2014; 3(5):PB46-51
 8. Obszańska A., Lorens A., Wiśniewski T., Lutek A., Pieczykolan A., Skarżyński H., Postrzeganie dźwięków otoczenia w subiektywnej ocenie użytkowników implantów ślimakowych przed aktywacją i po aktywacji systemu implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5):PP37-45
 9. Walkowiak A., Lorens A., Kostek B., Skarżyński H., Symulacja słyszenia pacjenta z implantem ślimakowym. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5):PB31-36
 10. Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Implanty ślimakowe – wczoraj i dziś. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PP23-27
 11. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zachowanie czułości słuchu dla niskich częstotliwości po wszczepieniu implantu ślimakowego – przegląd literatury. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5):PP17-22
 12. Skarżyński H., Skarżyński P.H., Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 18 lat doświadczeń własnych. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5):PP9-16
 13. Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Biegun K., Jasińska J., Skarżyński H., Wpływ wieku osoby badanej na wyniki rozdzielnousznego testu liczbowego. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(4):PB28-35
 14. Lewandowska M., Niedziałek I., Milner R., Ganc M., Skarżyński H., Wpływ poziomu lęku i depresyjnych zaburzeń nastroju na uciążliwość obustronnych, subiektywnych szumów usznych – badanie pilotażowe. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(4): PB20-27
 15. Kozieł M., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka A., Dajos-Krawczyńska K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne wywołane trzaskiem u osób palących i niepalących. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(4): PB14-19
 16. Pluta A., Wolak T., Skarżyński H., Badanie dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego. An fMRI assessment of hemispheric language dominance. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(3): PB9-16
 17. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości u pacjentów z szumami usznymi i prawidłowym słuchem. Extended high frequency audiometry in tinnitus patients with normal hearing. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(3):PB17-23
 18. Niedziałek I., Sarnicka I., Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Fludra M., Karendys K., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Tinnitus – patomechanizmy szumów usznych, przegląd wybranych hipotez Pathomechanisms of tinnitus, a review of selected hypotheses. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(1): PP15-19
 19. Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Emisja gry na instrumencie dętym a patologia krtani. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(1): PB29-33 
 20. Trzaskowski B., Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Piłka A., Skarżyński H., System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. II. Ocena działania systemu dla danych klinicznych. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), 2014;
 21. Kobosko J., Piłka E., Pankowska A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości. Annales Academiae Medicae Silesiensis (ISSN 0208-5607) , 2014; 3/2014: 154-163.
 22. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy zdrowia psychicznego matek i ojców dzieci głuchych z implantem ślimakowym. Otolaryngologia Polska/ The Polish Of Otolaryngology (0030-6657), 2014; 68 (3): 135-142
 23. Dziedzic P., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych u dzieci w wieku przedszkolnym Evaluation of repeatability of audiometric tests in preschool children. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(1): PB46-53
 24. Rostkowska J., Kobosko J., Wojewódzka B., Skarżyński H., Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie korzystających z implantu ślimakowego po 60. roku życia. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), 2014; 13(2): 91-99
 25. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P. Skarżyński H. Obiektywizacja stopnia nasilenia zmian w Obrzękach Reinke. Otolaryngologia Polska / The Polish Otolaryngology (0030-6657), 2014
 26. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości u pacjentów z szumami usznymi i prawidłowym słuchem. Extended high frequency audiometry in tinnitus patients with normal hearing. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(3): PB17-23
 27. Pluta A., Wolak T., Skarżyński H., Badanie dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego. An fMRI assessment of hemispheric language dominance. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(3): PB9-16
 28. Mendel T., Wierzba-Bobrowicz T., Skarżyński H., Stępień T., Członkowska A., Nerwiakowłókniakowatość typu 2: opis przypadku, Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(2): 149–155
 29. Pieczykolan A., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, tom: 12 nr 1: 23-29
 30. Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Karpiesz L., Wolak T., Skarżyński H., Bioelektryczna aktywność spoczynkowa mózgu osób z obustronnymi szumami usznymi – wyniki wstępne, Nowa Audiofonologia 2013; 2(3): PB40-48
 31. Szkiełkowska A, Ślusarczyk A, Pietrasik K, Skarżyński H. Tornwald's cyst in clinical practice, Otolaryngol Pol. 2013 May-Jun;67(3):170-5
 32. Skarżyński H., Współczesne możliwości leczenia częściowej głuchoty przy pomocy różnych typów implantów śłuchowych. Nowa Audiofonologia, 2013; 2,1: 56
 33. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A. Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce The prevalence of tinnitus in children in Poland. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2013; 2:15.
 34. Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Padilla JL., Skarżyński H., Proces adaptacji kwestionariusza słuchowego LittlEARS do języka polskiego. Nowa Audiofonologia, 2013; 2:39
 35. Mrugalska-Handke K., Stefaniak A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H. Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z niedosłuchem odbiorczym i przewodzeniowym. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012; 11: 115-122
 36. Kobosko J, Pankowska A, Skarżyński H., Coping strategies in postlingually deafened adult cochlear implant users in comparison to the hearing population, Otolaryngol Pol. 2012 Mar-Apr;66(2):132-7
 37. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P., Uszyńska-Tuzinek M., Skarżyński H., The videostrobokymography in phoniatric practice, Otolaryngol Pol. 2012 May-Jun;66(3):214-8
 38. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H., The influence of high frequency hearing loss on the distortion product otoacoustic emissions in tinnitus subjects with normal hearing threshold (0,25-8kHz). Otolaryngol Pol. 2012 Sep;66(5):318-321
 39. Kaczorowska M., Furmanek M.I., Klimek P., Skarżyński H., Iatrogenic internal carotid artery pseudoaneurysm as a complication of myryngotomy in 6-years-old boy, Otolaryngol Pol. 2012 Sep;66(5):368-3
 40. Skoczylas A., Lewandowska M., Pluta A., Kurkowski Z.M., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Nowa Audiofonologia, 2012; 1: 11-18
 41. Piotrowska A., Lorens A., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., Preoperative hearing thresholds as a selection criterion for cochlear implantation, Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 24-29
 42. Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów, NowAudiofonol 2012; 1(1): 31-37
 43. Czajka N., Grudzień D., Pluta A., Kurkowsk Z.i, Ganc M., Cieśla K., Skarżyński H.,  Efekty terapii Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, NowAudiofonol 2012; 1(1): PB79-86
 44. Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H., Wykorzystanie zmodyfikowanego profilu umiejętności słuchowych w obserwacji efektów rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów z częściową głuchotą korzystających z systemu implantu ślimakowego – doniesienie wstępne. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 38-45
 45. Rostkowska J., Wojewódzka B., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 46-49
 46. Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K., Skarżyński H., Zastosowanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 67-78
 47. Rosińska A., Kurkowski Z., Lewandowska M., Cieśla K., Ganc M., Skarżyński H., Wpływ Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) – na płynność mowy oraz centralne funkcje słuchowe dzieci jąkających się. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 87-93
 48. Geremek-Samsonowicz A., Kłonica L., Rostkowska J., Piełuć M., Skarżyński H., Model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec niemowlęcia i jego rodziny przed operacją wszczepienia implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 119-125
 49. Skarżyński H., Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 10 lat doświadczeń. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP11-17
 50. Lorens A., Skarżyński H., Technologia implantów ślimakowych . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP18-23
 51. Piotrowska A., Lorens A., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., Przedoperacyjne wartości progów słyszenia jako kryterium kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP24-29
 52. Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H., Telerehabilitacja – nowa forma pomocy pacjentom korzystającym z systemu implantu ślimakowego w ramachprogramu opieki pooperacyjnej . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP35-38
 53. Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński P., Lubański R., Metoda zdalnego dopasowania implantu (telefitting) w Ogólnopolskiej Sieci Teleaudiologii . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP39-43
 54. Skarżyński H., Porowski M., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge u dziecka z zespołem Goltza-Gorlina z jednostronną atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego i niedosłuchem typu mieszanego . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP44-48
 55. Skoczylas A., Cieśla K., Kurkowski M., Czajka N., Skarżyński H., Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP51-55
 56. Cudejko R., Będzinski W., Piłka A., Skarżyński H., Zastosowanie badań akustycznych w ocenie stopnia nosowania u pacjentów . Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PK87-92
 57. Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem u osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących, Otolaryngologia Polska, 2012,132-137
 58. Piłka E., Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H.,Wykorzystanie emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych u dzieci w wieku 6-13 lat w odniesieniu do wyników audiometrii tonalnej i impedancyjnej, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 7-12
 59. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piłka A., Assessment of the efficiency of the auditory training in children with dyslalia and auditory processing disorders, Otolaryngol Pol. 2011 Sep-Oct;65(5):339-44
 60. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Skarzyński H., Quality of voice after implantation of hyaluronic acid to the vocal folds – preliminary report, Otolaryngol Pol. 2011 Nov-Dec;65(6):436-42
 61. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Jakość głosu u pacjentów po zastosowaniu metody iniekcji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2011; 65 (6): 436-44
 62. Raj-Koziak D., Kochanek K., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu / Tinnitus in children with normal results of hearing screening test. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2011; 10(4): 171-175
 63. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Naumczyk P., Bogorodzki P., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., Wykorzystanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów korowych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2011; 65/3/171-183
 64. Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7–latków w Polsce wschodniej/ The prevalence of tinnitus in 7 year old children in the eastern of Poland, Otolaryngologia Polska, 2011/3, 65:2/106-109
 65. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piłka A., Zaburzenia artykulacji u dzieci ze współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego-efekty terapii słuchowej, Otolaryngologia Polska, 2011; 5(IX-X), 65: 339-344
 66. Skarżyński H.: Nadstaw Ucha, „Twoje Dziecko”, 2011, 11, 60-61
 67. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., Zastosowanie systemu automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisu słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA , 2011; vol. 17 (2011): 308-312
 68. Skarżyński H., Kochanek K.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w Polsce, „Gazeta Lekarska” 2011 (9), 36-37
 69. Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Piotrowska A., Results of hearing screening in school-age children in Poland. Otorynolaryngologia 2010; 9, 59
 70. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.: Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2010; 9/4, 187-194
 71. Skarżyński H.: Hanower 13-16 kwietnia, „Słyszę…” 2010, 3/113, 12
 72. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Ganc M., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H.: Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne. Przegląd Lekarski, 2010, 67/9, 796
 73. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.: Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym.. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2010; 9(2), 76-81
 74. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Zapobieganie zaburzeniom słuchu u dzieci i młodzieży, Pediatria po dyplomie, 2009, 13(2), 101-109
 75. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H.: Ocena funkcji procesów centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią, Otolaryngologia Polska, 2009, LXIII/I, 49-52
 76. Skarżyński H.: Hawana gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej, „Słyszę…” 2009, 6/110, 16-17
 77. Skarżyński H.: Dziecko z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy tematem konferencji w Sorrento, „Słyszę…” 2009, 6/110,11-13
 78. Skarżyński H.: 27th Politzer Society Meeting Londyn, 3 – 5 września 2009, „Słyszę…” 2009, 6/110, 8-11
 79. Kochanek K., Skarżyński H.: XXI Sympozjum Międzynarodowej Grupy Badawczej Audiometrii Odpowiedzi Wywołanych (IERASG), „Słyszę…” 2009, 5/109, 9-12
 80. Skarżyński H.: Leczenie Częściowej Głuchoty, „Słyszę…” 2009, 4/108, 4-9
 81. Skarżyński H., Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A.: Zastosowanie implantu ucha środkowego u pacjenta z odbiorczym, wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu – studium przypadku, Otolaryngologia Polska, 2008, 62(4), 606-612
 82. Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J.: Kompleksowe postępowanie u dzieci po wszczepach implantów ślimakowych. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2008; VII: 77-84
 83. Borawska B., Skarżyński H., Kochanek K., Piłka A.: Tinnitus in 12-years old children In Warsaw, Nowiny Lekarskie, 2008, 1, 14
 84. Szkiełkowska A., Miaśkiwicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A.: Skarżyński H.: Ocena głosu u chorych z obrzękami Reinke leczonych operacyjnie z użyciem lasera CO2, Otolaryngologia Polska, 2008, 62(1), 82-87
 85. Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Borawska B.: Szumy uszne u osób młodych do 35 roku życia/ Tinnitus in young patients up to 35 years old, Otolaryngologia Polska, 2008, 62 (4), 476-479
 86. Małkowska-Niedzielska J., Kochanek K., Skarżyński H.: Podstawy badania ABR u psów i kotów, Weterynaria w Praktyce, 2008, 6, 17-19
 87. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wakarowa A., Będziński W., Skarżyński H.: Chrypka a przerost migdałka gardłowego u dzieci. Nowa Pediatria, 2008; 12(1): 8-12
 88. Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H.: Coherence between Tomatis test and Central Auditory Processing audiologic test battery in Children with Dyslexia. Polish Journal of Environmental Studies, 2008; 17 (4A)
 89. Skarżyński H., Kochanek K.: Badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci w wieku 7 lat z terenów wiejskich i małych miast województw Polski wschodniej, „Słyszę…” 2008, 4/102, 13-14
 90. Skarżyński H.: Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu u dzieci klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, „Słyszę…” 2008, 2/100, 11-12
 91. Skarżyński H.: Implant Nadziei , „Słyszę…” 2007, 4/96, 4-7
 92. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Standardy postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w chorobach nosa, uszu i gardła u dzieci, Pediatria po dyplomie, 2007, 9
 93. Wysocki J., Skarżyński H., Krasucki K.: Topographical anatomy of middle and inner ear of rabbit, Medycyna Weterynaryjna, 2007, vol. 63 (6) 625-752, 731-735
 94. Furmanek M., Piotrowska A., Skarżyński H., Bogusławska-Walecka R., Walecki J.: Wartość wielorzędowej TK w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego oraz przydatność metody w klinicznej kwalifikacji do wszczepienia CI, Otolaryngologia Polska, 2007, LXI, 585-90
 95. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Waligóra J., Krajewski P., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R.: M34T and V37I Mutations in GJB2 Associated Hearing Impairment: Evidence for Pathogenicity and Reduced Penetrance, Audiofonolofia, 2007, 143A(21), 2534-2543
 96. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci w otolaryngologii, Pediatria po dyplomie, 2006, 68(4) 425-431
 97. Skarżyński H., Rudowski P., Kochanek K., Kochanowicz P.: Zastosowanie metody e-learningu w kształceniu ustawicznym lekarzy otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2006, 1, 14-15
 98. Skarżyński H., Porowski M., Stapedotomia jako metoda z wyboru, Audiofonologia, 2006, 28, 101-103
 99. Skarżyński H.: Teletransmisja fragmentu operacji otolaryngologicznej, Audiofonologia, suplement 2006, 81
 100. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Borawska B., Łazęcka K., Buniowska B.: Zastosowanie stapedotomii w zaawansowanej patologii ucha środkowego, Audiofonologia, suplement 2006, 84
 101. Skarżyński H., Mrówka M., Łazęcka K., Skarżyńska B., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.: Leczenie wad wrodzonych ucha zewnętrznego, Audiofonologia, suplement 2006, 83
 102. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyńska B., Sitarz L., Buniowska B.: Odległa ocena wyników operacji poprawiających słuch na materiale ponad 17000 uszu, Audiofonologia, suplement 2006, 82
 103. Lorens A., Wąsowski A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H.: Zależność pomiędzy progiem elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego a poziomem komfortowego słyszenia MCL zmierzonego w oparciu o wybrane metody psychoakustyczne, Audiofonologia, 2006, 28, 55-59
 104. Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena różnicy pomiędzy progiem odpowiedzi ASSR i progiem audiometrycznym u pacjentów normalnie słyszących, Audiofonologia, 2006, 28, 15-20
 105. Borawska B. Piotrowska A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Przyczyny jednostronnego głębokiego niedosłuchu odbiorczego u dzieci, Audiofonologia, 2006, 28, 67- 69
 106. Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H.: Analiza i detekcja słuchowych potencjałów stanu ustalonego z zastosowaniem metod czasowo-częstosciowych, Audiofonologia, 2006, 28, 27-30
 107. Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.: Wpływ ubytku ślimakowego słuchu na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów. Część I – ubytek jednostronny, Audiofonologia, 2006, 28, 1-36
 108. Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.: Wpływ ubytku ślimakowego słuchu na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów. Część II – ubytek obustronny, Audiofonologia, 2006, 29, 37-40
 109. Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.: Określenie tonotopowej organizacji kory słuchowej z wykorzystaniem badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fMRI) – badania pilotażowe, Audiofonologia, suplement 2006, 7
 110. Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.: Szumy uszne u dzieci w materiale Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Audiofonologia, suplement 2006, 8
 111. Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Emisja gry na instrumencie dętym a patologia krtani, Audiofonologia, suplement 2006, 27
 112. Kochanek K., Piłka A., Śliwa L., Piotrowska A., Skarżyński H.: Ocena progu słyszenia u osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu ustalonego – ASSR, Audiofonologia, suplement 2006, 31
 113. Kochanek K., Zając J., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H.: Możliwość szkolenia na odległość w zakresie metodologii badań ABR i OAE za pomocą urządzenia Kuba Mikro AS, Audiofonologia, suplement 2006, 32
 114. Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Buniowska B., Łazęcka K., Galewicz A.: Klasyczne aparaty na przewodnictwo kostne kontra BAHA – porównanie kliniczne, Audiofonologia, suplement 2006, 55
 115. Mueller-Malesińska M., Skórka A., Pollak A., Korniszewski L., Waligóra J., Płoski R., Pietrasik K., Kisiel B., Skarżyński H.: Ocena przydatności otoemisji akustycznej TEOAE i DPOAE w ocenie słuchu u słyszących nosicieli mutacji 35delG, Audiofonologia, suplement 2006, 56
 116. Pankowska A., Barej A., Mrówka M., Obrycka A., Lorens A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Wykorzystanie testu przesiewowego dla programowania działań rehabilitacyjnych w ramach treningu słuchowego na materiale słownym, Audiofonologia, suplement 2006, 69
 117. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Korniszewski L., Płoski R., Skarżyński H.: Profil audiologiczny pacjentów z różnymi mutacjami genu GJB2, Audiofonologia, suplement 2006, 70
 118. Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Obrycka A., Skarżyński H.: Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego, Audiofonologia, suplement 2006, 72
 119. Senderski A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.: Parametry słuchowych potencjałów poznawczych dla bodźców słownych dla stymulacji w swobodnym polu dźwiękowym, Audiofonologia, suplement 2006, 79
 120. Senderski A., Szkiełkowska A., Kurkowski M., Ratyńska J., Skarżyński H., Piłka A.: Słuchowe potencjały poznawcze u dzieci z dysleksją i bez zaburzeń czytania, Audiofonologia, suplement 2006, 80
 121. Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena różnic między progami audiometrycznymi i elektrofizjologicznymi odpowiedzi ASSR u pacjentów normalnie słyszących, Audiofonologia, suplement 2006, 94
 122. Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Rudowski P., Kochanowicz P., Skarżyński H.: Zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego za pośrednictwem Internetu, Audiofonologia, suplement 2006, 99
 123. Wojewódzka B., Pankowska A., Mrówka M., Barej A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Etapy treningu słuchowego na materiale słownym w rehabilitacji dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego, Audiofonologia, suplement 2006, 104
 124. Wrońska A., Kazanecka E., Czerederecki J., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Ocena czynności gardła i krtani u osób grających na instrumentach dętych, Audiofonologia, suplement 2006, 106
 125. Zgoda M., Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Sytuacja edukacyjna dzieci implantowanych po rozszerzeniu kryteriów kwalifikacji, Audiofonologia, suplement 2006, 112
 126. Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.: Analiza wpływu hałasu wnoszonego przez tomograf na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego, Audiofonologia, suplement 2006, 6
 127. Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: Wyniki łącznej stymulacji elektrycznej i akustycznej u pacjentów z częściową głuchotą, Audiofonologia, suplement 2006, 41
 128. Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Buniowska B., Łazęcka K., Galewicz A.: Klasyczne aparaty na przewodnictwo kostne kontra BAHA – porównanie kliniczne, Audiofonologia, suplement 2006, 55
 129. Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki rozwoju otochirurgii, Audiofonologia, suplement 2006, 85
 130. Kulikowska-Matłosz J, Schreiber-Zamora J, Kociszewska-Najman B, Mueller-Malesińska M, Skarżyński H.: Niedorozwój małżowin usznych z atrezją przewodów słuchowych zewnętrznych, mały czy wielki problem?, Standardy Medyczne, 2006, 8, 26
 131. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.: Nowa metoda diagnostyki molekularnej niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie, Audiofonologia 2006, XVII, 63-66
 132. Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Pankowska A., Skarżyński H.: Obserwacja zmian w rozwoju emocjonalnym dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego, Audiofonologia, 2006, 29, 123-126
 133. Skarżyński H.: Ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci: niekończąca się historia, Pediatria po Dyplomie, październik 2006
 134. Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Obrycka A.: Application of implantable electronic prostheses for patients with hearing impairment, Pol Merkur Lekarski, 2005 Sep;19(111), 487-489
 135. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.: Postępowanie w wybranych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych u dzieci, Pediatria po Dyplomie, wrzesień 2005, 41-47
 136. Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: Partial deafness cochlear implantation (PDCI). Audiofonologia Suplement, 2005, 29
 137. Rudowski P., Skarżyński H., Kochanek K., Kochanowicz P.: Application of e-learning method in continuous education at the International Center of Hearing and Speech. Audiofonologia Suplement 2005, 50
 138. Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena rozrzutu środ- i mię­dzyosobniczego progów słuchowych odpowiedzi stanu ustalonego u osób o słuchu normalnym Audiofonologia, 2005, XVII, 37-42
 139. Kazanecka E., Musialik I., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Ocena podparcia oddechowego (appogio) u osób kształconych wokalnie Audiofonologia, 2005, XVII, 107-11
 140. Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Anemometryczna ocena wydolności podniebienno- gardłowej u śpiewaków, Audiofonologia, 2005, XVII, 101-106
 141. Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Obrycka A.: Zastosowanie elektronicznych protez wszczepialnych w leczeniu niedosłuchów. Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, XIX, 487-489
 142. Senderski A., McPherson D. L., Kochanek K., Skarżyński H.: Wpływ uwagi na parametry potencjałów poznawczych rejestrowanych dla zdań naturalnych prezentowanych w modalności słuchowej Audiofonologia, 2005, XVII, 1-10
 143. Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.: Analiza wpływu hałasu wnoszonego przez tomograf na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fKRI), Audiofonologia, 2005, XVII, 31-36
 144. Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L.: Zastosowanie aparatu typu BAHA u pacjentki z chorobą Pageta – prezentacja przypadku, Audiofonologia, XXVII, 2005
 145. Skórka A., Pollak A., Płoski R., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Waligóra J., Skarżyński H.: Analiza fenotypowa pacjentów z niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie – wskazania do badań molekularnych, Audiofonologia XXVII, 2005
 146. Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.: Wpływ obustronnego ubytku ślimakowego na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V – IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów, Audiofonologia XXVII, 2005
 147. Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H.: Electric and acoustic pitch perception after Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI), Audiofonologia Suplement, 2005, 28
 148. Skarżyński H.: New era in otosurgery, Audiofonologia Suplement, 2005, 53
 149. Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Piłka A.: Evaulation of intra – and intersubject variability of ASSR threshold in normal hearing subjects, Audiofonologia Suplement 2005, 61
 150. Walkowiak A., Czyżewski A., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H.: Cochlear nerve assessment by measuring the Spread of Excitation (SoE), Audiofonologia Suplement 2005, 67
 151. Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H.: Medical detabase for multiparametric statistical analysis of implanted patients rehabilitation progress. Audiofonologia Suplement, 2005, 68
 152. Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.: Cochlear implant in a child with auditory neuropathy – case study. Audiofonologia Suplement, 2005, 48
 153. Skarżyński H.: Otochirurgia 2, „Słyszę…” 2005, 3/83, 18-19
 154. Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty Ślimakowe – rehabilitacja, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” 2004
 155. Skarżyński H.: Nowa Era w otochirurgii, Audiofonologia, 2004, XXV, 11-18
 156. Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Skarżyński H.: Analiza korelacji pomiędzy latencją fali V odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o intensywności 90 dB nHL i wielkością ubytku słuchu typu ślimakowego. Audiofonologia, 2004, 26, 35-40.
