Działalność naukowa, kliniczna i wdrożeniowa

Home / Działalność / Działalność naukowa, kliniczna i wdrożeniowa

Wrz 7, 2015

0

Działalność naukowa, kliniczna i wdrożeniowa

Działalność - chronologicznie
2018 r.

pierwsze w Polsce wszczepienie implantu słuchowego typu Cochlear OSIA OSI100

2017 r.

pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja wszczepienia implantu ślimakowego HiRes Ultra z nową prostą elektrodą HiFocus SlimJ

2017 r.

pierwsze w świecie wszczepienie implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler

2015 r. pierwsze w Polsce wszczepienie nowej generacji implantu ślimakowego typu SYNCHRONY, pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego
2014 r.

pierwsze w Polsce wszczepienie implantu ucha środkowego Cochlear™ MET®

2013 r. pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego Baha® 4 Attract System
1996 – 2012 r. autor i współautor ponad 100 różnych, nowych procedur klinicznych
2012 r. opracowanie nowej klasyfikacji częściowej głuchoty wg. Skarżyńskiego
2012 r. pierwsza ocena drogi słuchowej w częściowej głuchocie z wykorzystaniem metody fMRI
2012 r. pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE, początek programu leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego
2012 r. wdrożenie najnowszego systemu implantu ucha środkowego CODACS (jeden z 5 pierwszych ośrodków na świecie)
2011 – 2012 r. opublikowanie i przedstawienie na kongresach kontynentalnych w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Pd., Australii i Nowej Zelandii, najnowszej kompleksowej metody leczenia częściowej głuchoty i pierwszej w świecie klasyfikacji PDT
2011 r. koordynacja działań w zakresie „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w Radzie UE w obszarze zdrowia publicznego, w wyniku którego dn. 2 grudnia 2011 przyjęta została w Brukseli Konkluzja Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”
2011 r. zainicjowanie i doprowadzenie do przyjęcia Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” oraz Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”
2011 r. opracowanie i wdrożenie metod obrazowania funkcjonalnego i elektrofizjologicznych w badaniach słuchu pacjentów z częściową głuchotą
2011 r. opracowanie programu powszechnych badań pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym
2010 r. organizacja i uruchomienie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii
2010 r. opracowanie i wdrożenie nowej klasyfikacji uszkodzeń słuchu i leczenia niedosłuchów różnego typu przy wykorzystaniu stymulacji elektrycznej i akustycznej
2010 r. przedstawienie pierwszej w świecie skali PDT wg. Skarżyńskiego
2009 r. prezentacja nowej koncepcji leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment)
2009 r. prezentacja nowej elektrody SRA i pierwsze w świecie pokazowe wszczepienie podczas Kongresu Europejskiego; pierwsze w Polsce zastosowanie systemu aparatu i implantu typu Hybryd
2009 r. opracowanie systemu SPS-S do stymulacji percepcji sensorycznej (metoda Skarżyńskiego)
2009 r. współautor opracowania pierwszego w świecie urządzenia „Platforma Badań Zmysłów” do oceny uszkodzeń słuchu, mowy i wzroku w nadaniach przesiewowych
2009 r. wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, nowej elektrody (Cochlear – SFA/CI-422 zaprojektowanej przez Skarżyńskiego)
2008 r. opracowanie pierwszego w świecie systemu stałego, zdalnego nadzoru nad działaniem i możliwością ustawiania implantu ślimakowego u pacjentów przez internet – telefitting
2008 r. opracowanie nowej w skali światowej metody leczenia ubytków słuchu przez bezpośrednią stymulację błony okienka okrągłego przy pomocy implantów ucha środkowego