 157. Kazanecka E., Szkiełkowska A., Wrońska A., Skarżyński H.: Trudności terapeutyczne u pacjentów z nieprawidłową wysokością głosu w mowie. Audiofonologia, 2004, 26, 77-80.
 158. Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Związek pomiędzy progami ESR i parametrami stymulacji elektrycznej w licznej i zróżnicowanej grupie pacjentów, Audiofonologia, 2004, 26, 85-90.
 159. Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Zastosowanie Metody Akcentów do rehabilitacji zaburzeń głosu mówionego i śpiewanego, Audiofonologia, 2004, 26, 81-84.
 160. Szymańska E., Bartnik G., Karpiesz L., Borawska B., Skarżyński H., Hesse G.: Terapia dźwiękowa jako terapia wspomagająca leczenie szumów usznych, Audiofonologia, 2004, 26, 185—187
 161. Borawska B., Bartnik G., Karpiesz L., Szymańska E., Senderski A., Skarżyński H.: Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi i/lub nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji (TRT), Audiofonologia, 2004, 26, 177-180
 162. Walkowiak A., Lorens A., Wąsowski A., Skarżyński H.: Rozkład pobudzenia (Spread of excitation) – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu słuchowego, Audiofonologia, 2004, 26, 99-104
 163. Harris R. W., Nielson W. S., McPearson D. L., Skarżyński H.: Psychometryczne zrównoważone dwusylabowe polskie listy słowne, Audiofonologia, 2004, XXVI, 1-14.
 164. Harris R. W., Nielson W. S., McPearson D. L., Skarżyński H.: Psychometryczne zrównoważone jednosylabowe polskie listy słowne, Audiofonologia, 2004, 25, 41-52
 165. Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H.: IT-Enabled Comparison of Environmental Noise levels and Noise-Evoked Hearing Impairments, Mechanika, 2004, 23-lut, 143-154.
 166. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.: Implant ucha środkowego. Możliwości eleliminacji niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięku wprowadzanych przez aparaty słuchowe. Audiofonologia, 2004, 26, 91-94
 167. Skarżyński H., Lorens A, Piotrowska A., New method of partial deafness treatment, Otolaryngologia Polska, 2004;58(4):811-6.
 168. Skarżyński H.: Otochirurgia, „Słyszę…” 2004, 1/73, 18-19
 169. Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M.: Implanty Ślimakowe – rehabilitacja, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” 2004
 170. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.: Wyniki leczenia otosklerozy wieku dziecięcego. Audiofonologia, 2003, XXIV, 23-29.
 171. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.: Stapedotomia w zaawansowanej otosklerozie i tympanosklerozie, Audiofonologia, 2003, XXIV, 43-53.
 172. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.: Stapedotomia u chorych z małą rezerwą słuchową, Audiofonologia, 2003, XXIV, 37-43.
 173. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L., Wysocki J., Skarżyńska B.: Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego u dziecka – specyfika przebiegu klinicznego i wyniki leczenia operacyjnego, Audiofonologia, 2003, XXIV, 29-37.
 174. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Barański B., Markowska R., Kurkowski M., Skarżyński H.: Wyniki stymulacji audio-psycho-lingwistycznej u dzieci z guzkami głosowymi, Otolaryngologia, 2003, 2(4), 1-11.
 175. Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A.: Wpływ ubytku ślimakowego na latencję fali V odpowiedzi pnia mózgu wywołanych krótkimi tonami o częstotliościach 1000, 2000 i 4000 Hz przy intensywności 90 dB nHL. Audiofonologia, 2003, XXIV, 61-71
 176. Kazanecka E., Musialik E., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: Typy oddychania zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli z zaburzeniami głosowymi., Audiofonologia, 2003, XXIV, 111-120
 177. Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Skarżyński H., Mrówka M.: Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Audiofonologia, 2003, XXIII, 119-126
 178. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Czyżewski A., Skarżyński H., Markowska R., Kurkowski M.: Schemat postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego u osób jąkających się, Otolaryngologia Polska, 2003, LVII, 4, 555-559
 179. Szuchnik J., Piotrowska A., Skarżyński H.: Różne drogi rozwoju słuchowego dzieci z implantami ślimakowymi. Audiofonologia, 2003, XXIV, 145-157.
 180. Kazanecka E., Musialik E., Szkiełkowska A., Skarżyński H.: "Typy oddychania zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli z zaburzeniami głosowymi., Audiofonologia, 2003
 181. Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A.: Ocena możliwości oznaczenia progu słyszenia dla częstotliwości 3000 Hz za pomocą odpowiedzi pnia mózgu wywoływanych trzaskiem w ubytkach słuchu spowodowanych hałasem. Audiofonologia, 2003, XXIV, 89-97
 182. Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyńsji H.: Fizjoterapeutyczne metody leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych u dorosłych-doniesienie wstępne. Otolaryngologia Polska, 2003,57 (2), 277-281
 183. Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A.: Wpływ szerokości widma krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, Audiofonologia, 2002, XXII, 93-102
 184. Czyżewski A., Skarżyński H.: Interaktywne badania słuchu, wzroku i mowy, Elektronizacja, Wyd. SIGMA-NOT, 2002, 10, 27 – 30.
 185. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Wysocki J.: Technika operacyjna wytwarzania przewodu słuchowego zewnętrznego, Audiofonologia, 2002, XXII, 7-13
 186. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Ciszek A.: Ocena postępowania w „mokrych uszach” przed leczeniem operacyjnym, Audiofonologia, 2002, XXII, 15-19
 187. Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Wysocki J., Ciszek A.: Wpływ krwawień śródoperacyjnych na wyniki słuchowe po stapedotomiach, Audiofonologia, 2002, XXII, 21-25
 188. Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Zawadzki R., Mrówka M., Skarżyńska B., Wysocki J.: Wyniki funkcjonalne rekonstrukcji po operacjach radykalnych zmodyfilowanych, Audiofonologia, 2002, XXII, 27-32
 189. Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Mrówka M., Polesiński Z., Karaś J., Wysocki J., Ciszek A.: Wyniki słuchowe rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych w przypadku zniszczenia stawu kowadełkowo-strzemiączkowego, Audiofonologia, 2002, XXII, 33-38
 190. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Wysocki J.: Korelacja między przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego a przerostem migdałka gardłowego – analiza około 1500 przypadków, Audiofonologia, 2002, XXII, 39-43
 191. Skarżyński H., Wysocki J., Zawadzki R., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Skarżyńska B., Sopliński P., Ciszek A.: Zastosowanie materiału alloplastycznego w operacjach obturacyjnych dużych jam w wyrostku sutkowym, Audiofonologia, 2002, XXII, 45-49
 192. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Wysocki J., Sopliński P., Ciszek A.: Obserwacje wyników całkowitej rekonstrukcji małżowiny usznej w leczeniu mikrocji jednostronnej, Audiofonologia, 2002, XXII, 51-55
 193. Wysocki J., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Wolniewicz L.: Etiopatogeneza i obraz tympanosklerozy w świetle badań klinicznych i eksperymentalnych, Audiofonologia, 2002, XXII, 57-68
 194. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Wpływ ubytku słuchu w zakresie wysokich częstotliwości na słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu dla częstotliwości 500Hz, Audiofonologi,a 2002, XXII, 85-93
 195. Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Orkan-Łęcka E.: Wpływ czasu narastania krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, Audiofonologia, 2002, XXII, 103-112
 196. Madej S., Ogonowska G., Kochanek K., Skarżyński H.: Sześcioletnie doświadczenia w realizacji badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Staszowie, Audiofonologia, 2002, XXII, 121-128
 197. Szuchnik J., Lorens A., Skarżyński H., Behr R., Zawadzki R.: Ocena logopedyczna pacjentów korzystających z implantów słuchowych pnia mózgu, Audiofonologia, 2002, XXII, 155- 162
 198. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Somers T., Skarżyński H., Mrówka M.: Efekty rehabilitacji foniatrycznej po operacji zmiany wysokości głosu u pacjentki transseksualnej, Audiofonologia, 2002, XXII, 177-184
 199. Lorens A., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska A., Walkowiak A., Wąsowski A: Zastosowanie pomiarów elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego w dopasowaniu procesora implantu ślimakowego, Audiofonologia, 2002, XXII, 185-192
 200. Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Efekty programu wszczepiania implantów ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami – studia przypadków, Audiofonologia, 2002, XXII, 187-191
 201. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: Nowa metoda leczenia całkowitej głuchoty. Słyszę…, 2003, 11/12 (73/74), 6-7.
 202. Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H., Efekty programu wszczepiania implantów ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami – studia przypadków, Słyszę…, 2003, 2(64),
 203. Szuchnik J., Kobosko J., Kosmalowa J., Ratyńska J., Szkiełkowska A., Śliwa L., Skarżyński H.: Efekty rehabilitacji pacjentów korzystających z implantów słuchowych pnia mózgu. Słyszę…, 2003, 8/9 (70/71), 4-7.
 204. Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Szwedowicz P., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P.: Aktualna procedura postępowania w wadach wrodzonych ucha stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, Audiofonologia, 2001, XIX, 11-18
 205. Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Skarżyński H., Rogowski M.: Szum jako objaw nerwiaka nerwu słuchowego, Audiofonologia, 2001, XIX, 19-24
 206. Kochanek K., Skarżyński H., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Porównanie odpowiedzi pnia mózgu dla krótkich tonów o takich samych wartościach czasów narastania i opadania, ale różnych widmach u osób z wysokoczęstotliwościowymi ubytkami słuchu, Audiofonologia, 2001, XIX, 39-50
 207. Waligóra J., Korniszewski L., Mueller-Malesińska M., Pollak A., Płoski R., Skórka A., Skarżyński H.: Algorytm postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia niedosłuchu genetycznie uwarunkowanego stosowany w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, Audiofonologia, 2001, XIX, 51-54
 208. Kurkowski Z.M., Grabias S., Skarżyński H., McPherson D.: Logopedyczny aspekt przesiewowych badań słuchu u dzieci i młodzieży w Polsce, Audiofonologia, 2001, XIX, 67-76
 209. Kurkowski Z.M., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Czyżewski A., Markowska R., Ratyńska J.: System do wykrywania zaburzeń mowy „Mówię”, Audiofonologia, 2001, XIX, 167-174
 210. Skarżyński H., Szwedowicz P., Miszka K., Zawadzki R., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P.: Przewlekłe wysiękowe zapalenie uchaśrodkowego – aktualna procedura postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, Audiofonologia, 2001, XX, 7-14
 211. Mrówka M., Skarżyński H., Kopczyński A., Miszka K., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P.: Zastosowanie tytanowych zaczepów osseointegracyjnych w protezowaniu pourazowych amputacji małżowiny usznej, Audiofonologia, 2001, XX, 23-28
 212. Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Szwedowicz P., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P.: Zastosowanie nowych wszczepialnych protez słuchowych typu RETRO X – wyniki wstępne, Audiofonologia, 2001, XX, 29-34
 213. Mrówka M., Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Szwedowicz P., Zawadzki R.: Zastosowanie aparatów typu BAHA w nabytych i wrodzonych wadach uszu, Audiofonologia, 2001, XX, 35-42
 214. Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J., Wojewódzka B., Kosmalowa J., Skarżyński H.: Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Audiofonologia, 2001, XX, 43-50
 215. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski Z.M., Skarżyński H.: Czynniki predysponujące do jąkania – charakterystyka grupy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Audiofonologia, 2001, t. XX, 99-104
 216. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A.: Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych impulsem tonu o obwiedni Gaussa o częstotliwościach 500 Hz. I. Uszy normalnie słyszące, Audiofonologia, 2001, XX, 113-124
 217. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A.: Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych impulsem tonem o obwiedni Gaussa o częstotliwości 500 Hz. II. Ubytki słuchu typu ślimakowego, Audiofonologia, 2001, XX, 125-132
 218. Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Rogowski M., Skarżyński H.: Korelacja pomiędzy wysokością szumu, audiogramem i DP-gramem, Audiofonologia, 2001, XX, 133-140
 219. Tacikowska G., Pasternak P., Densert B., Skarżyński H.: Odległe efekty terapii choroby Meniere'a metodą zmian ciśnienia indukowanych w uchu środkowym – doniesienie wstępne, Audiofonologia, 2001, XX, 141-148
 220. Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Nowak M., Pollak A., Płoski R., Korniszewski L., Skórka A., Skarżyński H.: Mutacje w genie GJB2 kodującym koneksynę 26 u pacjentów z niedosłuchem, Audiofonologia, 2001, XX, 177-182
 221. Mueller-Malesińska M., Milewska-Bobula B., Szuchnik J., Rostkowska J., Wojewódzka B., Marciński P., Skarżyński H.: Wyniki wielospecjalistycznych badań przeprowadzonych u dzieci z wrodzonym niedosłuchem o prawdopodobnej etiologii różyczkowej, Audiofonologia 2001, XX, 183-198
 222. Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Tester słuchu „Słyszę…”, Audiofonologia 2001, XX, 199-208
 223. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, Przewodnik Lekarza, luty 2001, 1-2 (25-26), 111-118
 224. Skarżyński H.: Zmiany w uchu wewnętrznym w aspekcie długotrwałej elektrostymulacji, „Słyszę…”, nr 11 (49), listopad 2001, 4-7
 225. Skarżyński H., Rogowski M.: Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki w praktyce klinicznej – wskazówki dla świadczeniodawców i płatników, Wydawnictwa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2000
 226. Skarżyński H., Czyżewski A., Kosmalowa J., Senderski A.: System Powszechnych Badań Słuchu „Słyszę…” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2000
 227. Skarżyński H., Czyżewski A., Kosmalowa J., Senderski A.: „I Can Hear…” A System for Universal Hearing Screening, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2000
 228. Skarżyński H.: Odzyskać słuch, „Żyjmy Dłużej” nr 7 (496) lipiec 2000,  4-6
 229. Kochanek K., Sobieszczańska-Radoszewska Ł., Skarżyński H.: Zasady i metody diagnozowania narządu słuchu u dzieci, Audiofonologia, 2000, t. XVII cz. II, 87-100
 230. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Związek pomiędzy progiem słyszenia i progiem odpowiedzi ABR w różnych konfiguracjach audiogramów osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego. Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 74-78
 231. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Orkan-Łęcka E., Piłka A.: Ocena progu słyszenia dla częstotliwości 250 Hz na podstawie progów odpowiedzi pnia mózgu dla trzasku i bodźców o częstotliwościach 500 i 1000 Hz. Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 74-87
 232. Senderski A., Kurkowski Z.M., Fabijańska A., Skarżyński H.: Przypadek zaburzenia słuchu pochodzenia centralnego o niejasnej etiologii. Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 105-116
 233. Tacikowska G., Pasternak P., Densert B., Skarżyński H.: Wpływ terapii ciśnieniem podawanym do ucha środkowego na objawy choroby Méniere’a – badania pilotażowe, Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 135-141
 234. Mueller-Malesińska M., Nowak M., Skarżyński H., Płoski R., Waligóra J.: Genetyczne badania przesiewowe mutacji 35delG w genie koneksyny 26 (GJB2) w populacji centralnej Polski., Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 153-157
 235. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Orkan-Łęcka E.: Normy latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla trzasku oraz krótkich tonów o częstotliwościach 500 i 1000 Hz, Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I , 167-176
 236. Lorens A., Skarżyński H., Walkowiak A., Piotrowska A., Śliwa L.: Śródoperacyjne obiektywne metody badania elektrycznych właściwości drogi słuchowej, Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 207-213.
 237. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A.: Badania przesiewowe noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzenia słuchu w Polsce – doniesienia wstępne, Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I 9-15
 238. Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Skarżyński H., Grzanaka A.: Epidemiologia czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków w Polsce, Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 15-21
 239. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J., Ołtarzewski M., Szymborski J.: Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzenia słuchu w Polsce, Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 21-31
 240. Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Śliwa L., Behr R., Müller J., Skarżyńska B.: Wyniki słuchowe w implancie pniowym po 2 latach rehabilitacji w trzech językach, Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 31-37
 241. Szuchnik J., Skarżyński H.,Geremek A., Lorens A.: Porównanie percepcji słuchowej pacjentów korzystających z jednokanałowych implantów ślimakowych po wszczepieniu implantu wielokanałowego, Audiofonologia, 2000, XVIII, cz. I, 37-43
 242. Skarżyński H., Miszka K., Szwedowicz P.: Ostre zapalenie ucha środkowego, Przewodnik Lekarza, nr 9 (23), 2000, 74-76
 243. Skarżyński H.: Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, „Przewodnik Lekarza” nr 1 (15) styczeń 2000, 19-21
 244. Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P.J., Jastreboff M., Rogowski M., Skarżyński H.: Klinika Szumów Usznych (w organizacji) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 503-504
 245. Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R.: Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepienia implantu ślimakowego, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 110-112
 246. Grzelak A., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Sopliński P., Skarżyński H.: Etiopatogeneza wysiękowego zapalenia ucha środkowego w świetle wybranych współczesnych poglądów, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 413-415
 247. Lorens A., Szuchnik J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska A., Walkowiak A.: Porównanie zakresu dynamiki słyszenia osób implantowanych z osiąganymi wynikami rehabilitacji słuchu, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 481-483
 248. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Senderski A.: Wyniki słuchowe stosowania drenażu ucha środkowego w zaawansowanym przewodzeniowym i mieszanym upośledzeniu słuchu, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 422-424
 249. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R.: Zastosowanie różnych materiałów w rekonstrukcji aparatu przewodzącego ucha środkowego, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 425-427
 250. Niemczyk K., Miszka K., Skarżyński H., Podogrodzki P.: Problemy w leczeniu operacyjnym przewlekłego zapalenia ucha środkowego z mieszanym upośledzeniu słuchu, Otolaryngologia Polsk,a 1999, Suplement 30, LIII, 437-439
 251. Niemczyk K., Skarżyński H., Miszka K., Podogrodzki P., Szwedowicz P.: Rekonstrukcja ucha środkowego w uszach z aktywnym procesem zapalnym – wyniki wstępne, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 440-442
 252. Niemczyk K., Skarżyński H., Podogrodzki P., Szwedowicz P.: Problemy diagnostyczne w nerwiakowłókniakowatości typu 2, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 483-485
 253. Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Skarżyński H., Vinsent Ch., Haidi H.: Wyniki badań otoneurologicznych u pacjentów z nerwiakiem nerwu słuchowego, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 486-488
 254. Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński H., Grzanka A.: Rozkład czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w grupie dzieci słyszących i w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu – analiza na podstawie kwestionariusza wysokiego ryzyka, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 282-284
 255. Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K.: Anatomiczne podstawy dla programu słuchowych implantów pniowych, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 493-497
 256. Skarżyński H.: Program Opieki na Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce 1999, Otolaryngologia Polska,1999, Suplement 30, LIII, 77-81
 257. Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L., Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Skarżyńska B., Lorens A.: Pierwszy w Polsce implant słuchowy wszczepiony do pnia mózgu, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 113-116
 258. Skarżyński H.: Program badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce – wyniki uzyskane w latach 1995 – 1997, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 81-84
 259. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Szwedowicz P: Stapedotomie wykonywane u dzieci, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 135-137
 260. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K.: Przyczyny reoperacji w otosklerozie, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 230-232
 261. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Szwedowicz P.: Analiza problemów chirurgicznych podczas wszczepiania implantu ślimakowego do ucha po uprzednio wykonanej operacji radykalnej, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 117-119
 262. Skarżyński H., Miszka K., Somers T., Żarowski A., Zawadzki R.: Wyniki leczenia w rekonstrukcji całkowitego braku małżowiny usznej, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 454-456
 263. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J.: Modele i perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 818-821
 264. Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K.: Analiza wskazań do stosowania drenażu ucha środkowego, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 456-458
 265. Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe – stan obecny i perspektywy, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 45-50
 266. Somers T., Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Niemczyk K., Skarżyńska B.: Technika chirurgiczna rekonstrukcji małżowiny usznej z chrząstki własnej pacjenta, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 92-95
 267. Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H.: Prezentacja zestawu testów percepcyjnych programu EARS ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP (Posty w słuchaniu), Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 826-828
 268. Zientalska E., Kochanek K., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzyński P., Niemczyk K.: Ocena aparatu przewodzącego ucha środkowego po operacjach otosklerozy za pomocą otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka – DPOAE, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 476-478
 269. Zientalska E., Skarżyński H., Dobrzyński P., Miszka K., Niemczyk K., Krzeska-Malinowska I., Kochanek K., Pierchała K.: Stan ucha wewnętrznego po reoperacji otosklerozy, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 244-246
 270. Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Somers T.: Cztery opcje leczenia chirurgicznego znacznych malformacji małżowiny i ucha środkowego, Otolaryngologia Polska, 1999, Suplement 30, LIII, 89-92
 271. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P.: Otosklerozy wieku dziecięcego, Nowa Pediatria, 1999, III, 1(11) 3-5
 272. Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Szwedowicz P.: Niedosłuch w zespole Crouzon C, Nowa Pediatria, 1999, III, 1(11) 5-7
 273. Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Nyckowska J.: Trudności diagnostyczne w otosklerozach u dzieci, Nowa Pediatria, 1999, Zeszyt 17 Nr 6, 113-114
 274. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Nyckowska J., Zawadzki R.: Zmiany stwierdzone w uchu środkowym u dzieci poddanych stapedetomii, Nowa Pediatria, 1999, Zeszyt 17 Nr 6, 173-174
 275. Skarżyński H., Kukwa A., Chmielik M., Gryczyńska D., Grzegorowski M., Hassman-Poznańska E., Niedzielska G., Niemczyk K., Piziewicz A., Pruszewicz A., Grzelak A.: Algorytm postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego u dzieci, Nowa Pediatria, 1999, Zeszyt 17 Nr 6, 198-200
 276. Grzelak A., Skarżyński H.: Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, Przewodnik Lekarza, 1999, 1(5), 64-66
 277. Żarowski A., Skarżyński H., Offeciers E. F.: Propozycja ujednolicenia zasad prezentacji wyników funkcjonalnych w otochirurgii, Audiofonologia, 1999, XV, 9-18
 278. Senderski A., McPherson D., Skarżyński H.: Możliwości diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu u dzieci, Audiofonologia, 1999, XV, 19-28
 279. Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H.: Zastosowanie techniki ABR i OAE w badaniach przesiewowych i diagnostycznych u dzieci z uszkodzeniami słuchu, Audiofonologia, 1999, XV, 29-34
 280. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Grzanka A.: Wpływ wielkości ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji latencja-natężenie fali V odpowiedzi ABR, Audiofonologia, 1999, XV, 35-48
 281. Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.: Ocena wielkości adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych, Audiofonologia, 1999, XV, 49-58
 282. Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Senderski A., Ratyńska J., Wolan T., Ciszek A., Żaczek Z, Tokarczyk M., Madej S., Ogonowska G., Horbulewicz A., Jaroszewska-Balicka W., Czajkowska M., Ogińska Z., Śmiechura M., Milewska-Obula B., Dobrzańska A., Marciński P.: Badania ABR i OAR u noworodków – wyniki programu wieloośrodkowego, Audiofonologia, 1999, XV, 59-64
 283. Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Ratyńska J., Senderski A., Sopliński P., Tokarczyk M., Madej S., Ogonowska G., Jaroszewska-Balicka W., Ogińska Z., Śmiechura M., Rowecka-Trzebicka K., Milewska-Bobula B., Dobrzańska A., Marciński P., Haidi H., Rajtar-Leontiew Z., Michalska M., Przeradzka B., Urbańska-Żebrowska B., Pasternakiewicz-Nieciecka H., Domicz-Czestyńska M.: Program powszechnych badań przesiewowych noworodków pod kątem wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu – prezentacja wyników, Audiofonologia, 1999, XV, 71-78
 284. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J., Sopliński P.: Algorytm postępowania w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków, Audiofonologia, 1999, XV, 79-86
 285. Mrugalska K., Kochanek K., Piłka A., Stefaniak A., Skarżyński H.: Efektywność modelu badań przesiewowych słuchu u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka, realizowanego przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, Audiofonologia, 1999, XV, 87-98
 286. Kochanek K., Janczewski G. Skarżyński H., Piłka A.: Ocena czułości i specyficzności metody maskowania poprzedzającego – ABR FM w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych, Audiofonologia, 1999, XV, 99-110
 287. Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J.: Program implantów ślimakowych u dzieci – stan obecny, Audiofonologia, 1999, XV, 111-119
 288. Szuchnik J., Geremek A., Skarżyński H.: Zastosowanie implantów ślimakowych u dzieci w wieku dorastania z głuchotą pre- i postlingwalną, Audiofonologia, 1999, XV, 120-124
 289. Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Zawadzki R.: Wyniki leczenia całkowitej głuchoty u małych dzieci z głuchotą pre- i postlingwalną, Audiofonologia, 1999, XV, 125-130
 290. Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Geremek A., Michałowska E.: Deprywacja słyszenia przy jednostronnym protezowaniu, Audiofonologia, 1999, XV, 211-214
 291. Zając J., Kochanek K., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H.; Automatyczne oznaczanie szczytu fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu za pomocą funkcji korelacji – wyniki wstępne, Audiofonologia, 1999, XV, 221-230