2008 r. kierownik zespołu, który dokonał pierwszego w świecie wszczepienia implantu słuchowego po obu stronach pnia mózgu
2006 r. opracowanie i wdrożenie nowej metody z zastosowaniem bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego przez implant ucha środkowego typu Vibrant
2005 – 2006 r. opracowanie bezkontaktowego aparatu słuchowego dla niemowląt
2005 – 2006 r. opracowanie miniaturowego audiometru skriningowego o nazwie „Kuba-AS”
2005 – 2006 r. opracowanie metody maskowania ultradźwiękowego szumów usznych
2005 – 2006 r. opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantu ślimakowego – PDCI u dzieci i dorosłych
2005 r. opracowanie nowego urządzenia do powszechnych badań przesiewowych słuchu – Audiometr S
2005 r. współautor pierwszego połączenia implantu i aparatu słuchowego w jednym uchu (Duet)
2004 r. 27 września – pierwsza w świecie operacja dziecka z częściową głuchotą (PDT-EC)
2004 r. opracowanie i wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, metody leczenia częściowej głuchoty u dzieci jako elektrycznego dopełnienia normalnego słuchu
2004 r. opracowanie nowego programu telemedycznego: Domowa Klinika Rehabilitacji
2003 r. pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu do ucha środkowego
2002 r. 12 lipca pierwsza w świecie operacja wszczepienia implantu ślimakowego u dorosłego pacjenta z częściową głuchotą (jako elektryczne dopełnienie normalnego słuchu na niskich częstotliwościach (PDT-EC))
2002 r. opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty u dorosłych (PDT – Partial Deafness Treatment) wg. metody 6. kroków Skarżyńskiego z wykorzystaniem drogi przez okienko okrągłe
2002 r. opracowanie nowych narzędzi diagnostycznych – Audiometr Kuba-mikro
2001 r. opracowanie nowych, oryginalnych sposobów chirurgii rekonstrukcyjnej ucha  środkowego z zastosowaniem materiałów alloplastycznych (jonomery szklane)
2001 r. rozpoczęcie nowych form telelmedycyny – telekonsultacje
2000 r. przedstawienie wyników 3- letnich obserwacji zachowania resztek słuchowych u dzieci i dorosłych (Antwerpia – ESPCI, Berlin – EUFOS)
2000 r. współautor pierwszych świecie badań słuchu, wzroku i mowy prowadzonych przez internet
2000 r. współautor oryginalnego w skali światowej programu powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez internet i pierwszych na dużą skalę badań epidemiologicznych
1999 – 2003 r. opracowanie oryginalnych w skali światowej programów z zakresu telemedycyny „Słyszę…”, „Mówię…”, „Widzę…”, „Tinnitus” oraz narzędzi i aparatury do diagno­styki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy
1998 r. opracowanie programu wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków
1998 r. wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty i zmian nowotworowych za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu
1997 r. wdrożenie w Polsce nowego programu leczenia wad wrodzonych uszu i nowej klasyfikacji efektów – klasyfikacja Skarżyńskiego
1997 r. opracowanie „skali Skarżyńskiego” dla potrzeb oceny wad wrodzonych ucha zewnętrznego
1995 – 1998 r. rozpoczęcie w Polsce powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków i niemowląt – opracowane procedury postępowania dla Ministerstwa Zdrowia
1995 r. wprowadzenie do medycyny krajowej nowych materiałów – jonomerów szklanych do chirurgii rekonstrukcyjnej ucha
1994 r. organizacja programu wczesnego aparatownia małych dzieci (od 2 roku życia) z wadami słuchu
1994 r. organizacja i realizacja Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce
1993 r. opracowanie, w języku polskim, programu rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego
1992 r. wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych

 

Projekty badawcze - Kierownik i uczestnik projektów badawczych (grantów naukowych), projektów celowych, krajowych i międzynarodowych
 • promotor grantu PRELUDIUM „Plastyczność pierwszorzędowej, drugorzędowej i asocjacyjnej kory słuchowej u osób z częściową głuchotą korzystających z systemu stymulacji elektro-akustycznej ” (kierownik: K. Cieśla; 2012-2016)
 • Projekt w ramach Programu STRATEGMED pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)”, INNOSENSESTRATEGMED1/248664/7/NCBR/2014
 • Krajowy projekt badawczo-rozwojowy: Opracowanie nowych technologii urządzeń wszczepialnych wspomagających proces słyszenia, Program InnoTech, INNOTECH-k1/IN1/31/158446/NCBR/12 (2012-2014)
 • Międzynarodowy projekt badawczy:C-DACS ID w przypadkach znacznej lub głębokiej utraty słuchu typu mieszanego CEL5318 (2012-2014)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Clinical assessment of Scalability Platform in cochlear implant system fitting (2012-2014)
 • Autor koncepcji i wykonawca projektu: „Światowe Centrum Badań i Leczenia Częściowej Głuchoty” (obecna nazwa: Światowe Centrum Słuchu), nr POIG 02.01.00-14-049/09 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” (2008-2012)
 • Przewodniczący grupy roboczej EFAS Working Group on SHS (School and pre-school age Hearing Screening) (2012)
 • Pomysłodawca i wykonawca projektu: „Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych.”, nr POIG.02.03.00-00-009/09 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 – Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki (2009-2011)
 • Pomysłodawca i wykonawca projektu: „Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej”, nr PL0384 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Priorytet 5 – Opieka Zdrowotna i Opieka nad Dzieckiem (2009-2011)
 • Inicjator i koordynator działań w zakresie „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji w obszarze zdrowia publicznego (2011)
 • Inicjator i koordynator „Europejskiego Konsensusu Naukowego nt. badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” – podpisanego przez przedstawicieli 26 krajów zrzeszonych w Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (2011)
 • Inicjator i koordynator „Europejskiego Konsensusu Naukowego nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” – podpisanego przez liderów europejskich środowisk audiologów i foniatrów, terapeutów mowy oraz okulistów (2011)
 • Pomysłodawca i wykonawca projektu „Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu”, nr POIG.02.03.00-00-006/08 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 – Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki (2008-2010)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Multi-Center, Retrospective Review of Hearing Preservation with a Deeply Inserted 31 mm Electrode Array (2010)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Evaluation of safety and surgical experience of cochlear implantation in adults and children implanted with the concerto and concerto pin cochlear implant (2010)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Research into BAHA applications for children of school age with single sided sensorineural hearing loss (SSD), both applied and congenital, as compared to CROSS hearing aids (2006–2009)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Remote fitting of Nucleus Cochlear Implant System (2006–2011)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Research and development of custom-made electrodes for patients with functioning residual hearing (2006–2008)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Investigation of the preservation of residual hearing using contour nucleus electrode (2006–2008)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Clinical evaluation of the Nucleus Straight Research Array (SRA) cochlear implant – adults (2009–2011)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Clinical evaluation of the Nucleus Straight Research Array (SRA) cochlear implant – children (2011)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Remediation of Hearing Loss W ramach 6 Projektu Ramowego UE (2007–2010)
 • Nowe metody analizy emisji otoakustycznych i słuchowych potencjałów wywołanych (2008, 2009, 2010)
 • Nowe metody analizy emisji otoakustycznych i słuchowych potencjałów wywołanych (2007)
 • Zależność między obiektywnymi i subiektywnymi metodami oceny przetwarzania słuchowego (2009)
 • Telemetria Odpowiedzi Neuronalnych (Auditory Nerve Response Telemetry – ART)  (2010)