 292. Kochanek K., Tacikowska G., Skarżyński H., Zając J., Piłka A., Jaśkiewicz M.: Ocena wpływu intensywności bodźca na wielkość adaptacji słuchowej ocenianej metodą ABR MLS, Audiofonologia, 1999, XV, 231-242
 293. Jędrusik A., Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Piłka A., Ircha D.: Zgodność nachylenia audiogramu DP-gramu w wysokoczęstotliwościowych ubytkach słuchu typu ślimakowego, Audiofonologia, 1999, XV, 243-248
 294. Zientalska E., Held-Ziółkowska M., Kochanek K., Stankiewicz-Szymczak W., Skarżyński H., Głęboki obustronny niedosłuch odbiorczy–nastepstwo kolejnych infekcji wirusowych, Otolaryngologia Polska, 1999, 53(2), 189-193
 295. Skarżyński H., Bartnik G., Fabijańska A.: Leczenie szumów usznych, „Służba Zdrowia”, nr 71-72, września1999, 29-30
 296. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M.: Program wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, „Służba Zdrowia”, nr 71-72, wrzesień 1999, 31
 297. Skarżyński H.: Możliwości leczenia całkowitej głuchoty, „Służba Zdrowia”, nr 71-72, wrzesień 1999, 25-28
 298. Wysocki J., Skarżyński H.: Kochleostomia podczas operacji wszczepu wewnątrzślimakowego. Uwarunkowania anatomiczne u dzieci i dorosłych, Otolaryngologia Polska, 1998, LII, Nr 6, 689-694
 299. Kochanek K., Skarżyński H., Cwynar B., Wróbel B.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu u małych dzieci w porze wieczorno-nocnej, Otolaryngologia Polska, 1997, LI, Nr 2, 223-227
 300. Skarżyński H., Kurkowski Z.M.: Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce, Audiofonologia, 1998, XIII, 191-198
 301. Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Ratyńska J.: Perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Polsce, Audiofonologia, 1998, XIII, 223-228
 302. Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Grzanka A., Kochanek K.: Skarżyński H.: Zalecenia dotyczące badań przesiewowych słuchu u noworodków – rys historyczny, Audiofonologia, 1998, XIII, 213-222
 303. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Jabłońska B., Kaczmarska B., Lenart A.: Wstępne wyniki programu wykrywania wad słuchu u niemowląt realizowanego w lecznictwie otwartym, Audiofonologia, 1998, XIII, 283-288
 304. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ratyńska J.: Wieloośrodkowe badania przesiewowe słuchu u noworodków przeprowadzone w roku 1998 – wyniki wstępne, Audiofonologia 1998, XIII, 289-296
 305. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Kochanek K.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w śnie fizjologicznym u dzieci w wieku 0-6 lat – analiza materiału IFPS z roku 1998, Audiofonologia, 1998, XIII, 297-305
 306. Skarżyński H., Śliwa L., Shehata-Diehler W., Lorens A., Walkowiak A.: Śródoperacyjna rejestracja elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu, wykonywana podczas zabiegu wszczepiania implantu pniowego, Audiofonologia, 1998, XIII, 181-190
 307. Niemczyk K., Skarżyński H., Olesiński T.: Procesy patologiczne w kącie mostowo-móżdżkowym, Audiofonologia, 1998, XIII, 237-243
 308. Tacikowska G., Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Zając J., Jaśkiewicz M.: Zmiany latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu rejestrowanych techniką ciągów maksymalnej długości – MLS w funkcji częstości powtarzania bodźca i jego intensywności, Audiofonologia, 1998, XIII, 159-172
 309. Niemczyk K., Skarżyński H., Bruzgielewicz A.: Obserwacja guzów nerwu słuchowego, Audiofonologia, 1998, XIII, 229-236
 310. Niemczyk K., Vaneccloo F.M., Skarżyński H., Podgorodzki P., Bruzgielewicz A.: Obraz kliniczny guzów nerwu VIII w erze nowoczesnych badań diagnostycznych, Audiofonologia, 1998, XII, 242-252
 311. Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Skarżyński H.: Algorytm postępowania z pacjentem z szumami usznymi lub/i nadwrażliwością słuchową w Klinice Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Audiofonologia, 1998, XII, 253-260
 312. Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J.: Program implantów ślimakowych u dzieci – stan obecny, Audiofonologia, 1998, XIII, 275-282
 313. Skarżyński H.: Współczesne metody leczenia wybranych uszkodzeń słuchu, Terapia, 1998, VI, nr 4 (59), kwiecień, 37-40
 314. Skarżyński H.: Zawroty głowy, Infomedica, 1998, nr 18(47), 28 sierpień
 315. Skarżyński H.: Możliwość leczenia całkowitej głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych i pniowych, Kosmos, 1998, 47, nr 3, 261-270
 316. Skarżyński H.: Wybrane zagadnienia dotyczące utraty i leczenia najczęstszych uszkodzeń słuchu, Kosmos, 1998, 47, nr 3, 375-382
 317. Kossowska E., Skarżyński H.: To już trzy lata, „Słyszę” nr 5 (7) maj 1998, 13-14
 318. Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Zagrodzka J.: Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, “Słyszę” nr 6 (8) czerwiec, 1998, 2-5
 319. Skarżyński H., Zagrodzka J.: Pomoc dla Osób Niedosłyszących w Polsce, “Słyszę” nr 10 (12) październik 1998, 7-9 i 24-26
 320. Skarżyński H., Zawadzki R.: O czym pacjent wiedzieć powinien, „Słyszę” nr 12(14) grudnia 1998, 4 i 7
 321. Skarżyński H.: Amerykańska Akademia Audiologii, “Słyszę” nr 5 (7) maj, 1998, 6-7
 322. Skarżyński H.: Program Implantów Pniowych w Warszawie, “Słyszę” nr 2 (4) luty, 1998, 5-7
 323. Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff M., Rogowski M., Sienkiewicz J., Skarżyński H.: Epidemiologia szumów usznych. Ankieta, Audiofonologia, XI, 1997, 209-212
 324. Czyżewski A., Lorens A., Skarżyński H., Kostek B., Wojnarowska W.: Próba multimedialnego przedstawienia i skatalogowania uszkodzeń słuchu, Audiofonologia, XI, 1997, str 237-242
 325. Fabijańska A., Bartnik G., Jastreboff P., Rogowski M., Skarżyński H.: Wstępny wywiad z pacjentem cierpiącym na szumy uszne, Audiofonologia, XI, 1997, 205-208
 326. Fruba J., Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Tomaszewska E.: Rekonstrukcja małżowin usznych w jednostronnych mikrocjach, Otolaryngologia Polska, t. LI, Suplement nr 24, 1997, 536-539
 327. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Zakrzewska-Pniewska B., Marchel A., Grzanka A., Piłka A., Jaśkiewicz M., Tacikowska G.: Ocena wielkości maskowania poprzedzającego słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w uszach normalnych oraz w ubytkach słuchu typu pozaślimakowego, Audiofonologia, 1997, XI, 101-112
 328. Lorens A., Obrycka A., Geremek A., Skarżyński H.: Analiza wybranych zagadnień dotyczących wykonywania testu elektrostymulacji dla oceny pozaślimakowej drogi słuchowej, Audiofonologia, XI, 1997, str 79-88
 329. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Michałowska E.: Infekcje wewnątrzmaciczne a wady słuchu u dzieci, Audiofonologia, XI, 1997, 237-242
 330. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Michałowska E.: Zakażenie różyczką w ciąży a niedosłuch u dziecka, Audiofonologia, XI, 1997, 219-226
 331. Mueller-Malesińska M., Słodowik-Rycaj E., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A., Skarżyński H.: Opieka lekarska, psychologiczna, logopedyczna nad dziećmi po wszczepieniu implantu ślimakowego, Otolaryngologia Polska, L, Suplement 22, 186-192.
 332. Niemczyk K., Skarżyński H., Podgórski P.: Przypadek idiopatycznego porażenia nerwu twarzowego wywołanego nerwiakiem, Audiofonologia, XI, 1997, 267-274
 333. Niemczyk K., Skarżyński H., Bruzgielewicz A.: Próby stroikowe – historia i teraźniejszość, Audiofonologia, XI, 1997, 263-266
 334. Skarżyński H. {red.}, Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Kosmalowa J., Zagrodzka J.: Program pomocy dla osób niesłyszących w Polsce, Sprawozdanie z wykonania programu przygotowane pod redakcją Realizatora programu prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego. Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa, 1997
 335. Skarżyński H. (red.): Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997
 336. Skarżyński H.: Wyniki realizacji Programu Społecznej Fundacji Solidarności, w: Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 6-11
 337. Skarżyński H.: Propozycje struktury organizacyjnej opieki i zaplecza diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnego nad osobami z uszkodzeniami słuchu w kraju, w: Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 12-21
 338. Skarżyński H.: Zasady organizacji specjalistycznego szkolenia kadry lekarskiej i medyczno-technicznej dla potrzeb realizacji „Programu opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w Polsce”, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 77-80
 339. Skarżyński H.: Zasady zaopatrywania osób z uszkodzeniami słuchu w sprzęt i środki do leczenia i rehabilitacji uszkodzeń słuchu oraz zasady refundacji kosztów przez instytucje i organa państwowe, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 81-84
 340. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W.: Klasyfikacja uszkodzeń słuchu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 22-34
 341. Skarżyński H., Zagrodzka J.: Wyniki realizacji Programu Społecznej Fundacji Solidarności. Zasięg Programu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 85-89
 342. Skarżyński H., Zagrodzka J.: Szkolenie zespołów dla potrzeb realizacji Programu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 90-98
 343. Skarżyński H., Zagrodzka J.: Doposażenie zaplecza aparaturowego dla potrzeb realizacji Programu, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 99
 344. Skarżyński H., Zagrodzka J.: Rozwój organizacji kontaktów polsko-niemieckich, Raport końcowy z wykonania Programu pomocy osobom niesłyszącym w Polsce, Wydawnictwo Społecznej Fundacji Solidarności, Warszawa 1997, 100-116
 345. Skarżyński H., Kosmalowa J., Kochanek K.: Program opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w Polsce, Materiały Konferencji „Instytuty a zdrowie publiczne”, Wyd. Instytutu Żywienia i Żywności, Warszawa, grudzień 1997, 57-73
 346. Niemczyk K., Skarżyński H.; Leczenie kieszonek retrakcyjnych, Otolaryngologia Polska t. LI, Suplement Nr 24, 1997, 546-550
 347. Niemczyk K., Skarżyński H., Bruzgielewicz A.: Metody przedstawiania wyników tympanoplastyk, Otolaryngologia Polska t. VI, Suplement Nr 24 1997, 568-573
 348. Senderski A., Kochanek K., Wróbel B., Piłka A., Ogińska Z., Skarżyński H., Tacikowska G.: Wpływ szerokości pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, Audiofonologia, 1997, XI, 113-124
 349. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Żarowski A.: Leczenie operacyjne zaawansowanej otosklerozy, Audiofonologia, XI 1997, 9-14
 350. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Wojnarowska W., Zawadzki R.: Problemy w leczeniu otosklerozy wieku podeszłego, Audiofonologia, XI, 1997, 15-18
 351. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A., Ratyńska J.: Metody stosowane do badań przesiewowych narządu słuchu u nowo­rodków, Audiofonologia, XI, 1997, 139-146
 352. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A., Ratyńska J.: Program badań przesiewowych noworodków i nie­mowląt pod kątem występowania wad narządu słuchu bazujący na kwestionariuszu wysokiego ryzyka, Audiofonologia, XI, 1997, 147-158
 353. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A., Ratyńska J.: Kwestionariusz wysokiego ryzyka występowania wady słuchu u nowo­rodka i niemowlęcia, Audiofonologia, XI, 1997, 159-172
 354. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Geremek A., Senderski A., Ratyńska J.: Modele badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem występowania wad słuchu, Audiofonologia, XI, 1997, 173-182
 355. Szuchnik J., Święcicka A., Skarżyński H.: Doświadczenia polskich pacjentów korzystających z wielokanałowego implantu ślimakowego COMBI 40, Audiofonologia, XI, 1997, 27-32
 356. Szuchnik J, Lorens A., Skarżyński H.: Możliwość odbioru mowy u pacjentów korzystających z implantów ślimakowych z różnymi strategiami jej kodowania (MPEAK i SPEAK), Audiofonologia, XI, 1997, 19-26
 357. Szuchnik J., Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A., Skarżyński H.: Wyniki rehabilitacji u dzieci po zastosowaniu różnych typów implantów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, L, Suplement Nr 22,1997, 209-212
 358. Czyżewski A., Lorens A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Badanie wpływu transpozycji widmowej sygnału fonicznego na rozumienie mowy w warunkach głębokiego niedosłuchu, Audiofonologia, VIII, 1996, 69-74
 359. Geremek A., Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Hofman J., Kochanek K.: Ocena postępów rehabilitacji w porówaniu z wynikami przedoperacyjnej elektrostymulacji, Audiofonologia, 1996, VIII, 125-128
 360. Iskra L., Szuchnik J., Wróbel B., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.: Próba badania słuchu fonemowego i spostrzegawczości słuchowej dorosłych pacjentów po zastosowaniu implantu ślimakowego, Audiofonologia, 1996, VIII, 143-146
 361. Kochanek K., Jędrusik A., Wróbel B., Skarżyński H.: Doświadczenia własne w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków z zastosowaniem otoemisji wywołanych trzaskiem CEOAE, Audiofonologia, 1996, t. VIII, 43-49
 362. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Jędrusik A., Piłka A., Olczak J.: Ocena progu słyszenia dla 500Hz oraz w zakresie częstotliwości 2-4 kHz za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, Audiofonologia, 1996, VIII, 51-57
 363. Kosmala J., Skarżyński H.: Karta zgłoszenia pacjenta z uszkodzonym słuchem, Audiofonologia, 1996, VIII, 179-183
 364. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji “Diagnostyka, Leczenie i Rehabilitacja Zaburzeń Słuchu” – Warszawa, 11-14 września1995, Praca zbiorowa pod redakcją prof. H. Skarżyńskiego., Audiofonologia, 1996, VIII, 190
 365. Kosmala J., Skarżyński H.: Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji “Diagnostyka, Leczenie i Rehabilitacja Zaburzeń Słuchu”, Warszawa 11-14 września1995, Audiofonologia, 1995, VII, s. 180-185 (drukowano w 1996 r.)
 366. Matejuk-Studzińska E., Hofman J., Lorens A., Skarżyński H.: Pierwsze doświadczenia w zastosowaniu elektrostymulacji, jako metody leczenia szumów usznych, Audiofonologia, 1996, VIII, 83-87
 367. Niemczyk K., Skarżyński H.: Kieszonki retrakcyjne – patogeneza i klasyfikacja, Audiofonologia, 1996, VIII, 89-97
 368. Posłuszna-Owcarz M., Bogucka G., Polańska-Fryś D., Skarżyński H.: Realizacja przedoperacyjnych oczekiwań pacjentów implantowanych a efektywność rehabilitacji, Audiofonologia, 1996, VIII, 119-123
 369. Skarżyński H., Niemczyk K.: Odległe wyniki stosowania różnych materiałów do rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych, Audiofonologia, 1996, VIII, 75-81
 370. Skarżyński H. i współ.: Ujednolicony program badań przesiewowych u noworodków w aspekcie występowania wad słuchu, Audiofonologia, 1996, VIII, 7-26
 371. Szuchnik J., Iskra L., Słodownik-Rycaj E., Święcicka A., Skarżyński H.: Proces nabywania oraz pomiar umiejętności słuchowych u pacjentów implantowanych w kolejnych etapach rehabilitacji, Audiofonologia, 1996, VIII, 129-141
 372. Geremek A., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H.: Efekty wczesnego aparatowania dzieci z głębokim niedosłuchem, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplenent Nr 22, 336-337
 373. Geremek A., Skarżyński H., Lorens A., Mueller-Malesińska M.: Kwalifikacja dzieci do wszczepów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement 22, 179-181
 374. Kochanek K., Skarżyński H.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu u małych dzieci w porze wieczorno nocnej, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement 22, 219
 375. Kochanek K., Skarżyński H., Jaśkiewicz M., Zając J., Sasor M., Kowalski W., Żychoń L., Jędrusik A.: Zastosowanie urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu i otoemisji wywołanej trzaskiem w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków oraz w badaniach diagnostycznych – doniesienie wstępne, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 224-225
 376. Kochanek K., Skarżyński H., Wróbel B., Senderski A.: Badania przesiewowe słuchu u noworodków za pomocą rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 217
 377. Kochanek K., Skarżyński H., Zając J., Jaśkiewicz M., Kowalski W., Napierała J., Żychoń L.: Zastosowanie urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu nazwie „MARTA” w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków oraz w badaniach diagnostycznych, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 218
 378. Kochanek K., Wróbel B., Jędrusik A., Senderski A., Skarżyński H.: Wpływ szerokości pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 283
 379. Mueller-Malesińska M., Słodownik-Rycaj E., Posłuszna-Owcarz M., Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H.: Opieka lekarska, psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna nad dziećmi po wszczepieniu implantu ślimakowego, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 186-191
 380. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Geremek A., Senderski A.: Leczenie współistniejącego przewodzeniowego i odbiorczego upośledzenia słuchu u dzieci, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 107-111
 381. Skarżyński H.: Założenia programu opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce do 2000 r., Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 331-335
 382. Skarżyński H., Kochanek K., Wróbel B., Geremek A., Mueller-Malesińska M.: Program powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce – cele, zadania, etapy realizacji, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 340-341
 383. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Niemczyk K: Leczenie przewlekłego, wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci – wyniki wczesne i odległe, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 73-76
 384. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Studzińska E., Zagrodzka J., Michałowska E.: Wybrane problemy dotyczące wprowadzania programu „Pomoc dla Osób Niedosłyszących w Polsce”, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 342-343
 385. Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R.: Zastosowanie różnych typów implantów ślimakowych w częściowej i całkowitej ossyfikacji ślimaka, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 182-185
 386. Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Miszka K.: Odległe wyniki w ossikuloplastykach u dzieci, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 118-119
 387. Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Skarżyńska B., Miszka K.: Zastosowanie materiałów biokompatybilnych w chirurgii rekonstrukcyjnej, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 120-123
 388. Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Niemczyk K.: Badanie anatomiczne kości skroniowej dla potrzeb chirurgicznych, Otolaryngologia Polska, 1996, t. L, Suplement Nr 22, 357-359
 389. Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Posłuszna-Owcarz M., Skarżyński H., Geremek A.: Wyniki rehabilitacji u dzieci po zastosowaniu różnych typów implantów ślimakowych, Otolaryngologia Polska 1996, t. L, Suplement Nr 22, 209-212
 390. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Kochanek K.: Opieka nad dziećmi z grupy wysokiego ryzyka uszkodzenia narządu słuchu, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Materiały Konferencyjne, 1996, 37
 391. Skarżyński H.: Moje stanowisko dotyczące współczesnych metod leczenia głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych, Audiofonologia 1995, VII, 189-203
 392. Skarżyński H.: Współczesne metody leczenia głuchoty, Post. Nauk Med., 1995, 3, 212-218
 393. Wysocki J., Skarżyński H.: Wyniki badań morfologicznych kości skroniowej dla potrzeb chirurgicznych, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 8-10
 394. Skarżyński H., Janczewski G.: Implanty ślimakowe w ossyfikacjach ślimaka i problemy chirurgiczne, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 11-17
 395. Kochanek K., Skarżyński H.: Zasady stosowane w diagnostyce słuchu u dzieci, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 17-21
 396. Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Marciniak P., Kochanek K.: Praktyczna realizacja programu diagnostycznego „Cochlear Cennter”, Biuletyn “Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 63-67
 397. Skarżyński H., Niemczyk K.: Odległe wyniki stosowania różnych materiałów do rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 75-79
 398. Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Geremek A., Skarżyński H., Hofman J., Matejuk-Studzińska E.: Organizacja programu i wyniki rehabilitacji słuchu po wszczepach ślimakowych, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 97-101
 399. Musiał I., Szuchnik J., Skarżyński H.: Charakterystyka osób zaimplantowanych w ośrodku “Cochlear Center” w Warszawie, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 106-111
 400. Janczewski G., Pierchała K., Skarżyński H.; Stan obwodowej części narządu przedsionkowego u chorych z wszczepem wewnątrzślimakowym, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1,1, 181-182
 401. Kochanek K., Skarżyński H.: Przydatność rejestracji ABR w procesie kwalifikacji do wszczepów ślimakowych, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 182-183
 402. Kochanek K., Skarżyński H., Cwynar B.: Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu – ABR w porze wieczorno-nocnej, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 183-185
 403. Gall V., Kochanek K., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H.: Elektroaudiometria – test promontorialny u dzieci, Biuletyn „Cochlear Center” w Warszawie, 1995, 1, 1, 192-193
 404. Skarżyński H.: Sprawozdanie z udziału w miedzynarodowym sympozjum implantów ślimakowych, mowy i słuchu, Otolaryngologia Polska 1995; 49(5), 499-506
 405. Skarżyński H., Sprawozdanie z II Sympozjum Polsko-Niemieckiego nt. "Leczenie zaburzen słuchu" Warszawa, 15-16. V. 1995, Otolaryngol Pol. 1996;50(4), 457-459
 406. Skarżyński H.: I Konferencja Implantów Ślimakowych, Recenzowane materiały Naukowe Konferencji, Otolaryngologia Polska, T. 48, Suplement 15, Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa 1994
 407. Skarżyński H.: Idea implantu ślimakowego, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 9-12
 408. Geremek A., Malesińska M., Góralówna M., Skarżyński H.: Przygotowania chorego i rodziny do ustawienia procesora mowy Otolaryng. Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 33-35
 409. Góralówna M., Owcarz M., Geremek A., Malesińska M., Skarżyński H.: Wprowadzenie do rehabilitacji chorego z wszczepem Otolaryng. Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 36-45
 410. Skarżyński H., Geremek A., Góralówna M., Mueller-Malesińska M., Matejuk-Studzińska E.: Kryteria kwalifikacji i wskazania do stosowania implantów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement 15, 56-62
 411. Skarżyński H.: Wybrane problemy chirurgiczne związane z implantacją wszczepów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 51-56
 412. Wysocki J., Skarżyński H.: Anatomia topograficzna kości skroniowej dla potrzeb chirurgicznych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 62-68
 413. Skarżyński H., Góralówna M., Matejuk-Studzińska E., Geremek A., Tomaszewska E., Piotrowski J., Organizacja Ośrodka, badań wstępnych i opieki w „Cochlear Center” w Warszawie, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement 15, 69-73
 414. Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Becker C., Zastosowanie materiałów alloplastycznych w otochirurgii, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, supl., 15, 74-78
 415. Klasek O., Geremek A., Skarżyński H.: Ustawiania procesora mowy, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, supl., 15, 79-83
 416. Skarżyński H.: Podsumowanie Dyskusji Okrągłego Stołu podczas I Konferencji Implantów Ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, supl., 15, 84-85
 417. Skarżyński H., Wszczep ślimakowy u osoby dorosłej z głuchota prelingwalną, Otolaryngologia Polska 1994, 48, Suplement 15, 86-91
 418. Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Góralówna M., Wojewódzka B., Skarżyński H., Geremek A.: Program rehabilitacji całkowitej głuchoty u osób po wszczepieniu implantów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 92-100
 419. Geremek A., Klasek O., Hofman J., Sobotka L., Skarżyński H.: Elektrostymulacja pozaślimakowych struktur drogi słuchowej, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 62-69
 420. Skarżyński H., Niemczyk K., Becker C., Skarżyńska B.: Zastosowanie materiałów biokompatybilnych w chirurgii ucha, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 115-118
 421. Skarżyński H.: Wszczep ślimakowy u osoby dorosłej z głuchotą prelingwalną, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 152-159
 422. Skarżyński H.: Podsumowanie dyskusji okrągłego stołu podczas I Konferencji Implantów Ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 15, 149-150
 423. Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Klasek O., Piotrowski J.: Wskazania do wszczepów ślimakowych u dzieci, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 154-157
 424. Skarżyński H., Janczewski G., Góralówna M., Geremek A., Malesińska M., Niemczyk K., Piotrowski J., Tomaszewska E., Szuchnik J., Kochanek K.: Wybrane problemy dotyczące programu wszczepów ślimakowych w leczeniu głuchoty, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 157-160
 425. Malesińska M., Geremek A., Góralówna M., Szuchnik J., Skarżyński H.: Podstawowe założenia programu rehabilitacji dzieci po implantowaniu wszczepów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 161-164
 426. Osuch-Wójcikiewicz E., Skarżyński H., Zawadowski J.: Szerzenie się raka krtani z przestrzeni przedgłośniowej Otolaryng. Pol., 1994, 48, supl. 16, 182-184
 427. Zawadowski J., Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E.: Problemy diagnostyczne i lecznicze w guzach przerzutowych na szyi z nieznanego ogniska pierwotnego Otolaryng. Pol., 1994, 48, supl. 16, 221-225
 428. Geremek A., Skarżyński H., Klasek O., Tomaszewska E.: Elektrostymulacja pozaślimakowych struktur drogi słuchowej, jako metoda diagnostyczna w całkowitej głuchocie, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 245-247
 429. Niemczyk K., Skarżyński H., Janczewski G.: Wybrane aspekty chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego u dzieci, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 302-304
 430. Skarżyński H., Janczewski G., Balcerzak J., Niemczyk K., Ligęziński R.: Otitis media sectoria – odległe wyniki, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 197-200
 431. Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Niemczyk K.; Wybrane aspekty anatomii topograficznej kości skroniowej dla potrzeb operacji wszczepów wewnątrzślimakowych u dzieci, Otolaryngologia Polska, 1994, 48, Suplement Nr 18, 203-208
 432. Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe, „Co słychać” Poradnik dla Rodziców Dzieci z Wadą Słuchu, Polski Związek Głuchych, 1993, 1 /4/ 5-9
 433. Skarżyński H., Arciuch T., Szuchnik J.: Prezentacja wyników rehabilitacji wybranych pacjentów – film popularnonaukowy, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących, 1993
 434. Skarżyński H.: Operacyjne leczenie uszkodzeń słuchu – film naukowo-szkoleniowy, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących, 1993
 435. Skarżyński H., Niemczyk K.: Myringoplastyki – film szkoleniowy, FRM 1993
 436. Skarżyński H., Niemczyk K.: Piotrowski J., Poszerzona attykoantromastoidektomia – film szkoleniowy, FRM 1993
 437. Skarżyński H., Niemczyk K.: Operacja radykalna i zmodyfikowana ucha środkowego – film szkoleniowy, FRM 1993
 438. Skarżyński H., Niemczyk K.: Dekompresja nerwu twarzowego – film szkoleniowy, FRM 1993
 439. Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J.: Odtworzenie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego – film szkoleniowy, FRM 1993
 440. Skarżyński H.: Leczenie całkowitej głuchoty – stan aktualny wszczepów ślimakowych, Forum, luty 1993
 441. Skarżyński H., Zawadowski J., Ligęziński R., Skarżyńska B.: Neck tumor as sign of hypopharyngeal carcinoma, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery, Warszawa, Nov. 1992, Czasopismo Stomatologiczne, 1993, 2-3, 113-115.
 442. Zawadowski J., Skarżyński H., Ligęziński R.: Cervical lymph node metastases from unknown primary site, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery,Warszawa, Nov. 1992, Czasopismo Stomatologiczne, 1993, 2, 94-97
 443. Ligęziński R., Skarżyński H., Zawadowski J., The surgical approach to the infratemporal fossa and the skull base, 15th Congress International Oral and Maxilofacial Surgery,Warszawa, Nov. 1992, Czasopismo Stomatologiczne, 1993, 2, 130-137
 444. Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Ligęziński R., Zawadowski J.: Czynniki prognostyczne w przypadkach przerzutów raka krtani i gardła dolnego do węzłów chłonnych i szyi, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 3, 217-224
 445. Ligęziński R., Osuch-Wójcikiewicz E., Fruba J., Sabbagh A., Skarżyński H.: Guz plazmatycznokomórkowy nosa, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 167-170
 446. Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A., Kochanek K., Klasek O.: Pierwszy wszczep ślimakowy w Polsce, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 427-434
 447. Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A.: Wybrane problemy w zastosowaniu implantów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 444-451
 448. Skarżyński H., Janczewski G., Balcerzak J.: Rak części zapierściennej gardła dolnego – wyniki leczenia, rokowanie, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 4, 311-314
 449. Skarżyński H.: Implanty ślimakowe – szansa dla całkowicie niesłyszących, Terapia, 1993, 5, 3-5
 450. Skarżyński H.: Głuchota – pionierskie metody leczenia, Problemy, 1993, /558/, 14-18
 451. Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w leczeniu całkowitej głuchoty, Materiały Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 1993
 452. Skarżyński H., Zawadowski J., Niemczyk K., Balcerzak J.: Drenaż zewnętrzny w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego – wyniki odległe, Otolaryngologia Polska, 1993, 47, 525-528
 453. Skarżyński H., Góralówna M., Malesińska M., Geremek A.: I Konferencja Implantów Ślimakowych, Audiofonologia, V, 1993, 233-236
 454. Waloryszak B., Zawadowski J., Samoliński B., Świerczyński Z., Służewska W., Zawisza E., Skarżyński H., Makowska W.: Wyniki badań cytologicznych nabłonka nosa i krtani pracowników, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 102-105
 455. Skarżyński H.: Wybrane problemy rozwoju badań układu chłonnego krtani i jej sąsiedztwa dla potrzeb klinicznych. Otolaryngologia Polska, 1992, 46, 5, 435-447
 456. Janczewski G., Skarżyński H.: Wskazania i przeciwwskazania do tympanoplastyk oraz krytyczna ocena tych operacji, Otolaryngologia Polska, 1992, 46, 5, 494-504
 457. Skarżyński H.: Zastosowanie implantów ślimakowych w leczeniu całkowitej głuchoty, Gazeta Lekarska, 1992, 8, 16-17
 458. Skarżyński H., Kruś S.: Wszczepy ślimakowe, metoda przywracania słuchu.Medycyna-Dydaktyka-Wychowanie, 1992, 30, 3-4
 459. Janczewski G., Skarżyński H., Niemczyk K.: Reoperacje w przewlekłym perlakowym zapaleniu ucha środkowego, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 153-155
 460. Skarżyński H., Niemczyk K., Balcerzak J.: Niepowodzenia w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 168-170
 461. Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E., Pogorzelski R., Skarżyński H.: Rekonstrukcyjne leczenie zwężeń krtani i tchawicy, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 282-285
 462. Zawadowski J., Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E.: Przerzuty raka do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego przyczyny niepowodzeń w diagnostyce i leczeniu, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 308-311
 463. Skarżyński H.: Lokalizacja i przyczyny wznowy raka gardła dolnego w ocenie morfologicznej i klinicznej, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 322-324
 464. Osuch-Wójcikiewicz E., Fruba J., Skarżyński H.: Przerzuty raka krtani do regionalnych węzłów chłonnych w świetle badań morfologicznych i klinicznych, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 342-344
 465. Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A., Kochanek K.: Wszczepy wewnątrzślimakowe – stan wiedzy, perspektywy, wskazania do stosowania, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 444-451
 466. Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A.: Wybrane problemy w zastosowaniu implantów ślimakowych, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 564
 467. Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K.: Postępy w operacjach poprawiających słuch – przeszczepy alloplastyczne, Otolaryngologia Polska, 1992, Suplement Nr 14, 565-567
 468. Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w stosowaniu wszczepów wewnątrzślimakowych, Magazyn Medyczny, 1992, 3, 12, 50-52
 469. Zawadowski J., Skarżyński H., Ligęziński R.: Przypadek dziecka z wrodzoną wadą pierwszej kieszonki skrzelowej, Otolaryngologia Polska, 1991, 45, 4, 292-295
 470. Skarżyński H., Zawadowski J., Osuch-Wójcikiewicz E.: Early detection of disturbances of epithelial keratinization, Materia Medica Polona, 1991, 277-279
 471. Osuch-Wójcikiewicz E., Skarżyński H., Osuch J., Gołębiewska E., Zawadowski J.: Złośliwe nabłonkowe guzy szyi, Otolaryngologia Polska, 1991, 486-488
 472. Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Zawadowski J., Krauze R., Niemczyk K.: Guz szyi, jako objaw raka gardła dolnego, Otolaryngologia Polska, 1991, 453-456
 473. Zawadowski J., Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Krauze R., Niemczyk K.: Postępowanie w urazach drążących szyi, Otolaryngologia Polska, 1991, 258-260
 474. Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Krauze R., Lisicka M.: Badania układu chłonnego szyi, Otolaryngologia Polska, 1991, 413 – 416
 475. Szlenk Z., Olszewski E., Kukwa A., Skarżyński H., Pietruski J., Rynkiewicz N.: Sto lat Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 24-26
 476. Deszczyńska H., Deszczyński J., Skarżyńska B., Reymond J., Skarżyński H.:Wpływ elektrostymulacji na gojenie się złamań kości twarzoczaszki – badania doświadczalne, Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 97-100
 477. Skarżyńska B., Skarżyński H., Deszczyńska H., Jegliński W., Niemczyk K.: Połączenia chłonno-żylne w obrębie szyi – badania doświadczalne, Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 417-419
 478. Skarżyński H., Janczewski G., Zawadowski J.: Wskazania do stosowania przeszczepów auto i allogennych podczas operacji tympanoplastycznych, Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 36-40
 479. Skarżyński H., Zawadowski J., Balcerzak B., Niemczyk K.: Obliteracja jamy wyrostka sutkowatego w leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha środkowego, Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 41-44
 480. Skarżyński H., Opolski G., Zawadowski J., Niemczyk K.: Niedrożność górnych dróg oddechowych u dzieci w zespole sleep apnea – odległe wyniki leczenia i obserwacji, Otolaryngologia Polska, 1991, Suplement, 327-329
 481. Skarżyński H.: Nagłe odbiorcze upośledzenie słuchu, Medycyna 2000, 1990, 2
 482. Skarżyński H.: Chirurgia rekonstrukcyjna ucha, Część I, Medycyna 2000, 1990, 3
 483. Skarżyński H.: Chirurgia rekonstrukcyjna ucha, Część II – wyniki leczenia, Medycyna 2000, 1990, 4, 6-11
 484. Skarżyński H., Kukwa A., Jegliński W., Skarżyńska B.: Stopień niedorozwoju ucha środkowego w zaburzeniach rozwojowych I i II łuku skrzelowego, Otolaryngologia Polska, 1990, 44, 5, 297-301
 485. Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H.: Nowe spojrzenie na problem bariery anatomicznej w układzie chłonnym błony śluzowej krtani, Otolaryngologia Polska, 1990, 44, 57-61
 486. Skarżyński H., Opolski G., Jegliński W., Słomka K., Kalotka-Bratek A., Krauze R.: Zaburzenia drożności górnych dróg oddechowych i ich następstwa, Otolaryngologia Polska, 1989, 43, 2, 121-127
 487. Skarżyński H., Deszczyńska H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Badanie układu chłonnego języka – sieć chłonna błony śluzowej, Otolaryngologia Polska, 1989, 43, 371-375
 488. Skarżyński H.: Badania kliniczne i doświadczalne układu chłonnego gardła dolnego w zdrowiu i w chorobie nowotworowej, Otolaryngologia Polska, 1989, 43, 329-332.
 489. Skarżyński H., Kukwa A., Opolski G., Czarkwiani-Pacak L., Słomka K., Radzimowski P., Ryba M., Szlenk Z.: Niedrożność nosa u chorych z zaburzeniami odychania podczas snu – sleep apnea, Otolaryngologia Polska, 1988, 42, 6, 414-420
 490. Skarżyński H., Jegliński W., Krauze R.: Leczenie niedrożności nosa, Wiadomości Lekarskie, 1989, 42, 871-875
 491. Kukwa A., Skarżyński H., Szlenk Z., Ryba M.: Leczenie chirurgiczne niedrożności nosa konchoplastyka, Otolaryngologia Polska, 1988, 42, 86-91
 492. Więcko J., Kukwa A., Skarżyński H.: Rekonstrukcja małżowiny usznej w wadach wrodzonych – ocena stosowanych metod i współczesnego postępowania, Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988, 333-336
 493. Kukwa A., Więcko J., Skarżyński H.: Chirurgia rekonstrukcyjna w leczeniu wad wrodzonych ucha Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988, 337-340
 494. Kukwa A., Fleszarowa I., Pacho R., Skarżyński H., Dobrzyński P.: Ocena radiologiczna /klasyczna i w CT/ wad wrodzonych ucha środkowego i sąsiedztwa, Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,1988, 341-343
 495. Kukwa A., Skarżyński H., Dobrzyński P., Kawiorska M.: Wyniki operacyjnego leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci, Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988, 401-405.
 496. Skarżyński H., Kukwa A., Nowak M., Skarżyńska B.: Anatomia topograficzna układu limfatycznego błony śluzowej krtani u dzieci, Pamiętnik VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Lublin 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988,497-499
 497. Skarżyński H., Jegliński W., Skarżyńska B., Deszczyńska H.: Intraoperative evaluation of the lymphatic nodes – experimental study, Proceedings 13th Congress International Association for Maxillofacial Surgery, Szczecin 1988, 412-415
 498. Olszewski E., Skarżyński H., Szlenk Z.: Doktorzy honoris causa Członkowie Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1988, 4, 2-6
 499. Olszewski E., Szlenk Z., Skarżyński H.: Laureaci konkursu naukowego im. Prof. Jana Miodońskiego Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1988, 4, 7-11
 500. Kukwa A., Skarżyński H.: Scenariusz i komentarz do filmu "Wytwarzanie przewodu słuchowego zewnętrznego", CSRN, Warszawa 1988
 501. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego błony ślizowej krtani po napromienianiu, Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1988, 20, 1, 51-54
 502. Skarżyński H., Jegliński T., Szlenk Z.: Tracheostomia wykonana przed laryngektomią, jako element prognozy /doniesienie wstępne/, Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1988, 20, 1, 129-131
 503. Skarżyński H., Wybrane problemy leczenia i rehabilitacji chorych z tympanosklerozą, Podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach programu MZ-XIII, temat AK/49, 1988
 504. Kukwa A., Skarżyński H., Dobrzyński P., Kawiorska M.: Wyniki operacyjnego leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci, Otolaryngologia Polska, Suplement, Pamiętnik z VII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 1984, Wyd. przez Zakład Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1988,  341-343
 505. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Możliwości wykonywania operacji częściowych w leczeniu raka krtani w świetle badań układu chłonnego, Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 69-71
 506. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Występowanie przerzutów skrzyżowanych w raku krtani, Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 251-253
 507. Kukwa A., Skarżyński H., Pagacz I., Ryba M., Jóźwik I.: Leczenie obwodowego porażenia nerwu twarzowego o etiologii naczyniowej, Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 436-438
 508. Bień S., Gołębiewska E., Skarżyński H.: Wpływ leków hamujących odczyny przedsionkowe na przebieg kompensacji nagłych uszkodzeń narządu przedsionkowego, Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 388-391
 509. Kukwa A., Kawiorska M., Skarżyński H., Dobrzyński P.: Fluoroterapia w leczeniu otosklerozy, Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 429-431
 510. Kukwa A., Skarżyński H., Ryba M.: Zaburzenia oddychania podczas snu /sleep apnea syndrome/, Medycyna Lotnicza, 1987, 2, 95, 40-46
 511. Skarżyński H.: Jak pisać, publikować i wygłaszać medyczne prace naukowe, Nowy Medyk, 1987, 8, 469
 512. Kukwa A., Skarżyński H., Janczewski G.: Poszerzona attykoantromastoidektomia w leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha, Otolaryngologia Polska, 1987, 41, 48-54
 513. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyński B., Pagacz I.: Badania układu chłonnego krtani po napromieniowaniu, wyd. w Materiałach Naukowych Wrocławskiej AM, 1987, 19, 51-54
 514. Skarżyński H.: Program ćwiczeń rehabilitacyjnych w zaburzeniach równowagi pochodzenia obwodowego, Podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach programu MZ-XIII, temat AK/49, 1987
 515. Opolski G., Kukwa A., Skarżyński H., Słomka K.: Zaburzenia kardiologiczne w zespole sleep apnea XLI Zjazd Kardiologów, Lublin 1986, Pamiętnik
 516. Skarżyński H., Skarżyńska B., Kukwa A.: Rola Ludwika Teichmana w rozwoju badań układu chłonnego krtani, Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1986, 2, 4-9
 517. Skarżyński H.: Sleep Apnea, Nowy Medyk, 1986, 11, 459
 518. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Historia badań układu chłonnego błony śluzowej krtani, Otolaryngologia Polska, 1985, 39, 106-110
 519. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Odrębność układu chłonnego nagłośni w normie i w raku krtani, Otolaryngologia Polska, 1985, 39, 446-449
 520. Kukwa A., Skarżyński H., Skarżyńska B., Pagacz I.: Metoda badania układu chłonnego błony śluzowej krtani, Otolaryngologia Polska, 1985, 39, 6, 441-445
 521. Skarżyński H., Kukwa A., Skarzyńska B., Charakterystyka systemu limfatycznego nagłośni w normie i w przypadku nowotworu krtani, Otolaryngol Pol. 1985; 39(6), 446-451
 522. Skarżyński H., Kukwa A., Skarzyńska B., Historia badań systemu limfatycznego błony śluzowej krtani, Otolaryngol Pol. 1985; 39,106-109
 523. Kukwa A., Kawiorska M., Skarżyński H., Zwyrodnienie włokniste skrzydła wiekszego kości klinowej, Otolaryngol Pol. 1985; 39(1), 61-64
 524. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Rola Ludwika Teichmanna w rozwoju badań ukfadu chłonnego krtani, Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1985, 1, 6
 525. Skarżyński H., Gołębiewska E., Szlenk Z.: Działalność Sekcji Wileńskiej PTOL, Materiały Naukowe Sekcji Historycznej PTOL, 1985, 1, 2-8
 526. Kukwa. A., Berry-Borowiecki B., Skarżyński H., Ryba M., Leczenie operacyjne niedrożności nosa, przyczyny zaburzeń oddychania podczas snu – sleep apnea, Pamiętnik I sympozjum nt. Regilacja oddychania w zdrowiu i niewydolności oddechowej, Warszawa 1985
 527. Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M.: Ciało obce ślinianki podżuchwowej Otolaryng. Pol., 1984, 39, 257-260
 528. Kukwa A., Jegliński T., Osuch J., Skarżyński H., Lipski M.: Badania cytologiczne wymazów z krtani, jako metoda oceny stanów przedrakowych, Otolaryngologia Polska, Suplement, 1984, 86-88.