 • Krajowy projekt badawczy: Zależność między obiektywnymi i subiektywnymi metodami oceny przetwarzania słuchowego, uczestnik projektu (2009)
 • Krajowy projekt badawczy: Nowe metody analizy emisji otoakustycznych i słuchowych potencjałów wywołanych, uczestnik projektu (2008, 2009, 2010)
 • Międzynarodowy projekt badawczy: AHEAD III – Assesment of hearing in the elderly: Aging and degeneration – Integration through immediate intervention, uczestnik projektu (2007, 2008, 2009, 2010)
 • Projekt promotorski 2 P05E 109 28: Problemy w kształtowaniu tożsamości macierzyńskiej u słyszących matek młodzieży głuchej i ich znaczenie dla rozwoju osobowej tożsamości tej młodzieży (2005–2007)
 • Projekt promotorski 3 T11E 036 28: Ocena przydatności klinicznej cyfrowego korektora mowy u pacjentów jąkających się (2005–2007)
 • Projekt badawczy KBN Nr 7 T11E 051 20: Nowe metody obiektywnej diagnostyki narządu słuchu z wykorzystaniem telemetrii odpowiedzi neuronalnej (NRT) i pomiarów elektrycznie wywołanego odruchu strzemiączkowego (2001–2002)
 • Projekt badawczy KBN Nr 6PO5C 050 21: Badania elektrofizjologiczne adaptacji słuchowej z zastosowaniem techniki bardzo szybkiej stymulacji (2001)
 • Projekt badawczy KBN Nr 4PO5C 05512: Ocena możliwości elektrycznych drogi słuchowej przy użyciu testu elektrostymulacji (1997)
 • Projekt badawczy KBN Nr 1342/T11/98/15: Nowe algorytmy cyfrowych protez słuchu i metody dopasowania aparatów słuchowych (1998–2000)
 • Projekt badawczy KBN Nr 5POE 142 18: Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z wrodzonymi zakażeniami grupy TORCH oraz nabytymi w okresie noworodkowo-niemowlęcym (1999–2001)
 • Projekt badawczy KBN Nr 8 T11E 03310: Nowe metody diagnostyki i terapii uszkodzeń słuchu z wykorzystaniem technologii cyfrowego przetwarzania sygnału fonicznego (1996)
 • Projekt badawczy KBN nr PBZ 28/03: zamawiany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Opracowanie ujednoliconego programu badań przesiewowych noworodków pod kątem występowania wad słuchu (1996–1998)
 • Projekt celowy KBN Nr PO5C 009 96C/3129: Utworzenie Centrum Szumów Usznych, w ramach którego prowadzone są prace badawczo-rozwojowe pn. „Opracowanie programu postępowania u osób z szumami usznymi i hyperacusis” (1997–2000)
 • Projekt celowy KBN Nr 88651 95C/2307: System do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (1996)
 • Międzynarodowy projekt badawczy Nr ERBCIPDCT 930148: Concerted Action on Otoemissions (1996)
Patenty krajowe i międzynarodowe
 • Skarżyński H., Czyżewski A., Nowa metoda terapii psycho-audio-lingwistycznej (Metoda SPS – Metoda Stymulacji Percepcji Sensorycznej Skarżyńskiego) (2010)
 • Skarżyński H., Czyżewski A.: A portable audio device, a system and a way of exercising aural acuity, PCT application No. P 387631 (2009)
 • Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B.: Bezkontaktowy aparat słuchowy, Zgłoszenie patentowe nr P. 381794 (2007)
 • Kochanek K., Skarżyński H., Pietraszek S., Żebro M., Smurzyński J., Mazur J.: Urządzenie do badań przesiewowych słuchu. Nr zgłoszenia do UPRP: P 356 571 (2005)
 • Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Mazur J.: Method of testing hearing by means of personal computers. International Application Published Under the Patent Cooperation Treaty, No WO 00/64350 (2002)
 • Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B.: Method and system for the diagnostics and rehabilitation of Tinnitus patients. International Application Published Under the Patent Cooperation Treaty, No WO 02/42986 A1 (2002)
 • Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B.: Therapy system and device for speech articulation. International Application Published Under the Patent Cooperation Treaty, No WO 02/39423 A1 (2002)
 • Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Szaflik J.: Visual screening tests by means of computers. International Application Published Under the Patent Cooperation Treaty, No WO 02/39754 A1 (2002)
 • Skarżyński H.: Zagłębnik do leczenia zatok nosa. Nr W – 96421. Patent krajowy
 • Skarżyński H., Czyżewski A.: Sposób dokonywania pomiarów audiometrycznych przy wykorzystaniu komputera oraz układ do tego celu. Patent krajowy (2001)
 • Skarżyński H.: Rurka z tworzyw sztucznych do tracheostomii. Nr W – 96424. Patent krajowy (2000)
 • Skarżyński H. Protezka do rekonstrukcji układu transmisyjnego w uchu środkowym. Nr W – 96425. Patent krajowy (2000)
 • Skarżyński H.: Ceramiczne protezki słuchowe. Patent krajowy (2000)
 • Przyrząd do tamowania krwotoków z jamy nosowej. Nr W – 92162. Patent krajowy (1999)