 529. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Lipski M.: Zmiany w budowie sieci naczyń chłonnych w raku krtani po napromienianiu, Otolaryngologia Polska, Suplement, 1984, 105-107
 530. Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M., Dobrzyński P.: Poszerzona attykoantromastoidektomia w leczeniu wrodzonej artrezji przewodu słuchowego zewnętrznego i przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci, Otolaryngologia Polska, Suplement1 Nr 2, 1984, 34-45
 531. Kukwa A., Dobrzyński P., Skarżyński H., Kawiorska M.: Wyniki leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego poszerzoną attykoantromastoidektomią, Otolaryngologia Polska, Suplement, 1984, 300-302
 532. Bień S., Krzeski A., Skarżyński H.: Stan narządu równowagi w przypadkach nagłego odbiorczego upośledzenia słuchu o nieustalonej etiologii, Otolaryngologia Polska, Suplement, 1984, 396-399
 533. Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M., Dobrzyński P.: Guz mózgu przyczyną upośledzenia słuchu typu przewodzę ni owego Polski Tyg. Lekarski, 1984, 39, 44, 451-452
 534. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Lipski M.: Naczynia chłonne błony śluzowej krtani w chorobie nowotworowej, Otolaryngologia Polska, 1983, Suplement, 111-112
 535. Kukwa A., Skarżyński H., M. Kawiorska, Dobrzyński P.: Wewnątrzkrtaniowe i wewnątrztchawicze wrodzone ogniskowe przemieszczenie tarczycy /ectopia falsa/, Polski Tygodnik Lekarski, 1983, 38, 285-286
 536. Bień S., Skarżyński H.: Postępowanie w przypadkach nagłego odbiorczego upośledzenia słuchu o nieustalonej etiologii, Wiadomości Lekarskie, 1983, 34, 891-896
 537. Kukwa A., Skarżyński H., Kawiorska M., Wisławski J., Dobrzyński P.: Trudności diagnostyczne przewodzeniowego upośledzenia słuchu w chorobie nowotworowej ucha, Otolaryngologia Polska, 1983, Suplement, 200-202
 538. Kukwa A., Dobrzyński P., Kawiorska M., Bidziński J., Skarżyński H.: Sekrecyjna postać chemodectomy, Otolaryngologia Polska, 1983, Suplement, 202-204
 539. Skarżyńska B., Skarżyński H.: Kursy przygotowawcze dla kandydatów na AM w Warszawie, Medycyna-Dydaktyka-Wychowanie, kwartalnik AM, 1983, 1-4, 53-55
 540. Osuch J., Skarżyński H.: Ocena 3-letnich wyników operacyjnego leczenia raka krtani u chorych w Warszawskiej Klinice Otolaryngologii w 1978 roku, Raport przygotowany w ramach realizacji programu PR-6, temat nr 1503

Publikacje krajowe w materiałach zjazdowych

 1. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Domarecka-Kołodziej A., Skarżyński H., Trudności diagnostyczno–terapeutyczne w rzadkiej chorobie neurodegeneracyjnej – opis przypadku; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 10
 2. Niedziałek I., Raj-Koziak D., Szkiełkowska A., Piłka E, Wrona D., Skarżyński H., Ocena wyników leczenia pacjentów z nagłą głuchotą za pomocą hiperbarii tlenowej i sterydoterapii w KAF w Kajetanach w latach 2013+2014; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 13
 3. Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H., Zachowanie słuchu u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 17
 4. Kobosko J., Skoczylas A., Skarżyński H., Poczucie stresu i objawy depresji u słyszących matek dzieci głuchych korzystających z implantu ślimakowego i matek dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 18
 5. Wiśniewski T., Obszańska A., Lorens A., Lutek A., Pieczykolan A., Skarżyński H., Postrzeganie dźwięków otoczenia w subiektywnej ocenie użytkowników implantów ślimakowych przed i po aktywacji systemu implantu ślimakowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 18
 6. Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Kruszyńska M., Piotrowska A., Obrycka A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Pomiar pamięci operacyjnej z zastowsowaniem systemy komputerowego u pacjentów implantowanych – ocena trafności testu, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 19
 7. Tomaszewska I., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena możliwości przeprowadzenia zdalnego badania ABR z udziałem osób nie posiadających doświadczenia w zakresie wykonywania badań ABR; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 20
 8. Ołdak M., Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R., Profil mutacji genu TMPRSS3 wśród pacjentów z niedosłuchem; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 21
 9. Brzozowska K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena przydatności i powtarzalności testu AAST w badaniach przesiewowych dzieci w wieku 5 lat; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 36
 10. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 41
 11. Stój J., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena przetwarzania słuchowego u dzieci kształconych muzycznie; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 24
 12. Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na 3 kontynentach; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 26
 13. Trzaskowski B., Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Porównanie kryteriów detekcji emisji oto akustycznych wywołanych trzaskiem w grupie dzieci w wieku 8 – 10 lat; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 28
 14. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 30
 15. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Trzaskowski B., Skarżyński H., Powtarzalność emisji oto akustycznych produktów zniekształceń dla 10, 12 i 16 kHz: badania wstępne; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 31
 16. Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H., Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego) ; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 31
 17. Pluta A., Wolak T., Czajka N., Lewandowska M., Cieśla K., Rusiniak M., Grudzień D., Skarżyński H., Atypowa spoczynkowa aktywność mózgu u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu. Badania z wykorzystaniem techniki resting-statefMRI; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, 32
 18. Marut E., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Centralne przetwarzanie słuchowe u osób po 50 roku życia; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 33
 19. Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P., Kosińska J., Skarżyński H., Płoski R., Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – wyniki sekwencjonowania eksomowego wśród polskich pacjentów z niedosłuchem, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 20
 20. Rosińska A., Kurkowski M., Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Skarżyński H., Diagnoza i terapia sensoryczna pacjentów jąkających się; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 10
 21. Skarżyński H., Implanty słuchowe w praktyce klinicznej; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz, Nowa Audiofonologia, 2015; (4) Suplement, 9
 22. Skarżyński H., Chirurgia rekonstrukcyjna ucha zewnętrznego u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 103
 23. Fabijańska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H., Aktualne wskazania do wszczepienia implantu ślimakowego u dzieci poniżej 1 roku życia; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 104
 24. Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Porowski M., Osińska K., Król B., Skarżyński H., Współczesne wskazania do implantów ucha środkowego u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 104
 25. Skarżyński H., Porowski M., Zawadzka-Głos L., Mrówka M., Współpraca międzyośrodkowa i chirurgiczne postępowanie w wadach wrodzonych ucha wewnętrznego, środkowego i innych narządów; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 105
 26. Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Zasady opieki inżynieryjnej nad dziećmi z implantami słuchowymi; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 105
 27. Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Rostkowska J., Barej A., Skarżyński H., Indywidualny program rehabilitacji dziecka z implantem ślimakowym; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 106
 28. Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 112
 29. Mrówka M., Skarżyński H., Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego
  i środkowego u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 113
 30. Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H., Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja Percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego); XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),  119
 31. Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Perlaki wrodzone u dzieci – wczesne rozpoznanie, leczenie chirurgiczne i opieka pooperacyjna; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 120
 32. Rosińska A., Skarżyński H., Kurkowski M., Cieśla K., Polimodalna terapia pacjentów jąkających się; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),  124
 33. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 124
 34. Skarżyński H., Piotrowska A., Europejski Konsensus Naukowy nt. Badań Przesiewowych Słuchu u Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Szkolnym; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 129
 35. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Michaluk P., Skarżyński H., Krajowa sieć Teleaudiologii w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 129
 36. Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Danielewicz A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI warszawskich szkół podstawowych; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 130
 37. Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na trzech kontynentach; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),  131
 38. Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1), 134
 39. Skarżyński H., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., Lorens A., Zastosowanie implantu z elektrodą SRA w populacji dziecięcej z resztkami słuchu; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),  135
 40. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka, Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1),  135
 41. Skarżyński H., Urządzenia wszczepiane do ucha środkowego; XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Materiały zjazdowe, 5-6 III 2015 Łódź
 42. Kobosko J., Piłka E., Barej A., Skarżyński H., Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji z implantu ślimakowego u osób z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego; XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Materiały zjazdowe, 5-6 III 2015 Łódź
 43. Wolak T., Wójcik J., Rusinak M., Pluta A., Lewandowska M., Cieśla K., Skarżyński H., Kontrola jakości badań czynnościowych fMRI na skanerach 3T; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, Materiały konferencyjne, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska
 44. M. Rusiniak, T. Wolak, M. Lewandowska, A. Pluta, K. Cieśla, H. Skarżyński, Lokalizacja obszarów generujących i modulujących przebieg fal alfa przy wykorzystaniu jednoczesnych rejestracji EEG / fMRI; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, Materiały konferencyjne, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska
 45. Furmanek M., Walecki J., Skarżyński H., Zastosowanie badania MR wysokiej rozdzielczości w kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, Materiały konferencyjne, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska
 46. Skarżyński H., Implanty słuchowe u dzieci, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 47. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., „Rozwój słuchowy dzieci korzystających z implantu ślimakowego i dzieci korzystających z aparatów słuchowych” XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 48. Zgoda M., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Skarżyński H., „Osiągnięcia szkolne dzieci korzystających z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 49. Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Lewandowska M., Pluta A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., „Centralne (ośrodkowe) zaburzenia przetwarzania słuchowego – wieloetapowa diagnoza”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 50. Raj-Koziak D., Niedziałek I., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H., „Wpływ wieku na wyniki testu rozdzielnousznego cyfrowego DDT”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 51. Dziedzic P., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., „Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych w szkołach i przedszkolach”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 52. Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia metodą ABR z wykorzystaniem sygnału typu chirp, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 53. Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Stawiński P., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R., „Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – możliwości i perspektywy wykorzystania technologii sekwencjonowania nowej generacji”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 54. Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Możliwości komunikacyjne dzieci z częściową głuchotą, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Kasiążka abstraktów, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 55. Skarżński H., Nowoczesna otochirurgia wyzwaniem XXI wieku, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Kasiążka abstraktów, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 56. Skarżyński H., Nowoczesne technologie wspomagające słuch, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Kasiążka abstraktów, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 57. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Piotrowska A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Europie, Azji Środkowej i w Afryce – Hearing screening in school age children in Europe, Central Asia and Africa XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Kasiążka abstraktów, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 58. Szuber D., Ossolińska M., Kwaśny-Czehak K., Skarżyński P.H., Ćwiklińska J., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji pacjentów cierpiących na głuchotę prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego w grupie dzieci przedszkolnych, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Kasiążka abstraktów, 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 59. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Śliwa L., Skarżyński H., Korelacje pomiędzy rytmem fal alfa i obrazem stanu czynnościowego struktur mózgowych– kontynuacja badań z zastosowaniem metod EEG i fMRI; Krajowa Konferencja na temat Elektroencefalografii, Materiały konferencyjne, 18 X 2014 Warszawa, Polska
 60. Skarżyński H., Lorens A., Behr R., Polak M., Wyniki stymulacji elektrycznej jąder słuchowych w pniu mózgu po wszczepieniu implantu pniowego (ABI); Wrocławska Jesień Laryngologiczna, Materiały konferencyjne, 26-27 IX 2014 Wrocław, Polska
 61. Biernacka E., Sanecka A., Szperl M., Mueller- Malesińska M., Sosna M., Kozicka U., Baranowski R., Łazarczyk H., Janeczek P., Skarżyński H., Piotrowicz R., Hoffman P., Wydłużenie odstępu QTc u osób z niedosłuchem; XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Książka abstraktów, 18-20 IX 2014 Poznań
 62. Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Objawy stresu potraumatycznego (PTSD) i depresji u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzec 2014, 29
 63. Lorens A., Skarżyński H., Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie – studium przypadku, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzec 2014, 11
 64. Skarżyński H., Nowoczesne technologie wspomagające słuch, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny 13. Supl. Marzec 2014, 10
 65. Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Piłka E., Danielewicz A., Skarżyński H., Wysokoczęstotliwościowe ubytki słuchu u dzieci szkolnych, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów,  10-12.X 2013 Lublin
 66. Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Obrycka A., Skarżyński H., Miejsce dzieci z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego w systemie edukacyjnym, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów,  10-12.X 2013 Lublin
 67. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,Czynniki wpływające na rozwój słuchowy dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem drugiego roku życia, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów,  10-12.X 2013 Lublin
 68. Sączek A., Piłka E., Niedzielski A.B., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena tympanometrii wieloczęstotliwościowej w diagnostyce ucha środkowego u małych dzieci, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów,  10-12.X 2013 Lublin
 69. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Niedzielski A.,Współczesne możliwości w leczeniu wad wrodzonych uszu, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Kasiążka abstraktów,  10-12.X 2013 Lublin
 70. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Niedziałek I., Analiza częstości występowania szumów usznych u dzieci w wieku szkolnym, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 71. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński H., Jednocznesna rejestracja EEG-fMRI jako metoda do badania mózgu w stanie spoczynkowym, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 72. Lorens A., Skarżyński H., Wąsowski A., Stymulacja elektro-akustyczna drogi słuchowej, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów,  10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 73. Milner R., Ganc M., Rusiniak M., Czajka N., Kurkowski M., Jędrzejczak W., Skarżyński H., Wykorzystanie metody Neurofeedback w terapii dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 74. Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Pomiary obiektywne w doborze parametrów stymulacji u dzieci – użytkowników systemu implantu ślimakowego, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 75. Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P., Bruski Ł., Krajowa Sieć Teleaudiologii w opiece nad pacjentem z implantem ślimakowym, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Kasiążka abstraktów, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 76. Skarżyński H., Long term results of partial deafness treatment (PDT), IV Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neurootologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Otologia 2013”, Kasiążka abstraktów, 21-23 XI 2013, Warsaw, Poland
 77. Skarżyński H., Interdyscyplinarność w medycynie, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 19
 78. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowe badania przesiewowe słuchu u uczniów szkół podstawowych w Tadżykistanie, Kirgistanie i Mołdawii, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37
 79. Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka E., Piotrowska A., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne wywołane przez bodźce typu „chirp”, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37
 80. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1,
 81. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kwaśkiewicz K., Skarżyński H., Kochanek K., Ocena słuchu studentów szkoły muzycznej za pomocą wysokoczęstotliwościowej audiometrii tonalnej, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 29
 82. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci korzystających z systemu implantu ślimakowego z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 29
 83. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Współczesna praktyka audiologiczna wg EBM, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 30
 84. Cieśla K., Skarżyński H., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H., Zastosowanie techniki fMRI w obrazowaniu słuchowych odpowiedzi mózgowych u dzieci z częściową głuchotą, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31
 85. Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Gołębiewski M., Hatliński G., Skarżyński H., Wpływ wartości normowych na wynik badania metodą Stacked ABR, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31
 86. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Hatliński G., Skarżyński H., Ocena rozrzutu śród- i międzyosobniczego w pomiarach amplitudy fali V metodą stosu (Stacked-ABR), VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 32
 87. Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Psychologiczne determinanty satysfakcji z implantu ślimakowego u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 42
 88. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy zdrowia psychicznego rodziców dzieci z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 43
 89. Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Wolak T., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu w dysleksji rozwojowej – ogólny czy specyficzny modalnie deficyt wagowy?, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 52
 90. Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Porowski M., Piłka A., Protezy wszczepialne do ucha środkowego z przetwornikiem umieszczonym bezpośrednio w niszy okienka okrągłego, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 53
 91. Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Jędrzejczak W.W., Wolak T., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena spoczynkowej czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów z szumami usznymi za pomocą ilościowej analizy sygnału EEG – wyniki wstępne, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 54
 92. Jańczuk K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Charakterystyka audiometryczna słuchu u dzieci w wieku szkolnym, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 55
 93. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski L., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25 V 2013 r., Nowa Audiofonologia, 2013, 2 (2): 45
 94. Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu w Tadżykistanie i Kirgistaniewśród dzieci pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej (7–8 lat), Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25 V 2013 r., Nowa Audiofonologia, 2013, 2 (2): 45
 95. Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Pluta A., Rusiniak M., Wolak T., Skarżyński H., Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty opracowywania informacji słuchowej w dysleksji rozwojowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:35
 96. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:35
 97. Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Czajka N., Kurkowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu – dysfunkcje słuchowe czy poznawcze? – Weryfikacja na podstawie wyników ilościowej, analizy EEG (QEEG), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:34
 98. Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H., Wzorce bioelektrycznej spoczynkowej aktywności mózgu osób z szumami usznymi – wyniki wstępne, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:33
 99. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:30
 100. Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu wśród dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:30
 101. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:29
 102. Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stan zdrowia psychicznego i samoocena a efektywność treningu słuchowego u ogłuchłych osób dorosłychkorzystających z implantu ślimakowego, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:27
 103. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A., Czynniki ryzyka szumów usznych u dzieci, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:21
 104. Skarżyński H., Wpływ muzyki na rozwój drogi słuchowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 2013, 7-8 III 2013, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012, 12:11
 105. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Ocena wybranych problemów chirurgii strzemiączka w otosklerozie – analiza 12374 uszu, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 5-8 IX 2012, Gdańsk
 106. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Stapedotomia wykonywana w zaawansowanej patologii ucha środkowego, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 5-8 IX 2012, Gdańsk
 107. Skarżyński H., Stapedotomia wykonana w jedynie słyszącym uchu, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 5-8 IX 2012, Gdańsk
 108. Skarżyński H., Nowe wyzwania dla medycyny szkolnej – badania przesiewowe słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia 2012, 1 (2): 9
 109. Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Zastosowanie videostrobokimografii w ocenie zaawansowania zmian w obrzękach Reinke, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2): 10
 110. Ratyńska J., Szkiełkowska A., Ślusarczyk A., Skarżyński H., Zastosowanie 24-godzinnej pH metrii krtaniowo-gardłowej w diagnostyce zaburzeń głosu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2): 15
 111. Szkiełkowska A., Miaśkiwicz B., Remacle M., Skarżyński H., Odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):16
 112. Kazanecka E., Wrońska A., Kurowska-Janecka A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ocena hyperfunkcyjnej czynności głośni, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):17
 113. Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Sobczyk-Kopcioł A., Waśkiewicz A., Broda G., Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H., MTHFR jako determinant wielkości ubytku słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):20
 114. Lechowicz U., Pollak A., Mueller-malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Profil audiologiczny pacjentów z mutacją m.A1555G, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):21
 115. Rostkowska J., Walczak J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stymulacja logopedyczna niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):24
 116. Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Pluta A., Ganc M., Skarżyński H., Zaburzenia przetwarzania słuchowego a dyslalia – badanie relacji między wybranymi testami. Doniesienie wstępne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):24
 117. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Coninx F., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małych dzieci z niedosłuchem z wykorzystaniem kwestionariusza LittleEARS®, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):25
 118. Rostkowska J., Kłonica L.K., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy emocjonalno-społeczne i komunikacyjne dzieci z CAPD w ocenie rodziców, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):25
 119. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy emocjonalno-społeczne dzieci głuchych, słabosłyszących i słyszących w ocenie rodziców, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia,2012, 1 (2):26
 120. Skarżyński H., Skarżyński P.H., Wolak T., Pluta A., Lewandowska M., Rusiniak M., Lorens A., Obrazowanie kory słuchowej pacjentów z częściwą głuchotą z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):28
 121. Sułkowski W.J., Skarżyński H., Korpus-Kamińska I., Kochanek K., Szymczak W., Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasemu młodzieży szkolnej: badania ankietowe, otologiczne i audiometryczne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):28
 122. Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K., Skarżyński H., Wykorzystanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):32
 123. Obrycka A., Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Porowski M., Wyniki dwuusznego stosowania implantów u dzieci, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):34
 124. Wojewódzka B., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Wykorzystanie materiału szkolnego w kolejnych etapach programu rehabilitacji dzieci implantowanych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):
 125. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Charakterystyka wyższych funkcji słuchowych w zależności od wieku dziecka, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):35
 126. Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):35-36
 127. Piotrowska A., Piłka A., Tarczyński K., Kochanek K., Skarżyński H., Minimalne ubytki słuchu u dzieci w wieku szkolnym – skala problemu i konsekwencje, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):36
 128. Ludwikowski M., Zapert A., Kochanek K., Ganc M., Piotrowska A., Danielewicz A., Piłka A., Skarżyński H., Analiza wyników 3-letniego programu badań przesiewowych słuchu uczniów klas 6 w warszawskich szkołach podstawowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):40
 129. Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):40
 130. Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Związek pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):43
 131. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Bartnik G., Fabijańska A., Ocena częstotliwości występowania szumów usznych w Polsce, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):42
 132. Danielewicz A., Zapert A., Ludwikowski M., Kochanek K., Piotrowska A., Skarżyński H., Analiza wyników badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich w roku 2011, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia 2012, 1 (2):43
 133. Zapert A., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Wiarygodność audiometrycznych badań przesiewowych słuchu wykonywanych w szkołach, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):46
 134. Pieczykolan A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):47
 135. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., System automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisów ABR, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław, Poland, Nowa Audiofonologia, 2012, 1 (2):52
 136. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Skarżyński H., Wczesne i odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
 137. Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
 138. Skarżyński H., Współczesne możliwości wykorzystania drogi słuchowej, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
 139. Łazęcka K., Gwiadalska I., Osmólski R., Sosna M., Skarżyński H., Zastosowanie nawigacji chirurgicznej w operacjach endoskopowych zatok przynosowych – doświadczenia własne, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
 140. Kobosko J., Rostkowska J., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących, Materiały zjazdowe, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 141. Piełuć M., Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wideotrening Komunikacji, jako metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka głuchego oraz z trudnościami w komunikowaniu się werbalnym, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
 142. Solnica J., Pankowska A., Zgoda M., Geremek A., Skarżyński H., Trening słuchowy dla pacjentów z częściową głuchotą po operacji wszczepienia implantu ślimakowego – przydatność i poziom trudności w ocenie pacjentów i terapeutów, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe, 8-9 III 2012, Łódź
 143. Rostkowska J., Kobosko J., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem a efektywność treningu słuchowego i satysfakcja z CI u dorosłych postlingwalnie ogłuchłych pacjentów, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, Materiały zjazdowe,  8-9.III 2012, Łódź
 144. Skarżyński H., Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich, Konferencja Ministerialna „Solidarność w zdrowiu – wyrównywanie różnic zdrowotnych między państwami UE”, Materiały zjazdowe, 7-8 XI 2011, Poznań
 145. Pluta A., Kurkowski M., Rusiniak M., Wolak T., Wasilewska N., Grudzien D., Skarżyński H., Mózgowe mechanizmy zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci z CAPD. Badania z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ODKRYWAJĄC SEKRETY LUDZKIEGO UMYSŁU – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA NEUROPSYCHOLOGII, Materiały zjazdowe, 18-20.11 2011, Lublin
 146. Skarżyński H., Współczesne spojrzenie na możliwości leczenia częściowej głuchoty u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
 147. Porowski M., Mrówka M., Łazęcka K., Skarżyński H., Perlakowe zapalenie ucha środkowego u dzieci – zasady postępowania stosowane w IFPS, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
 148. Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Łazęcka K., Skarżyński H., Blaski i cienie drenażu jamy bębenkowej u dzieci – 3-letnie obserwacje, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
 149. Mrówka M., Skarżyński P., Porowski M., Łazęcka K., Skarżyński H., Zasady postępowania w przypadku mikrocji z atrezją przewodów słuchowych zewnętrznych u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
 150. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Śródoperacyjny płynotok uszny u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
 151. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P.H., Wyniki zastosowania implantów ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge u dzieci z wadami wrodzonymi uszu, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
 152. Sosna M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Tympanoskleroza u dzieci – obraz kliniczny, postępowanie, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
 153. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Zastosowanie treningu słuchowego w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami artykulacji, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce" 6-8 XI 2011, Lublin
 154. Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wczesna interwencja logopedyczna wobec niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XI 2011, Lublin
 155. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Łazęcka K., Młotkowska- Klimek P., Algorytm postepowania w wadach wrodzonych ucha zewnetrznego i środkowego, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 156. Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński P.H., Piłka A., Skarżyński H., Wpływ kryteriów oceny audiometrycznych badań przesiewowych na częstość wyników dodatnich u dzieci w wieku szkolnym, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 157. Skarżyński H., Współczesne metody protezowania słuchu, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 158. Cudejko R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Skarżyński H., Radzikowski A.Częstość występowania choroby refluksowej u dzieci z przerostem migdałków w badaniach pH-impedancji z uwzględnieniem kwaśnych i niekwaśnych refluksów, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 159. Szkiełkowska A., Michalak T., Ratyńska J., Skarżyński H., Ocena głosu dzieci z częściową głuchotą, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 160. Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Ocena efektywności algorytmów do usuwania artefaktów mięśniowych z zapisów ABR zastosowanych w urządzeniu Vivosonic Integrity, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 161. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych wadach ucha u dzieci, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 162. Ratyńska J., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Włodarczyk E.,Trudności terapeutyczne w dysfonii dziecięcej., XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 163. Piłka E., Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne u dzieci z klas 0-6 szkoly podstawowej w odniesieniu do wyników tympanometrii i audiometrii przesiewowej, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Książka abstraktów, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 164. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych(CAPD), trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin
 165. Skarżyński H., Wasilewska N., Marzec D., Kurkowski Z., Polimodalność oddziaływań w aspekcie diagnozy i terapii u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin
 166. Marzec D., Wasilewska N., Kurkowski Z., Skarżyński H., Sytuacja rodzinna dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi – doniesienia z badań, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin
 167. Skarżyński H., Skoczylas A., Kurkowski M., Wasilewska N., Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, Materiały zjazdowe, 14-16 II 2011, Lublin
 168. Skarżyński H., Telemedycyna w IFPS, prezentacja praktycznego zastosowania, Prezentacja programu: „Ogólnopolska Sieć Telerehabilitacji Słuchowej”, Debata: Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego 10 V 2011, Polska, Warszawa
 169. Skarżyński H., Tacikowska G., Sosna M., Krasnodębska P., Skarżyński P.H., Diagnosis and Treatment of Meniere’s Disease in International Center of Hearing and Speech, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – możliwości diagnostyczno-lecznicze i rola zespołu terapeutycznego”, Materiały zjazdowe, 10 X 2010, Warszawa
 170. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne, IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Materiały zjazdowe, 14-16 X 2010, Kraków
 171. Skarżyński H., Idea powstania i realizacji programu leczenia częściowej głuchoty, Wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Światowego Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty – World Partial Deafness Center, Materiały zjazdowe, 25 X 2010, Kajetany, Polska
 172. Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Piłka A., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piotrowska A., Wyniki ogólnopolskiego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 173. Skarżyński H., Wybrane problemy otolaryngologii dziecięcej, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 174. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Pierwsze w świecie zastosowanie nowej elektrody SRA u dzieci z częściową głuchotą, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 175. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 176. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Mrówka M., Protezowanie jednostronnych niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 177. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Diagnostyka i chirurgia w perlakach wrodzonych u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 178. Zgoda M., Coninx F., Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyznaczenie normy wiekowej testu identyfikacji fonemów „Teetahtoo”, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 179. Markowska R., Dziedkiewicz M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Zapalenie górnych dróg oddechowych a choroba refleksowa (LPR) u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 180. Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Tempo nabywania umiejętności słuchowych u dzieci implantowanych przed ukończeniem 2 roku życia w ocenie subiektywnej rodziców, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 181. Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Zgoda M., Skarżyński H., Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 182. Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu u dzieci z wadami mnogimi, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 183. Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Badanie satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 184. Waśkiewicz B., Barej A., Lutek A., Pankowska A., Solnica J., Geremek A., Skarżyński H., Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 185. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Wpływ wybranych czynników na zachowanie czułości słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 186. Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28.09 2010, Kazimierz Dolny
 187. Bartnik G., Niedziałek I., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Skarżyński H., Algorytm postępowania u dzieci z szumami usznymi w Klinice Szumów usznych IFPS, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 188. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Piłka A., Skarżyński H., Analiza potencjałów korowych u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 189. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Ocena wagi niegenetycznych czynników ryzyka w zaburzeniach słuchu badaniem mutacji genu GJB2, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 190. Skarżyński H. Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Śliwa L., Wykorzystanie techniki w audiologii i otorynolaryngologii, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Materiały zjazdowe, 8-10 IX 2010, Warszawa
 191. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P., Rekonstrukcja stawu kowałdełkowego – strzemiączkowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 192. Markowska R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski A., Refluks żołądkowy – przełykowo-krtaniowy (LPR) a przerost migdałków podniebiennych i gardłowego u dziecka, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 193. Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H., Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 194. Walkowiak A., Obrycka A., Wąsowski A., Lorens A., Skarżyński H., Spread of excitation – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 195. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Barylak R., Skarżyński P., Łazęcka K., Pastuszak A., Olszewski Ł., Lorens A., Różne sposoby stymulacji ucha środkowego za pomocą MEI, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 196. Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H., Spread of excitation – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 197. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Wyniki odległe stosowania aparatów zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchami we wrodzonych i nabytych wadach słuchu, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 198. Szkiełkowska A., Markowska R., Skarżyński H., Niewydolność trąbek słuchowych u dzieci z alergią, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 199. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Ratyńska J., Skarżyński H., Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu wysiękowego zapalenia uszu u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 200. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Zespół Treachera-Collinsa – współczesne możliwości terapii, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 201. Zgoda M., Porowski M., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji dziecka z zespołem skrzelowo-oczno-twarzowym po zastosowaniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 202. Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P., Bruski Ł., Kopaczewski M., Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 203. Bartnik G., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H., Optymalne postępowanie w szumach usznych u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 204. Bartnik G., NIedziałek I., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H., Procedura postępowania u pacjentów z nadwrażliwością słuchową w klinice szumów usznych IFPS, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 205. Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Mrówka M., Wyniki 3-letniej pierwszej w świecie obustronnej stymulacji pnia mózgu (ABI), XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 206. Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Skarżyński H., Polak M., Wpływ wybranych czynników na zachowanie czułości słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 207. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Jednoczesna rejestracja EEF / ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowej części układu słuchowego – wstępne wyniki, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 208. Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Poszukiwania nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę mutation matched chromosome pool analysis – MMCPA, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 209. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Zachowanie słuchu w grupie pacjentów z częściową głuchotą leczonych PDCI – SRA, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 210. Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., Korelacja wartości progu rejestrowania złożonego potencjału czynnościowego i progu elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego u dzieci i dorosłych, użytkowników implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 211. Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Serafin A., Skarżyński H., Postępowanie w kieszonkach retrakcyjnych u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 212. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Serafin A., Rekonstrukcja ucha środkowego po wcześniejszych operacjach radykalnych zmodyfikowanych, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 213. Kochanek K., Skarżyński H., Bartnik G., Senderski A., Sesja sekcji audiologicznej – audiologia praktyczna, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 214. Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Mickielewicz A., Barylak R., Stapedotomia w wadach wrodzonych oraz otosklerozie wieku dziecięcego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 215. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z obstronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 216. Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Badania retrospektywne progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implentu ślimakowego w latach 1992 – 2009, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 217. Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Serafin A., Barylak R., Postępowianie chirurgiczne w wadach wrodzonych ucha środkowego i zewnętrznego (mikrocja z atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego) – nowe perspektywy, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 218. Skarżyński H., Lorens A., Porowski M., Mrówka M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Łazęcka K., Ratuszniak A., Bezpośrednia stymulacja błony okienka okrągłego za pomocą VBS, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 219. Iwanicka-Pronicka K., Geremek A., Lus-Sałdyka A., Kłonica K., Piełuć M., Skarżyński H., Screening słuchowy a wczesna implantacja, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 220. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Leczenie częściowej głuchoty metodą PDCI-SRA – wyniki po 1 roku, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 221. Obrycka A., Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Piotrowska A., Lorens A., Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 222. Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Stymulacja elektryczna u pacjentów z częściową głuchotą w przypadkach pogorszenia progu słyszenia w uchu implantowym (PDT-ES), XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 223. Putkiewicz J., Pankowska A., Lutek A., Skarżyński H., Zmiany emocjonalne w rozwoju dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 9-12 VI 2010, Warszawa
 224. Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycki A., Skarżyński P., Bruski Ł., Kopaczewski M. Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 225. Olszewski Ł., Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M., Skarżyński H., Implant ucha środkowego szansą na eliminację niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięków wprowadzanych przez aparaty słuchowe, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra,
 226. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Badania retrospektywne progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego w latach 1992-2009, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 227. Lorens A., Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wpływ percepcji struktury czasowej dźwięku na rozumienie mowy u pacjentów implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 228. Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Putkiewicz J., Geremek A., Skarżyński H., Porównanie wartości progu rozumienia mowy z progiem słyszenia w polu swobodnym u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 229. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski, Częstość występowania mutacji 35delG w grupach pacjentów z niegenetycznymi czynnikami ryzyka niedosłuchu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 230. Pollak A., Lechowicz U., Mueller – Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski, Poszukiwanie nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę Mutation Matched Chromosome Pool Analysis – MMCPA, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 231. Zgoda M., Coninx, Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H., Adaptacja i walidacja testów dyskryminacji mowy dla dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 232. Obrycka A., Padilla, Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Walidacja kwestionariusza LittlEARS w grupie dzieci implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 233. Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Lutek A., Skarżyński H., Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 234. Kłonica L., Lus-Sałdyka A., Geremek A., Skarżyński H., Ćwiczenia percepcji słuchowej u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PPolskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 235. Rostkowska J., Wojewódzka, Geremek A., Skarżyński H., Wpływ treningu słuchowego u pacjentów postlingwalnych korzystających z implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 236. Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Przydatność testu SERT w ocenie rozpoznawania dźwięków otoczenia u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 237. Barej A., Pankowska A., Lutek A., Solnica J., Waśkiewicz B., Skarżyński H., Terapia metodą audytywno-werbalną w grupie dzieci wieku 1-3 po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 238. Bartnik G., Jędrzejczak W.W., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnicka I., Skarżyński H., Nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych IFPS, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra,
 239. Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnica I., Skarżyński H., Współczesna strategia postępowania w szumach usznych u dorosłych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 240. Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7–latków w Polsce wschodniej, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 241. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z jednostronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 242. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Jednoczesna rejestracja EEG/ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowego części układu słuchowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 243. Pankowska A., Barej A., Waśkiewicz B., Lutek A., Solnica J., Skarżyński H.,Postępy dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego w wieku 1-3 lat w ocenie rodziców – na podstawie wywiadu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 244. Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 245. Rostkowska J., Kobosko J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Wstępne oceny zmian funkcjonowania pacjentów pooperacji CI z głuchotą prelingwalną operowanych pomiędzy 18-25 r.ż., V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 246. Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H., Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 247. Jeruzalska M., Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H., Zmiana jakości życia u osób dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 248. Markowska R., Dziekiewicz, Banaszkiewicz, Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski, Zapalenia górnych dróg oddechowych a choroba refluksowa (LPR) u dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 249. Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński P.H., 3-Letni program badań populacji 12-latków w Warszawie – wyniki, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 250. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., Ocena przydatności metod obiektywnych i audiometrycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 251. Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński P.H., Nowe technologie informatyczne w organizacji badań przesiewowych – wpływ na redukcję kosztów i poprawę wiarygodności badań, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 252. Trzaskowski B., Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Ocena algorytmu automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 253. Jędrzejczak W., Piłka E., Trzaskowski B., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 254. Skarżyński H., Wykład inauguracyjny obrady, Współczesne możliwości audiologii, otologii i obrazowania biomedycznego w rozwoju słuchu i mowy, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 255. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Markowska R., Skarżyński H., Ganc M., Piłka A., Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 256. Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P., Pastuszak A., Stapedotomia w leczeniu otosklerozy u dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 257. Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H., Protezowanie jednostronne niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 258. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 259. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T., Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 260. Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji słuchu u dzieci z mnogimi wadami po wszczepieniu implantu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 261. Kazanecka, Wrońska, Kurowska, Szkiełkowska A., Skarżyński H., Wpływ funkcji artykulatorów na zaburzenia głosu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 262. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Włodarczyk E., Uszyńska – Tuzinek M., Skarżyński H., Przydatność videostrobokimografii w praktyce klinicznej, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 263. Król B., Bruski L., M.Kralczyńska, Skarżyński P.H., Skarżyński H., Telemedycyna jako sojusznik w nowoczesnym szkoleniu studentów, V Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, Materiały zjazdowe, 20 V 2010, Białystok
 264. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Algorytm automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wykorzystujący zależność latencji sygnału od intensywności pobudzenia, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe,26-29. IV 2010, Warszawa
 265. Jędrzejczak W. W., Blinowska K. J., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński H. Wpływ patologii na czasowo-częstotliwościowe właściwości emisji oto akustycznych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 266. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T., Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 267. Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P.H., Bruski Ł. Kopaczewski M. Telefitting szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 268. Skarżyńki H., Mrówka M., Porowski M., Lorens A., Nowa generacja implantów slimakowych dla małych dzieci, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 269. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Osiągnięcia biomechaniczne w implantach ucha środkowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 270. Skarżyński H., Inzynieria Biomedyczna w audiologii otochiurgii i rynochirurgii, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszaw
 271. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 272. Skarżyński H., Porowski M., Barylyak R., Optymalne rozwiązania w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem różnych materiałów, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 273. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne dla bodźców o niskich częstotliwościach, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 274. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Algorytm automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wykorzystujący zależność latencji sygnału od intensywności pobudzenia XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 275. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Lorens A., Nowa generacja implantów słuchowych dla małych dzieci, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 276. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Osiągnięcia biomechaniczne w implantach ucha środkowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 277. Wąsowski A., Skarżyński H., Walkowiak A., Obrycka A., Bruski L., Skarżyński P., Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 278. Wąsowski A., Lorens A., Pałko T., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 279. Jędrzejczak W.W., Blinowska K.J., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński H., Wpływ patologii na czasowo-częstotliwościowe właściwości emisji oto akustycznych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 280. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 281. Skarżyński H., Porowski M., Optymalne rozwiązania w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem różnych materiałów, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Materiały zjazdowe, 26-29 IV 2010, Warszawa
 282. Skarżyński H., Postępy w otolaryngologii XXI wieku, Top Medical Trends, Materiały zjazdowe, 12-14 III 2010, Poznań
 283. Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Ogólna Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie. Medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, XVI Dni otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 284. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Piłka A., Ganc M., Skarżyński H., Ocena centralnych procesów słuchowych u dzieci z dyslalią w wieku wczesnoszkolnym, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 285. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych wadach ucha u dzieci, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 28-30 V 2009 Bydgoszcz
 286. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M. Perlaki wrodzone u dzieci: rozpoznawanie, leczenie i demonstracja przypadków, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 287. Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Senderski A. Wiarygodność audiometrycznych badań progowych wykonywanych w szkole, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
 288. Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Ocena parametrów szumu u młodych pacjentów z szumami usznymi w wieku 18-35 lat, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 289. Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skoczylas A., Skarżyński H., Objawy foniatryczno-laryngologiczne w chorobie neuronu ruchowego – opis dwóch przypadków, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin
 290. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Kłonica L., Piłka A., Markowska R., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego w rehabilitacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym z dyslalia, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin
 291. Borawska B., Skarżyński H., Piłka A., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Szum uszny u dzieci z normą słuchu w materiale IFPS. Tinnitus children with normal hearing level in the material of the Institute Physiology and Pathology of Hearing, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin
 292. Markowska R., Będziński W., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Włodarczyk E., Skarżyński H., Dzienne obciążenie głosu u nauczycieli w badaniach akustycznych w zależności od stażu pracy, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin
 293. Senderski A., Coninx F., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu wykonywane u dzieci w wieku 6-7 lat z zastosowaniem adaptacyjnego testu słownego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin
 294. Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Korelacja wyników dwudzielnego testu liczbowego z wynikami badaniami ankietowymi u dzieci w wieku szkolnym, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin,
 295. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Implanty ucha środkowego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009, Lublin
 296. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Chirurgia rekonstrukcyjna ucha środkowego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
 297. Fabijańska A., Kochanek K., Smurzyński J., Piłka A., Skarżyński H., Słyszenie tonów wysokich, a poziom otoemisji – DPOAE w zakresie niższych częstotliwości, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
 298. Piotrowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
 299. Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Polak M., Zastosowanie systemu DUET w leczeniu głuchoty za pomocą implantów ślimakowych, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
 300. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Leczenie częściowej głuchoty – wyniki odległe, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe 18-20 VI 2009 Lublin,
 301. Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Normy wiekowe dla liczbowego testu dwudzielnego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, Materiały zjazdowe, 18-20 VI 2009, Lublin
 302. Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie. Medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, 25–27 IX 2009 KUL, Lublin, Polska
 303. Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Porównanie wielkości midgałka gardłowego u dzieci w badaniach endoskopowych i radiologicznych, II Ogólno Konferencja Naukowa – Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego, Materiały zjazdowe, 9 – 11 IX 2008, Lublin
 304. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skóra A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Podłoże genetyczne niedosłuchu u dzieci z czynnikami ryzyka, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 305. Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Wyniki badań przesiewowych słuchu w siedmiu województwach Polski wschodniej, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 306. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skóra A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Podłoże genetyczne niedosłuchu u dzieci z czynnikami ryzyka, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, Materiały zjazdowe, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 307. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Mrówka M., Perlak wrodzony u dzieci: wczesne rozpoznawanie, postępowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 1 Materiały zjazdowe, 6-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa,
 308. Skarżyński H., Telediagnostyka, telerehabilitacja, badania przesiewowe, III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne – wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 2008, Wrocław
 309. Skarżyński H., Nowa era w audiologii i otochirurgii, III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne – wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 2008, Wrocław
 310. Senderski A., Pankowska A., Lus-Sałdyka A., Skarżyński H., Centralne zaburzenia słuchu, zagadnienia diagnozy i organizacji terapii. Zadania dla różnych specjalistów, Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna: Trudności w porozumiewaniu się językowym, jako problem interdyscyplinarny, Materiały zjazdowe, 12-14 IX 2008, Warszawa
 311. Skarżyński H., Doliński D., Remigiusz G., Cieśla W., Możliwości rozwoju bloku operacyjnego w publicznej jednistc służby zdrowia, IX Ogólnopolskie Sympozjum "Blok Operacyjny" – organizacja i funkcjonowanie, Materiały zjazdowe, 12-13 VI 2008, Warszawa
 312. Skarżyński H., Cieśla W., Porowski M., Kochanowicz P., Telemedycyna w edukacji i rozwoju otorynolaryngochirurga, IX Ogólnopolskie Sympozjum "Blok Operacyjny" – organizacja i funkcjonowanie, Materiały zjazdowe, 12-13 VI 2008, Warszawa
 313. Wolak T., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Kochanek K., Skarżyński H., Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny w psychologii i neurologii, 23 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży, Materiały zjazdowe, 28-30 III 2008, Warszawa
 314. Kochanek K., Skarżyński H., Postęp w dziedzinie obiektywnych badań słuchu oraz w badaniach przesiewowych, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Twoarzystwa Otoarynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 23 II 2008, Wrocław
 315. Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H., Extending the Universal Screening System “I can hear…” with diagnosing influence of noise to hearing/ Rozbudowa systemu przesiewowych badań słuchu „Słyszę” o funkcje diagnozowania wpływu hałasu na słuch, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 316. Czyżewski A., Kostek B., Geremek A., Kochanek K., Skarżyński H., Contactless hearing aid/ Bezkontaktowy aparat słuchowy, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 317. Borawska B., Skarżyński H., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Szum uszny u dzieci, jako nowe wyzwanie w audiologii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 318. Krasucki K., Skarżyński H., Skarżyńska B., Badania morfologiczne nerwu twarzowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 319. Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Borawska B., Szumy uszne u osób młodych do 35 roku życia, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 320. Skarżyński H., Chirurgia rekonstrukcyjna w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 321. Skarżyński H., Druko T., Podskarbi-Fayette R., Parametryczna ocena wyników w otochirurgii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 322. Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Trzyletnie doświadczenia w obustronnym wszczepianiu implantów ślimakowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 323. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Nowa metoda leczenia częściowej głuchoty przy użyciu implantów ślimakowych (PDCI), XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 324. Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Coninx F., Skarżyński H., Ocena progu zrozumienia mowy u dzieci implantowanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 325. Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki dyskryminacji mowy po wszczepieniu implantu ślimakowego u osób z resztkami słuchu, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 326. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Pomiary potencjału nerwu słuchowego we współczesnych systemach implantów ślimakowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 327. Obrycka A., Pankowska A., Padilla JL., Lorens A., Skarżyński H., Proces adaptacji kwestionariusza słuchowego LittEARS do języka Polskiego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 328. Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Coninx F., Dobór materiału leksykalnego do testu AAST oraz walidacja w różnych przedziałach wiekowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 329. Skarżyński H., Kochanek K., Czyżewski A., Niedzielska G., Rogowski M., Kurkowski M., Ogonowska G., Smarzyńska A., Szuber D., Mokrzycka-Świerczyńska E., Program badań przesiewowych słuchu i głosu w województwach Polski wschodniej, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 330. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Borawksa B., Odległe wyniki leczenia otosklerozy w onad 6000 uszu, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 331. Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Wyniki leczenia otosklerozy wieku dziecięcego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 332. Krasucki KP., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Skarżyńska B., Morfologiczne badania nerwu twarzowego – implikacje kliniczne, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 333. Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki stosowania implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 334. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Bezpośrednia stymulacja błony okienka okrągłego przy zastosowaniu implantów ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 335. Piotrowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 336. Skarżyński H., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Olszewski Ł., Mrówka M., Możliwości i ograniczenia implantów ucha środkowego, jako uzupełnienia dotychczasowych metod terapii osób z niedosłuchem, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 337. Mrówka M., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Barylak R., Wyniki odległe stosowania aparatów zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchem we wrodzonych i nabytych wadach ucha, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 338. Skarżyński H., Skarżyński P.H., Kochanek K., Podskarbi-Fayette R., Bruski Ł., Kochanowicz P., Bombol M., Telemedycyna w działalności klinicznej i edukacji, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 339. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Barylak R., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 340. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K., Stapedotomie w zaawansowanych stanach patologicznych ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 341. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi -Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Barylak R., Skarżyński PH., Chirurgiczne leczenie pourazowe uszkodzeń aparatu przewodzącego ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 342. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Podskarbi -Fayette R., Zespół Goldenhara – możliwości chirurgicznej poprawy słuchu na podstawie własnych doświadczeń, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 343. Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podskarbi -Fayette R., Współczesne metody leczenia chirurgicznego w przypadkach wad rozwojowych małżowin usznych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 344. Mrówka M., Skarżyński H., Podskarbi -Fayette R., Porowski M., Zespół Treachera Collinsa – współczesne możliwości terapii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 345. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Kazanecka E., Skarżynśki H., Rehabilitacja głosu u chorych po mikrochirurgii krtani, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 346. Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E., Możliwości szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej zapaleń gardła wywołanych przez paciorkowca B-hemolizującego grupy A (Streptococcus pyogenes), XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 4-7 VI 2008, Łódź
 347. Skarżyński H., Program działania konsultanta krajowgo ds. audiologii i foniatrii, VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 23-25 X 2008, Łódź, Polska
 348. Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L., Wąsowski A., Skarżyński H., Ploski R., Badania molekularne pacjentów implantowanych, XXX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w codziennej praktyce", Materiały zjazdowe, 6-8 XII 2007, Słok k/Bełchatowa
 349. Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H., Fonofobia u dzieci-analiza 9 przypadków, Konferencja Otolaryngologów Dziecięcych, Materiały zjazdowe, 6-8 XII 2007, Słok
 350. Skórka A., Pollak A., Kostrzewa G., Kisiel B., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Profil audiologiczny pacjentów z najczęstszymi mutacjami w genie GJB2 (koneksyna 26), II Polski Kongres Genetyki, Materiały zjazdowe, 18-20 IX 2007, Warszawa
 351. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,M34T i V37I – porównanie z innymi mutacjami genu GJB2 powiązanymi z niedosłuchem, II Polski Kongres Genetyki, Materiały zjazdowe, 18-20.09 2007, Warszawa
 352. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Cieśla W., Blok operacyjny w otolaryngologii, VIII Ogólnopolskie sympozjum " Blok Operacyjny-organizacja i funkcjonowanie, Materiały zjazdowe, 14-15 VI 2007, Warszawa
 353. Skarżyński H., Historia i przyszłość programu implantów ślimakowych w Polsce, Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, Materiały zjazdowe, 2007, Warszawa
 354. Furmanek M., Piotrowska A., Bogusławska-Walecka M., Skarżyński H., Walecki J., Wartość wielorzędowej TK w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego i przydatność metody w procedurze kwalifikacji do wszczepienia CI, VII Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, Materiały zjazdowe, 13-15 IX 2007, Dębe
 355. Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Zdalne programowanie systemu implantu ślimakowego przez Internet, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 12-15 IX 2007, Wrocław
 356. Piłka A., Kochanek K., Zając J., Śliwa L., Skarżyński H., Możliwość prowadzenia badań na odległość metodami obiektywnymi – ABR i OAE za pomocą urządzenia Kuba Mikro AS, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 12-15.IX 2007, Wrocław
 357. Wąsowski A., Pałko T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Wykorzystanie elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego (ESR) w procedurze dopasowania systemu implantu ślimakowego, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Materiały zjazdowe, 12-15 IX 2007, Wrocław
 358. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R., M34T i V37I – porównanie z innymi mutacjami genu GJB2 powiązanymi z niedosłuchem, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 359. Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A., Szymańska E., Sarnicka I., Latkowska E., Przyczyny i możliwości terapii szumów usznych i nadwrażliwość słuchowej u dzieci w materiale IFPS, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 360. Woźniak A., Pankowska A., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Dobór materiału słownego do testu adaptacyjnego dla dzieci i dorosłych I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 361. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A., Skarżyński H., Ocena głosu u chorych z obrzękami Reinkego leczonych chirurgicznie z użyciem lasera CO2 , I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007,  Białystok
 362. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wakarowa A., Będziński W., Skarżyński H., Chrypka a przerost migdałka gardłowego u dzieci, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 363. Borawska B., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H., Nadwrażliwość na dźwięki u dzieci i młodzieży, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 364. Geremek A., Pietrasik K., Ślusarczyk A., Skarżyński H., Problemy audiologiczne u pacjentów z rozszczepem podniebienia, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 365. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Ocena nieprawidłowości w położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 366. Borawska B., Skarżyński H., Piotrowska A., Mueller – Malesińska M., Mrówka M., Olszewski Ł., Karpiesz L., Szymańska E., Sarnicka I., Szum u pacjentów z jednostronnym głębokim niedosłuchem odbiorczym – możliwości leczenia i rehabilitacji w IFPS, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 367. Szkiełkowska A., Dąbrowska A., Skarżyński H., Zaburzenia głosu w chorobach neurologicznych, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 368. Sarnicka I., Latkowska E., Fludra M., Karpiesz L., Borawska B., Bartnik G., Skarżyński H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie testu osobowościowego NEO-FFI oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 369. Czyżewski A., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H., On Influence of Acoustic Climate in Elementary Schools to Hearing Sensitivity of Schoolchildren, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 370. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia za pomocą progów odpowiedzi ASSR w różnych konfiguracjach audiogramów, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 371. Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H., Oczekiwania związane z zastosowaniem metody leczenia z wykorzystaniem implantu ślimakowego u pacjenta i jego rodziny, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 372. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zastosowanie stymulacji elektryczno-akustycznej z wykorzystaniem systemu Nucleus Contour Softip, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 373. Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 374. Zgoda M., Obrycka A., Barej A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Ocena skuteczności zastosowania implantu ślimakowego u dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 375. Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Karpiesz L., Piłka A., Skarżyński H., Profil audiologiczny młodych pacjentów z szumami usznymi w materiale własnym, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 376. Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Szeszkowski W., Bobek-Bilewicz B., Senczenko W., Analiza porównawcza wpływu hałasu skanera MR na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fMRI) dla skanerów 1,5 oraz 3T, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 377. Czyżewski A., Kostek B., Kotus J., Kochanek K., Skarżyński H., Wpływ klimatu akustycznego w szkołach i klubach muzycznych na słuch dzieci i młodzieży, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 378. Senderski A., Kochanek K., Skarżyński H., Polskie testy mowy utrudnionej – opracowanie i wartość kliniczna, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 379. Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Wyniki stosowania implantu ucha środkowego
  w niedosłuchach mieszanych, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 380. Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów
  ze znacznymi resztkami słuchu, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 381. Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Woźniak A., Pankowska A., Skarżyński H., Wersja adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST), I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 382. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Ocena nieprawidłowości
   położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych
  z nerwu słuchowego, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 383. Furmanek M., Piotrowska A., Lorens A., Walecki J., Skarżyński H., Zastosowanie wielorzędowej TK
  w diagnostyce dzieci z głębokim niedosłuchem odbiorczym, XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Materiały zjazdowe, 23-26 V 2007, Bydgoszcz
 384. Skarżyński H., Wysocki J., Mrówka M., Krasucki K., Teleotochirurgia – nauka w wielu wymiarach, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
 385. Wąsowski A., Walkowiak A., Skarżyński H., Telefitting – dopasowanie procesora mowy implantu ślimakowego na odległość, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
 386. Zgoda M., Pankowska A., Putkiewicz J., Obrycka A., Skarżyński H.,Telerehabilitacja – w szpitalu, w przychodni i w domu, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
 387. Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Pankowska A., Woźniak A., Skarżyński H., Wersja adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST), II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
 388. Kopaczewski M., Kochanowicz P., Skarżyński H., Rozwiązania techniczne umożliwiające realizację usług telemedycznych, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
 389. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Cieszek A.,Telekonsultacja – rola lekarza i konsultanta w procesie leczenia, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
 390. Skarżyński H., Współcześnie stosowane rozwiązania telemedyczne – efekty społeczne i ekonomiczne, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, Materiały zjazdowe, 20-21 VI 2007, Warszawa
 391. Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Szumy uszne u dzieci z przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 392. Kochanek K., Skarżyński H., Aktualna rola obiektywnych badań słuchu w diagnostyce słuchu u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007 Wisła
 393. Zgoda M., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H., Wyniki stymulacji bimodalnej w aspekcie edukacyjnym/Educational consequences of bimodal stimulation, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 394. Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Zgoda M., Skarżyński H., Słuch elektryczno-akustyczny u dzieci z częściową głuchotą, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 395. Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Woźniak A., Skarżyński H., Dynamika słyszenia elektrycznego i poziom komfortowego słyszenia u pacjentów implantowanych, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 396. Obrycka A., Lorens A., Woźniak A., Skarżyński H., Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007 , Wisła
 397. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R., Chirurgiczne leczenie pourazowych uszkodzeń aparatu przewodzącego ucha środkowego u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 398. Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K., Różne możliwości zastosowania implantów tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 399. Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Wysocki J., Szkiełkowska A., Rzadkie zespoły genetycznie uwarunkowane w otolaryngologii, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 400. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Korniszewski L., Płoski R., Skarżyński H., Profil audiologiczny dzieci z różnymi mutacjami genu GJB2, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 401. Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Szumy uszne u dzieci
  w przebiegu przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 402. Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Jednoetapowa procedura usunięcia perlaka z rekonstrukcja stawu kowadełkowo-strzemiączkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 403. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Wysocki J., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Perlak wrodzony u dzieci – wczesne wykrywanie, postepowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 404. Skarżyński H., Obrycka A., Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A., Wyniki stosowania implantacji dwuusznej u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 405. Kochanek K., Skarżyński H., Aktualna rola badań obiektywnych w diagnostyce słuchu u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 406. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K. Aktualna strategia postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu uszu w rozszczepach podniebienia, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła,
 407. Mrówka M., Skarżyński H., Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 408. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Leczenie wrodzonych i nabytych zaburzeń słuchu za pomocą aparatów BAHA, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 409. Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński H., Słuch elektryczno-akustyczny u dzieci
  z częściową głuchotą – plakat, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 410. Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia u dzieci z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu ustalonego – ASSR, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 411. Skarżyński H., Zasady rehabilitacji słuchu i mowy po operacjach ucha środkowego i/lub wewnętrznego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007 Wisła, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 412. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Fayette R., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 413. Skarżyński H., Mrówka M., Łazęcka K., Fayette R., Dwuetapowe rekonstrukcje małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 414. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Leczenie pacjentów z niedosłuchami we wrodzonych i nabytych wadach ucha, przy pomocy aparatów zakotwiczonych baha, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 415. Senderski A., Kurkowski M., Skarżyński H., Słuchowe potencjały poznawcze u dzieci z dysleksją i bez zaburzeń czytania, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 416. Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E., Zastosowanie szybkiego testu diagnostycznego wykrywającego antygen wielocukrowy paciorkowca B-Hemolizującego grupy A (streptococcus pyogenes) w ostrym zapaleniu gardła u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały zjazdowe, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 417. Lorens, M. Polak, A. Piotrowska, Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu, II konferencja Audiologiczno-Foniatryczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 6-8 IX 2007, Białystok
 418. Skarżyński H., Podskarbi – Fayette R., Łazęcka K., Mrówka M., Młotkowska – Klimek P., Skarżyńska B., Porowski M., Klasyfikacja własna w ocenie leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
 419. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyńska B., Sitarz L., Buniowska B., Podskarbi-Fayette R., Ocena wyników operacji poprawiających słuch na materiale ponad 18 000 uszu, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
 420. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Beniowska B., Sitarz L., Borawska B., Odległe wyniki leczenia otosklerozy w ponad 6000 zoperowanych uszach, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006 Łódź
 421. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Młotkowska–Klimek P., Implanty ucha środkowego – nowa szansa dla niedosłyszących, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
 422. Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K., Różne możliwości zastosowania implantów tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
 423. Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Dwuetapowa rekonstrukcja małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Materiały zjazdowe, 15-18 XI 2006, Łódź
 424. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi R., Buniowska B. Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego u dziecka – specyfika przebiegu klinicznego, wyniki leczenia operacyjnego, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
 425. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Podskarbi R., Łabęcka K., Borawska B., Galewicz A., Wczesne rozpoznanie i postępowanie w perlakach wrodzonych u dzieci, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
 426. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi R., Łazęcka K., Postępowanie w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego ze współistniejącym perlakiem, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
 427. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Piotrowska A., Lorens A., Trudności diagnostyczne i leczenie głuchoty w zespole skrzelowo-oczno-twarzowym, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
 428. Borawska B., Piotrowska A., Mueller-Malesińska M., Olszewski Ł., Mrówka M., Skarżyński H., Zastosowanie aparatów Cross i BAHA w jednostronnym głębokim niedosłuchu lub głuchocie, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
 429. Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Mrówka M., Podskarbi R., Porowski M., Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zespole Pallister-Klilana z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
 430. Podskarbi R., Skarżyński H., Łazęcka K., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Galewicz A., Postępowanie chirurgiczne w wielowadziu występującym w zespole Goltza XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
 431. Galewicz A., Skarżyński H., Podskarbi R., Młotkowska-Klimekk P., Mrówka M., Porowski M., Gilewicz A., Trudności diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach słuchu w zespole EEC, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały zjazdowe, 5-7 X 2006, Słok
 432. Skarżyński H., New Era in Otosurgery. VIII International Conference on Advances in Diagnosis and Treatment of Audiological Disorders, Materiały zjazdowe, 19-21 V 2005 Warszawa-Kajetany, Polska
 433. Skarżyński H., Skojarzona terapia audiologiczno – otochirurgiczna w wadach słuchu, XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
 434. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Wszczepienie implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą, XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
 435. Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H., Badania psychoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą korzystających z łączonej stymulacji elektryczno-akustycznej. XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
 436. Czyżewski A., Rakowski A., Skarżyński H., Zastosowanie środków teleinformatycznych do masowych badań wpływu hałasu na częstość występowania chorób słuchu. Referat plenarny na posiedzeniu Komitetu Akustyki PAN, Materiały zjazdowe, 2 VI 2005, Warszawa
 437. Skarżyński H., Stany zapalne w otolaryngologii, Konferencja „Pediatrii po Dyplomie” w ramach Akademii po Dyplomie, Materiały zjazdowe, IV 2005, Warszawa
 438. Skarżyński H., Doliński D., Cieśla W., Organizacja opieki okołooperacyjnej w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy, I Ogólnopolskie Sympozjum Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny – organizacja i funkcjonowanie, Materiały zjazdowe, 18-19 XI, 2004, Warszawa
 439. Szuchnik J., Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kobosko J., Kosmalowa J., Śliwa L., Skarżyński H., Efekty współpracy zespołu specjalistów w rehabilitacji pacjenta z implantem wszczepionym do pnia mózgu, „Rola foniatrii we współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym” – XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOCGiS, Materiały zjazdowe, 6-8 VI 2003 Kajetany k. Warszawy
 440. Kazanecka E, Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Typy oddychania zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli, „Rola foniatrii we współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym” – XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL CGiS, Materiały zjazdowe, 6-8 VI 2003, Kajetany k. Warszawy
 441. Ciszek A. Senderski A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci za pomocą systemu „Słyszę…” w regionie radomskim, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
 442. Skarżyński H., Mrówka M., Dobrzyński P., Młotkowska-Klimek P., Stapedotomia u dzieci w różnych jednostkach chorobowych, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 13-15 XI 2003, Słok
 443. Dobrzyński P., Skarżyński H., Możliwości zastosowania systemu chirurgii nawigowanej obrazowo u dzieci w różnych jednostkach chorobowych, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 13-15 XI 2003, Słok
 444. Skarżyński H., Ocena wyników operacji wad wrodzonych ucha zewnętrznego, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, Materiały zjazdowe, 13-15 XI 2003, Słok
 445. Walkowiak A., Lorens A., Śliwa L., Piotrowska A., Skarżyński H., Śródoperacyjne metody obiektywne badania elektrycznych właściwości drogi słuchowej, „Struktury – Fale – Inżynieria Biomedyczna”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Materiały zjazdowe, 23-24 IV 2001, Kraków
 446. Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki w otochirurgii w leczeniu schorzeń ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, I Sympozjum Naukowe „Postepy w medycynie”, Materiały zjazdowe, 26-27 IV 2001, Krosno
 447. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Walkowiak A., Geremek A., Współczesne kryteria kwalifikacji do wszczepów ślimakowych, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe, 10-12 VI 2001, Wrocław
 448. Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Nowe narzędzia diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTROL, Materiały zjazdowe, 10-12 VI 2001, Wrocław
 449. Czyżewski A., Skarżyński H., Bartnik G., Borawska B., Śliwa L., Nowe technologie w leczeniu szumów usznych, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe, 10-12 VI 2001, Wrocław
 450. Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Klimek P., Zasady organizacji badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży na podstawie programu „Słyszę”, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe, 10-12 VI 2001, Wrocław
 451. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Związek pomiędzy progiem słyszenia i progiem odpowiedzi ABR w różnych konfiguracjach audiogramów osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe, 8-12 VI 2001, Wrocław
 452. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla częstotliwości 500 Hz w uszach normalnie słyszących, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe, 8-12 VI 2001, Wrocław
 453. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla częstotliwości 500 Hz w ubytkach słuchu typu ślimakowego, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe, 8-12 VI 2001, Wrocław
 454. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność częstotliwościowa progowych odpowiedzi pnia mózgu wywoływanych trzaskiem oraz tonami o częstotliwościach 500 i 1000 Hz, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe, 8-12 VI 2001, Toruń
 455. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Kochanek K., Algorytm postępowania we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt – opracowany na podstawie wyników badań wieloośrodkowych, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, Materiały zjazdowe, 8-12 VI 2001, Wrocław
 456. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Procedury i metody wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa – „Praktyczne aspekty pediatrii”, Materiały zjazdowe, 15 IX 2001, Kraków
 457. Skarżyński H., Szwedowicz P., Miszka K., Zawadzki R, Urazy kości skroniowej w aspekcie morfologicznym i klinicznym, IV Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zrdowia, Materiały zjazdowe, 20-22 IX 2001, Wałcz
 458. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Śliwa L., Walkowiak A., Zachowanie resztek słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego, XII Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 8-10 XI 2001, Toruń
 459. Waligóra J., L.Korniszewski, M.Mueller-Malesińska, A.Skórka, Skarżyński H., Postępowanie diagnostyczne w podejrzeniu niedosłuchu o podłożu genetycznym, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 460. Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Skarżyński H., Rogowski M., Szum, jako objaw nerwiaka nerwu słuchowego, XII Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 8-10 XI 2001, Toruń
 461. Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Rogowski M., Skarżyński H., Korelacja pomiędzy wysokością szumu, audiogramem i DP-gramem, XII Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 8-10 XI 2001, Toruń
 462. Czyżewski A., Kostek B., Kochanek K., Mazur J., Odya P., Skarżyński H., Masowe badania przesiewowe słuchu, wzroku, mowy i szumów usznych przy wykorzystaniu komputerów, V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna „Hałas-Profilaktyka-Zdrowie”, Materiały zjazdowe, 5-7 XII 2001, Kołobrzeg
 463. Mueller-Malesińska M., Nowak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Waligóra J., Epidemiologia mutacji 35delG w genie GJB2 w centralnej Polsce, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Materiały zjazdowe, 11-13 VI 2001, Poznań
 464. Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Waligóra J., Pollak A., Skarżyński H., Płoski R. Mutacje w genie GJB2 u pacjentów z izolowanym niedosłuchem XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, 11-13 VI 2001, Poznań
 465. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Algorytm postępowania we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt – opracowany na podstawie wyników badań wieloośrodkowych, XI Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 10-12 VI 2001, Wrocław
 466. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Procedury i metody wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Praktyczne aspekty pediatrii, Materiały zjazdowe, 15 IX 2001, Kraków
 467. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski J., Płoski R., Pollak A., Skarżyński H., Nowoczesne możliwości diagnostyczne w genetycznych uszkodzeniach słuchu i ich znaczenie– wyniki badań przeprowadzonych w IFPS. XVI Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne nt. Problemy otolaryngologiczne okresu noworodkowego, Materiały zjazdowe, 20-22 IX 2001, Kiekrz
 468. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Wyniki realizacji wieloośrodkowego programu badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce w latach 1991-2001, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne nt. Problemy otolaryngologiczne okresu noworodkowego, Materiały zjazdowe, 20-22 IX 2001, Kiekrz
 469. Pasternak P., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Badania ENG u dzieci z podejrzeniem niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie, XII Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 8-10 XI 2001, Toruń
 470. Pasternak P., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Caloric tests in children with genetic hearing impairment, I Polsko-Francuska Konferencja Neurootologiczna, Materiały zjazdowe, 4-5 VI 2001, Bydgoszcz
 471. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski Z.M., Skarżyński H., Czynniki predysponujące do jąkania – charakterystyka grupy pacjentów, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL , Materiały zjazdowe,  V 2001, Wigry
 472. Kurkowski Z.M., Szkiełkowszka A., Ratyńska A., Markowska R., Skarżyński H., Audiogenne uwarunkowanie dyslekcji, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrrycznej PTOL, Materiały zjazdowe, V 2001, Wigry
 473. Czyżewski A., Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Szkiełkowska A., Markowska R., Ratyńska J., Multimedialny system „Mówię” – prezentacja programu – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL, Materiały zjazdowe, V 2001, Wigry
 474. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski M., Skarżyński H., Możliwości terapii w dysfoniach dziecięcych, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL, V 2001, Wigry
 475. Szkiełkowska A., Markowska R., Ratyńska J., Skarżyński H., Wpływ adenotomii na jakość głosu u dzieci- X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL, Materiały zjazdowe, V 2001, Wigry
 476. Markowska R., Szkiełkowska A, Ratyńska J., Skarżyński H., Fizjoterapeutyczne metody leczenia trąbek słuchowych, XI Sympozjum Audiologiczne, Materiały zjazdowe, 10-12 VI 2001, Wrocław
 477. Skarżyński H., Zawadzki R., Operacja wszczepienia implantu u dzieci. Zagadnienia chirurgiczne; Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń słuchu, głosu i mowy, XXXVII Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii; Materiały zjazdowe, 17-21 IV 2001, Warszawa
 478. Skarżyński H., Znaczenie badań przesiewowych słuchu u noworodków oraz u dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programów Ministerstwa Zdrowia; Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu, u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym za pomocą programu „Słyszę…”, Materiały zjazdowe, 26-27 X 2001, Olsztyn
 479. Skarżyński H., Wykład inauguracyjny – implanty, IV Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, Materiały zjazdowe, 14-16 I 2000, Kiekrz
 480. Skarżyński H., Choroby ucha środkowego (wrodzone, nabyte), Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
 481. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Diagnostyka audiologiczna i wskazania do stosowania aparatów słuchowych zakotwiczonych BAHA, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
 482. Nowak M., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Korniszewski L., Waligóra J., Skarżyński H., Epidemiologia mutacji 35delG w genie GJB 2 u noworodków badanych powszechnie w kierunku uszkodzenia słuchu, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
 483. Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Nowak M., Ploski R., Korniszewski L., Skarżyński H., Genetyczne badania przesiewowe mutacji 35delG w genie koneksyny 26 (GJB2) w populacji polskiej, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
 484. Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Zmiany latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu rejestrowanych techniką ciągów maksymalnej długości – wpływ intensywności bodźca, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
 485. Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Badania elektrofizjologiczne adaptacji słuchowej w diagnostyce różnicowej niedosłuchów, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
 486. Senderski A., Kurkowski M., Fabijańska A., Skarżyński H., Współistnienie odbiorczego uszkodzenia słuchu z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – analiza na podstawie wybranego przypadku, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
 487. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J., Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzeń słuchu w Polsce, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, Materiały konferencyjne, 8-10 VI 2000, Warszawa
 488. Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Sopliński P., Stan ucha wewnętrznego po operacjach zaawansowanej otosklerozy – wyniki wczesne i późne. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, Materiały konferencyjne, 13-16 IX 2000, Kraków
 489. Skarżyński H., Miszka K., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sopliński P., Szwedowicz P., Zawadzki R., Żarowski A., Etyczne i medyczne aspekty operacji jedynego słyszącego ucha, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, Materiały konferencyjne, 13-16 IX 2000, Kraków
 490. Skarżyński H., Szwedowicz P., Zawadzki R., Żarowski A., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Piotrowska A., Sopliński P., Kieszonki retrakcyjne u dzieci z odbiorczym upośledzeniem słuchu – postępowanie, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, Materiały konferencyjne, 13-16 IX 2000, Kraków
 491. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Sopliński P., Wskazania i technika implantacji protez typu BAHA, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 492. Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Kosmalowa J., Lorens A., Michałowska E., Warszawski Program Implantów Ślimakowych w latach 1992-1999, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 493. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Wpływ kształtu audiogramu ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji latencja-natężenie fali V odpowiedzi ABR, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 494. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Dobrzyński P., Piłka A., Ocena czułości i specyficzności metody maskowania poprzedzającego – ABR FM w ubytkach słuchu typu ślimakowych i pozaślimakowego, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 495. Zawadzki R., Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Szwedowicz P., Żarowski A., Sopliński P., Piotrowska A., Aparaty retroaurykularne – technika implantacji, wyniki, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 496. Serafin J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Geremek A., Michałowska E., Piotrowska A., Deprywacja słyszenia przy jednostronnym protezowaniu, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 497. Szuchnik J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji nastoletnich pacjentów z głuchotą prelingwalną korzystających w wielokanałowych implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 498. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J., Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzeń słuchu w Polsce, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 499. Senderski A., Kurkowski M., Fabijańska A., Skarżyński H., Współistnienie odbiorczego uszkodzenia słuchu z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – analiza na podstawie wybranego przypadku, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 500. Żarowski A., Offeciers F. E., Peeters S., Skarżyński H., Iniekcja sterydów do ucha wewnętrznego podczas wszczepiania implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13-16 IX 2000, Kraków
 501. Żarowski A., Offeciers F. E., Peeters S., Skarżyński H., Aspekty chirurgiczne i anatomiczne ucha wewnętrznego w odniesieniu do nowych typów elektrod implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 502. Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H., Ocena stopnia ingerencji w struktury ucha wewnętrznego podczas wszczepienia wielokanałowego implantu ślimakowego. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 503. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Żarowski A., Skarżyńska B., Zastosowanie różnych typów implantów ślimakowych w całkowitej i częściowej ossyfikacji ślimaka – wyniki odległe, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 504. Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Miszka K., Śliwa L., Skarżyńska B., Muller J., Behr R., Wyniki słuchowe w implancie pniowym po 2 latach rehabilitacji w trzech językach, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 505. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Implant ślimakowy w leczeniu całkowitej głuchoty po uprzednio wykonanej operacji radykalnej – wyniki odległe, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 506. Skarżyński H., Lorens A., Śliwa L., Walkowiak A., Elektrostymulacja jąder ślimakowych w pniu mózgu, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 507. Waligóra J., Nowak M., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Korniszewski L., Skarżyński H., Podłoże genetyczne uszkodzeń funkcji ucha wewnętrznego w świetle badań epidemiologicznych populacji polskiej, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 508. Tacikowska G., Pasternak P., Skarżyński H., Densert B., Wpływ nadciśnienia wytwarzanego w uchu środkowym na objawy choroby Meniere’a, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 509. Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H., Implanty ślimakowe u dzieci z dodatkowymi obciążeniami, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 510. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Płoski R., Nowak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Częstośc mutacji 35deL G w genie GJB 2 w populacji polskiej, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały konferencyjne, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 511. Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Szuchnik J., Geremek A., Zastosowanie łączonej stymulacji elektroakustycznej u dziecka z głębokim niedosłuchem, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały konferencyjne, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 512. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Zawadzki R., Szwedowicz P., Klimek P., Aparaty słuchowetypu BAHA zakotwiczone w kości skroniowej u dzieci, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały konferencyjne, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 513. Żarowski A., Skarżyński H., Skokowo postępujący niedosłuch mieszany u dziecka spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka (LVAS), XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Materiały konferencyjne, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 514. Skarżyński H., Leczenie osób z uszkodzeniami narządu słuchu. Kurs Szkoleniowy dla Logopedów, „Metody diagnozy i terapii wielospecjalistycznej dzieci z uszkodzonym narządem słuchu”, Materiały konferencyjne, 28-29 X 2000, Warszawa
 515. Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki otochirurgii w leczeniu schorzeń ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
 516. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Sopliński P., Mrówka M., Żarowski A., Szwedowicz P., Klimek P., Znaczenie leczenia chirurgicznego w zaawansowanej otosklerozie – analiza przypadków, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
 517. Skarżyński H., Miszka K., Żarowski A., Zawadzki R., Szwedowicz P., Mrówka M., Klimek P., Technika chirurgiczna rekonstrukcji małżowiny usznej z autologicznej kostki żebrowej, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
 518. Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Śliwa L., Skarżyński H., Rola rejestracji elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu w chirurgii implantów pniowych, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
 519. Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Doliński D., Śliwa L., Skarżyński H., Pomiary potencjałów czynnościowych nerwu słuchowego podczas operacji wszczepiania implantów ślimakowych, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
 520. Żarowski A., Mrówka M., Miszka K., Skarżyński H., Rozszerzenie wskazań do stosowania aparatów zakotwiczonych typu BAHA, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 521. Zawadzki R., Skarżyński H., Miszka K., Mrówka M., Żarowski A., Szwedowicz P., Klimek P., Wyniki zastosowania aparatu RETRO u pacjenta z głębokim niedosłuchem w zakresie wyłącznie wysokich częstotliwości, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
 522. Tacikowska G., Pasternak P., Skarżyński H., Typy zaburzeń i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne na podstawie materiału klinicznego Pracowni Otoneurologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 listopad 2000, Łódź
 523. Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Ciszek A., Żaczek Z., Nowis T., Tacikowska G., Malesińska M., Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa mazowieckiego – dotychczasowe wyniki stosowania programu „Słyszę…”, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
 524. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Płoski R., Nowak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Podłoże genetyczne uszkodzeń funkcji ucha wewnętrznego w świetle badań epidemiologicznych polskiej populacji, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 9-11 XI 2000, Łódź
 525. Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Skarżyńska B., Żarowski A., Szwedowicz P., Mrówka M., Klimek P., Leczenie całkowitej głuchoty u chorych z obustronną ossifikacją ślimaka – metoda i wyniki, II Konferencja Anatomii Klinicznej, Materiały konferencyjne, 17-19 XI 2000, Warszawa
 526. Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Skokowo postępujący niedosłuch mieszany u dziecka spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka – Large Vestibular Aqueduct Syndrom (LVAS), II Konferencja Anatomii Klinicznej, Materiały konferencyjne, 17-19 XI 2000, Warszawa
 527. Doliński D., Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Skarżyński H., Ocena czynności mięśnia strzemiączkowego – aspekty kliniczne w leczeniu głuchoty wszczepieniem implantu ślimakowego, II Konferencja Anatomii Klinicznej, Materiały konferencyjne, 17-19 XI 2000, Warszawa
 528. Skarżyński H., Zawadzki R., Lorens., Walkowiak A., Miszka K., Żarowski A., Szwedowicz P., Piotrowska A., Mrówka M., Klimek P., Aspekty praktyczne stosowania implantów typu Clarion, XXXIV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii i Foniatrii „Nowości techniczne, nowe metody i narzędzia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu, głosu i mowy”, Materiały konferencyjne, 8-9 XII 2000, Jachranka
 529. Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P., Jastreboff M., Rogowski M., Skarżyński H., Zastosowanie badań ankietowych w epidemiologii i diagnostyce szumów usznych. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 8-10 V 1998, Zakopane
 530. Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Program implantów ślimakowych u dzieci – stan obecny, V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 08-10 V 1998, Zakopane
 531. Grzelak A, Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Postępowanie diagnostyczno terapeutyczne w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego na tle jego etiopatogenezy. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 8-10 V 1998, Zakopane
 532. Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Szwedowicz P., Niedosłuch w zespole Crouzon, V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 8-10 V 1998, Zakopane
 533. Grzelak A., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Sopliński P., Skarżyński H., Etiopatogeneza wysiękowego zapalenia ucha środkowego w świetle wybranych współczesnych poglądów. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 534. Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P., Jastreboff M., Skarżyński H., Wstępne doświadczenia własne w leczeniu metodą habituacji pacjentów cierpiących na szumy uszne i/lub nadwrażliwość słuchową. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 535. Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Organizacja krajowego centrum leczenia szumów usznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 536. Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R., Skarżyński H., Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepienia implantu ślimakowego, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 537. Kurkowski Z. M., Grabias S., Skarżyński H., Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998 Katowice
 538. Lorens A., Szuchnik J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska A., Walkowiak A., Porównanie zakresu dynamiki słyszenia osób implantowanych z osiąganymi wynikami rehabilitacji słuchu, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 539. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Senderski A., Wyniki słuchowe stosowania drenażu ucha środkowego w zaawansowanym przewodzeniowym i mieszanym upośledzeniu słuchu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 540. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Zastosowanie różnych materiałów w rekonstrukcji aparatu przewodzącego ucha środkowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 541. Niemczyk K., Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Problemy w leczeniu operacyjnym osób z mieszanym upośledzeniem słuchu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 542. Niemczyk K., Skarżyński H., Miszka K., Podogrodzki P., Rekonstrukcja ucha środkowego w uszach z aktywnym procesem zapalnym – wyniki wstępne. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998 Katowice
 543. Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Skarżyński H., Szopiński K., Haidi H., Wyniki badań otoneurologicznych u pacjentów z nerwiakiem nerwu słuchowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 544. Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński H., Grzanka A., Rozkład czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w populacji dzieci słyszących i w populacji dzieci z uszkodzeniem słuchu – analiza na podstawie kwestionariusza wysokiego ryzyka, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 545. Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Anatomiczne podstawy dla programu implantów słuchowych pnia mózgu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 546. Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L., Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia mózgu w Polsce. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 547. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Zientalska E., Przyczyny reoperacji otosklerozy. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe,25-27 VI 1998, Katowice
 548. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Leczenie otosklerozy w wieku dziecięcym. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 549. Skarżyński H., Kurkowski Z. M., Program opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w Polsce. Satelitarne Sympozjum Szkoleniowe. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. “Raport z realizacji Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce”, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 550. Skarżyński H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Rowecka-Trzebicka K., Marciński P., Rajtar-Leontiew Z., Haidi H., Ogińska Z., Pasternakiewicz-Nieciecka H., Tokarczyk M., Scharoch E., Jaroszewska-Balicka W., Michalska M., Madej S., Ogonowska G., Przeradzka B., Urbańska-Żebrowska B., Domicz-Czestyńska M, Senderski A., Ratyńska J., Geremek A., Grzanka A., Mazur J., Program przesiewowych badań słuchu u noworodków w Polsce wyniki uzyskane w latach 1995-1997. Satelitarne Sympozjum Szkoleniowe, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. “Raport z realizacji Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce”, Matriały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 551. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Dobrzyński P., Piotrowski J., Leczenie zaawansowanej otosklerozy – wyniki wczesne i odległe. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 552. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Analiza problemów chirurgicznych podczas wszczepiania implantu ślimakowego do uszu po uprzednio wykonanej operacji radykalnej. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 553. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Leczenie całkowitej głuchoty u dzieci i dorosłych przy pomocy wszczepów ślimakowych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 554. Skarżyński H., Miszka K., Somers T., Żarowski A., Zawadzki R., Wyniki leczenia w rekonstrukcji całkowitego braku małżowiny usznej. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 555. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J., Modele i perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 556. Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K., Analiza wskazań do stosowania drenażu ucha środkowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 557. Somers T., Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K, Niemczyk K., Skarżyńska B., Technika rekonstrukcji małżowiny usznej z chrząstki własnej pacjenta, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 558. Somers T., Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzański P., Cztery opcje leczenia chirurgicznego znacznych malformacji ucha. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 559. Zientalska E., Kochanek K., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzyński P., Niemczyk K., Ocena aparatu przewodzącego ucha środkowego po operacjach otosklerozy za pomocą otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka – DPOAE, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 560. Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H., Prezentacja zestawu testów percepcyjnych programu EARS ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP (Postępy w słuchaniu). XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 561. Żarowski A., Skarżyński H., Propozycja ujednolicenia zasad prezentacji wyników otochirurgicznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-27 VI 1998, Katowice
 562. Fabijańska A., Bartnik G., Rogowski M., Skarżyński H., Program badań epidemiologicznych nad występowaniem szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej w Polsce, I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 08-10 X 1998, Poznań
 563. Niemczyk K., Skarżyński H., Nerwiakowłókniakowatośc typu 2 (NF-2) – problem interdyscyplinarny. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 564. Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R., Skarżyński H. Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepiania implantu ślimakowego. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 565. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szuchnik J., Geremek A., Niemczyk K., Leczenie całkowitej głuchoty u dzieci i dorosłych przy pomocy wszczepów ślimakowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 566. Gryczyńska D., Skarżyński H., Andrzejewski J., Grzelak A., Badanie układu Przedsionkowego w otitis media secretoria. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 567. Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Anatomiczne podstawy dla programu słuchowych implantów pniowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 568. Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L, Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Program implantów pniowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 569. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Somers T., Niemczyk K., Skarżyńska B., Dwuetapowa całkowita rekonstrukcja małżowiny usznej – technika zabiegu wskazania, I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 570. Zientalska E., Pierchała K., Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Krzeska-Malinowska I., Latkowski B., Jóźwiak J., Wpływ reoperacji w otosklerozie na stan ucha wewnętrznego. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 571. Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H., Prezentacja zestawu testów percepcyjnych programu EARS (Evaluation o Auditory Responses to Speech) Ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP (postępy w słuchaniu), I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 572. Żarowski A., Somers T., Skarżyński H., Miszka K., Postępowanie lecznicze i rehabilitacyjne w niedorozwoju uszu. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, Materiały konferencyjne, 8-10 X 1998, Poznań
 573. Kochanek K., Smurzyński J., Skarżyński H., Żychoń L., Zając J., Sasor M., Jaśkiewicz M., Kowalski W., Napierała J., Jachymek A., Piłka A., Pietraszek S., Prezentacja polskiego systemu do obiektywnych badań słuchu ”Audioera”. X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii, Materiały konferencyjne, 24-26 IX 1998, Warszawa
 574. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J., Modele i perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 30 IV – 2 V 1998, Słok k/Belchatowa
 575. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P., Stapedotomie wykonywane u dzieci, XXI Konferencja Naukowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 30 IV– 2 V 1998, Słok k. Bełchatowa
 576. Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Grzanka A., Mueller-Malesińska M., Porównanie efektywności różnych badań przesiewowych słuchu u noworodków. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 8-10 V 1998, Zakopane
 577. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P., Stapedetomie wykonywane u dzieci. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, Materiały konferencyjne, 8-10 V 1998, Zakopane
 578. Skarżyński H., Lorens A., Niemczyk K., Śliwa L., Walkowiak A., Wielokanałowy słuchowy implant pniowy w aspekcie technicznym – analiza pierwszego w Polsce przypadku, 3rd Symposium on Acoustic Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, Materiały konferencyjne, 23-24 IV 1998, Zakopane
 579. Skarżyński H., Marchel A., Behr R., Niemczyk K., Miszka K., Zawadzki R., Usunięcie guza ośrodkowego układu nerwowego, nerwiaka nerwu słuchowego i wszczepienie implantu do pnia mózgu, II Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego układu nerwowego i całkowitej głuchoty, Materiały szkoleniowe, 10 I 1998, Warszawa
 580. Skarżyński H., Marchel A., Miszka K., Niemczyk K., Skarżyńska B., Vincent C., Anatomiczne podstawy dla słuchowych implantów pniowych, II Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego układu nerwowego i całkowitej głuchoty, Materiały szkoleniowe, 10 I 1998, Warszawa
 581. Skarżyński H., Niemczyk K., Śliwa L., Polski program implantów słuchowych pnia mózgu. Politechnika Warszawska, Seminarium Polskiej Sekcji IEEE, 29 IV 1998, Warszawa
 582. Skarżyński H., Shehata-Diehler W., Lorens A., Śliwa L., Śródoperacyjna rejestracja elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu, wykonywana podczas zabiegu wszczepiania implantu pniowego, X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii 24-26 IX 1998, Warszawa
 583. Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii, 24-26 IX 1998, Warszawa
 584. Skarżyński H., Śliwa L., Niemczyk K., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia mózgu w Polsce, Seminarium Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 3 X 1998, Warszawa
 585. Fabijańska A., Bartnik G., Skarżyński H., Występowanie szumów usznych, nadwrażliwości słuchowej i subiektywnego niedosłuchu u młodzieży ponadpodstawowych szkół warszawskich, XIX Ogólno Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTOL, Materiały konferencyjne, 10-12 X 1997, Czerniejewo
 586. Geremek A., Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Przypadek dziecka z zespołem wad wrodzonych oraz głębokieim niedosłuchem typu mieszanego, XVI Konferencja Naukowa „Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej” Sympozjum Satelitarne „Diagnostyka i leczenie pacjentów z obwodowa postacią zespołu snu z bezdechami”, Materiały konferencyjne, 6 XII1997, Warszawa
 587. Lorens A., Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Królikowski R., Szady A., Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, XLV Otwarte Seminarium z Akustyki, 15-18 IX 1997, Jastrzębia Góra
 588. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Serafin-Jóźwiak J., Wstępne wyniki leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego współistniejącego z niedosłuchem odbiorczym u dzieci, XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 3-5 IV 1997, Słok k. Bełchatowa
 589. Skarżyński H., Otitis media secretoria – najważniejsze problemy kliniczne, XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 3-5 IV 1997, Słok k. Bełchatowa
 590. Skarżyński H., Puzio J., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu otolaryngolog wiedzieć powinien, XIX Ogólno Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTOL, 12-14 X 1997, Czerniejewo
 591. Skarżyński H., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu lekarz wiedzieć powinien, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wczesne wykrywanie, diagnostyka oraz leczenie niedosłuchów u dzieci”, 14 X 1997, Legnica
 592. Skarżyński H., Senderski A., Model badań przesiewowych słuchu noworodków i niemowląt, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wczesne wykrywanie, diagnostyka oraz leczenie niedosłuchów u dzieci”, 14 X 1997, Legnica
 593. Skarżyński H., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu lekarz wiedzieć powinien, I Seminarium „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci”, 25 X 1997, Opole
 594. Skarżyński H., Senderski A., Model badań przesiewowych słuchu noworodków i niemowląt, I Seminarium „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci”, 25 X 1997, Opole
 595. Skarżyński H., Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce, Sympozjum „580 lat działalności medycznej w Sieradzu”, 17 IX 1997, Sieradz
 596. Skarżyński H., Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce, II Seminarium firmy WIDEX, 3-5 X 1997, Duszniki Zdrój
 597. Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe, I Kongres PSPS, 10-12 XI 1997, Kiekrz k. Poznania
 598. Czyżewski A., Kostek B., Lorens A., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, IV Sympozjum z Elektroakustyki, 8-9 X 1996, Czerniejewo
 599. Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Lorens A., Mueller-Malesińska M., Kwalifikacje pacjentów do wszczepów ślimakowych. (plakat) XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 1966, Wrocław
 600. Geremek A.,. Skarżyński H., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Lorens A., Mueller-Malesińska M., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Wszczepy ślimakowe u pacjentów w wieku podeszłym, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzytswa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 1996,Wrocław
 601. Fruba J., Skarżyński H., Krzeska-Malinowska J., Tomaszewska E., Rekonstrukcje ucha zewnętrznego w mikrocjach, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 1996, Wrocław
 602. Geremek A., Lorens A., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Zawadzki R., Skarżyński H.,Protokół kwalifikacyjny pacjentów do operacji wszczepów ślimakowych. (Wykład na zaproszenie), II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Leczenie i rehabilitacja uszkodzeń słuchu”, Sekcja Audiologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 21 – 22 XI 1996, Słok k./Bełchatowa
 603. Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Geremek A., Zagrodzka J., Skarżyński H., Wyniki aparatowania niedosłyszącej młodzieży i dorosłych, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 1996 Wrocław
 604. Niemczyk K., Skarżyński H., Leczenie kieszonek retrakcyjnych – doniesienie wstępne, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 1996, Wrocław
 605. Niemczyk K., Skarżyński H., Metody przedstawiania wyników tympanoplastyk, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 1996, Wrocław
 606. Skarżyński H., Maniecka-Aleksandrowicz B., Grabias S., Zaburzenia słuchu, głosu i mowy – klasyfikacje. Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 18-21 IX 1996, Wrocław
 607. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Wyniki ossikuloplastyk w leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha środkowego., XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – 18-21 IX 1996, Wrocław
 608. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Zastosowane materiałów biokompatybilnych w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha. XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 18-21 IX 1996, Wrocław
 609. Skarżyński H., Wojnarowska-Kulesza W., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Problemy w leczeniu otosklerozy wieku podeszłego. XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 18-21 IX 1996, Wrocław
 610. Skarżyński H., Wojnarowska-Kulesza W., Niemczyk K., Miszka K., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Zawadzki R., Protezowanie czy leczenie operacyjne w wybranych przypadkach przewlekłego zapalenia ucha środkowego, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 18-21 IX 1996, Wrocław
 611. Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce. Spotkanie Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały konferencyjne, 10 V 1996, Łódź
 612. Skarżyński H., Stan obecny, perspektywy i znaczenie programu implantów ślimakowych dla współczesnej audiologii i otochirurgii, I Zjazd i X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Materiały konferencyjne, 9 VI 1995, Solina
 613. Skarżyński H., Niemczyk K., Mueller-Malesińska M., Porażenie nerwu VII o niejasnej etiologii, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, Materiały konferencyjne, 20 VI 1995 Warszawa
 614. Skarżyński H., Matejuk-Studzińska E., Chustecki A., Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego współistniejące z niedosłuchem odbiorczym, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, Materiały konferencyjne, 20 VI 1995, Warszawa
 615. Mueller-Malesińska M., Piotrowski J., Skarżyński H., Nagła głuchota obustronna u dziecka w wieku szkolnym, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, Materiały konferencyjne, 20 VI 1995, Warszawa
 616. Skarżyński H., Prezentacja Programu “Pomoc dla Osób Niesłyszących w Polsce”, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, Materiały konferencyjne, 18-19 II 1994, Serock
 617. Skarżyński H., Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu nt., Protezowanie i rehabilitacja małego dziecka, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, Materiały konferencyjne, 18-19 II 1994, Serock
 618. Skarżyński H., Organizacja raportu nt. „Stan potrzeb osób z uszkodzeniami słuchu w Polsce”, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, Materiały konferencyjne, 18-19 II 1994, Serock
 619. Skarżyński H., Niemczyk K., Dekompresja nerwu twarzowego, FRM 1994, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, Materiały konferencyjne, 18-19 II 1994, Serock
 620. Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Odtworzenie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego, film naukowo-szkoleniowy, FRM 1994, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, Materiały konferencyjne, 18-19 II 1994, Serock
 621. Skarżyński H., Przedstawienie programu implantów ślimakowych w Polsce, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
 622. Skarżyński H., Informacje dotyczące realizacji programu Pomoc dla Osób Niesłyszących w Polsce, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
 623. Skarżyński H., Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu nt. „Doświadczenia i błędy w aparatowaniu małego dziecka z uszkodzeniem słuchu”, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
 624. Skarżyński H., Informacje dotyczące realizacji programu Pomoc dla Osób Niesłyszących w Polsce, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
 625. Skarżyński H., Wybrane problemy programu implantów ślimakowych, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt. „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
 626. Skarżyński H., Problemy w diagnostyce i dobieraniu aparatów słuchowych u dzieci, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt. „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, Materiały konferencyjne, 22-24 IV 1994, Serock
 627. Geremek A., Góralówna M., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H., Efekty wczesnego aparatowania, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 628. Wojewódzka B., Musiał I., Geremek A., Posłuszna-Owcarz M., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Szuchnik J., Wrażenia słuchowe po zastosowaniu wszczepu ślimakowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 629. Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Skarżyński H., Kochanek K., Logoped – specjalny program komputerowy służący do rehabilitacji słuchu, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 630. Skarżyński H., Matejuk-Studzińska E., Balcerzak J., Niemczyk K., Rehabilitacja pooperacyjna czy protezowanie w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 631. Skarżyński H., Peeters S., Żarowski A., Offeciers F.E., Speech coding strategies in cochlear implants, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 632. Żarowski A., Govaerts P., Peeters S., Skarżyński H., Impedance of microelectrodes in tissue fluid as a crucial parameter of safety of physiological electrostimulation, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 633. Skarżyński H., Szuchnik J., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Piotrowski J., Rehabilitacja słuchu przy pomocy programu komputerowego “Logoped” (film), FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 634. Mueller-Malesińska M., Góralówna M., Szuchnik J., Geremek A., Posłuszna-Owcarz M., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H., Przyczyny niepowodzeń w rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 635. Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Wojewódzka B., Posłuszna-Owcarz M., Góralówna M., Skarżyński H., Geremek A., Wyniki rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 636. Geremek A., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Piotrowski J., Wczesne aparatowanie głęboko niedosłyszącego dziecka, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 637. Geremek A., Hofman J., Sobotka L., Skarżyński H., Piotrowski J., Klasek O., Ustawienie procesora mowy, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 638. Skarżyński H., Piotrowski J., Szuchnik J., Wojewódzka J., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Klasek O., Rehabilitacja po wszczepieniu implantu ślimakowego, FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 639. Skarżyński H., Niemczyk K., Balcerzak J., Piotrowski J., Rekonstrukcja ucha środkowego po operacji radykalnej (film), FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Materiały zjazdowe, 25-28 V 1994, Szczecin
 640. Skarżyński H., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Rehabilitacja osób po wszczepieniu implantu ślimakowego, Sympozjum Naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Materiały zjazdowe, 26 IV 1994, Warszawa
 641. Skarżyński H., Niemczyk K., Becker C., Skarżyńska B., Doświadczenia własne w stosowaniu materiałów biokompatybilnych w chirurgii głowy, Sympozjum Naukowe Sekcji Implantologii Stomatologicznej, Komunikat zjazdowy, 8-10 IV 1994, Warszawa
 642. Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B.: Anatomia topograficzna kości skroniowej dla potrzeb chirurgicznych, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Komunikat zjazdowy, IX 1993, Olsztyn
 643. Skarżyńska B., Skarżyński H., Wysocki J.: Badania morfologiczne trąbki słuchowej, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Komunikat zjazdowy, IX 1993, Olsztyn
 644. Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Niemczyk K., Piotrowski J., Rehabilitacja dzieci i dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego (film), Sympozjum ORL, Komunikat zjazdowy, V 1993 Solina
 645. Niemczyk K., Skarżyński H.: Kieszonki retrakcyjne, Sympozjum ORL, Komunikat zjazdowy, V 1993, Solina
 646. Niemczyk K., Skarżyński H.: Tympanoplastyka – metody przedstawiania wyników czynnościowych Sympozjum ORL, Komunikat zjazdowy, V 1993, Solina
 647. Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych, Sympozjum ORL, Komunikat zjazdowy, V 1993, Solina
 648. Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Ossikuloplastyka, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Skarżyński H., Materia;ly zjazdowe, 1993, Augustów
 649. Skarżyński H., Góralówna M., Matejuk-Studzińska E., Geremek A., Tomaszewska E., Piotrowski J., Organizacja ośrodka badań wstępnych i opieki w “Cochlear Center” w Warszawie, I Konferencja Implantów Ślimakowych, Materiały konferencyjne, IX 1993, Serock
 650. Klasek O., Geremek A., Skarżyński H., Ustawienia procesora mowy, I Konferencja Implantów Ślimakowych, Materiały konferencyjne, IX 1993, Serock
 651. Skarżyński H., Peeters S., Żarowski A., Offeciers F.E., Speech coding strategies in cochlear implants, I Konferencja Implantów Ślimakowych, Materiały konferencyjne, IX 1993, Serock
 652. Żarowski A., Govaerts P., Peeters S., Skarżyński H., Impedance of microelectrodes in tissue fluid as a crucial parameter of safety of physiological electrostimulation, I Konferencja Implantów Ślimakowych, Materiały konferencyjne, IX 1993, Serock
 653. Skarżyński H., Zawadowski J., Niemczyk K., Balcerzak J., Drenaż zewnętrzny w przewlekłym, wysiękowym zapaleniu ucha Środkowego, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Materiały konferencyjne, 1990, Łódź
 654. Skarżyńska B., Skarżyński H., Deszczyńska H., Lisicka M., Połączenia chłonno-żylne na szyi, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Komunikat zjazdowy, 1989, Katowice-Kozubnik
 655. Niemczyk K., Skarżyński H., Śladowski D., Zawadowski J., Skarżyńska B., Balcerzak J., Unerwienie mięśnia napinacza błony bębenkowej, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Komunikat zjazdowy, 1989, Katowice-Kozubnik
 656. Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Zawadowski J., Deszczyńska H., Anatomia systemu nerwowego krtani w ocenie makroskopowej, mikroskopowej i histomorfologicznej, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały konferencyjne, 1989, Katowice-Kozubnik
 657. Deszczyńska H., Skarżyńska B., Nowak M., Skarżyński H., Sieć chłonna błony śluzowej języka, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały konferencyjne, 1989, Katowice-Kozubnik
 658. Skarżyński H., Skarżyńska B., Zawadowski J., Krauze R.. Niemczyk K., Sieć chłonna błony śluzowej zachyłka gruszkowatego, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego 1989, Katowice-Kozubnik
 659. Niemczyk K., Skarżyński H., Śladowski D., Zawadowski J., Skarżyńska B., Balcerzak J., Topografia włókien nerwu VIII w tylnym dole czaszki, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały konferencyjne, 1989, Katowice-Kozubnik
 660. Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Zawadowski J., Balcerzak J., Możliwości badania układu chłonnego w warunkach śród operacyjnych XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały konferencyjne, 1989, Katowice-Kozubnik
 661. Janczewski G., Skarżyński H., Wybrane problemy w leczeniu raka gardła dolnego, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, Komunikat zjazdowy, 1988, Poznań
 662. Skarżyński H., Kukwa A., Jegliński W., Osuch-Wójcikiewicz E., Krauze R., Niemczyk K., Wykrywanie wczesnych zaburzeń keratynizacji nabłonka, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, Komunikat zjazdowy, 1988, Poznań
 663. Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Jegliński W., Lisicka M., Teoretyczne i praktyczne możliwości śródoperacyjnej oceny układu chłonnego, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, Komunikat zjazdowy, 1988, Poznań
 664. Kukwa A., Bochenek W., Szlenk Z., Skarżyński H., Guzy szczytu piramidy, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, Komunikat zjazdowy, 1988, Poznań
 665. Skarżyńska B., Nowak M., Skarżyński H., Kukwa A., Budowa sieci chłonnej krtani w okolicy głośni, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały zjazdowe, 1986, Warszawa
 666. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Budowa sieci chłonnej tchawicy i okolicy podgłośniowej krtani, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały zjazdowe, 1986, Warszawa
 667. Kukwa A., Skarżyński H., Ryba M., Nowak M., Szlenk Z., Anatomia topograficzna części nosowej gardła i podstawy czaszki, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały zjazdowe, 1986, Warszawa
 668. Kukwa A., Skarżyński H., Jóźwik I., Pagacz I., Ryba M., Czarnecka E., Badania nad unaczynieniem nerwu twarzowego, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały zjazdowe, 1986, Warszawa
 669. Deszczyńska H., Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Badania układu chłonnego języka, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały zjazdowe, 1986 Warszawa
 670. Skarżyński H., Skarżyńska B., Kukwa A., Nowak M., Zmiany w sieci naczyń chłonnych krtani spowodowane atrofią lub hypertrofią błony śluzowej, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Materiały zjazdowe, 1986 Warszawa
 671. Opolski G., Kukwa A., Skarżyński H., Słomka K., Wpływ bezdechu sennego na występowanie zaburzeń rytmu XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Materiały zjazdowe, 1986 Lublin
 672. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyński B., Pagacz I., Badania układu chłonnego krtani po napromieniowaniu, III Konferencja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Materiały zjazdowe, 1985, Wrocław