147 Konferencja American Otological Society w Las Vegas

Home / Aktualności / 147 Konferencja American Otological Society w Las Vegas

147 Konferencja American Otological Society w Las Vegas

American Otological Society to najstarsze towarzystwo otologiczne w Stanach Zjednoczonych. Ma już prawie 150-letnią historię – inauguracyjne spotkanie tego Towarzystwa miało miejsce w Ocean House, Newport 22 lipca 1868 roku. Wtedy to 9 członków założonego wcześniej American Ophthalmological Society (Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego) podjęło decyzję o stworzeniu grupy, która miała skupić się na problemach związanych z narządem słuchu. Od tamtej pory American Otological Society corocznie organizuje spotkania naukowe.

W tym roku, na 147. już konferencji AOS, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu był reprezentowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego z zespołem. Dwa lata temu, podczas konferencji AOS w San Diego prof. Skarżyński został uroczyście powołany na członka – korespondenta tego towarzystwa. Jest on pierwszym Polakiem w tym elitarnym gronie oraz jednym z kilkunastu obcokrajowców. Podczas jednej z sesji, na której prezentowano wyłącznie prace oryginalne, nigdzie wcześniej nieprzedstawiane i niepublikowane, uczestnicy konferencji AOS mogli zapoznać się z wynikami badań, jakie przeprowadzono w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu nad możliwościami wszczepiania implantów słuchowych do ucha środkowego. Głęboki niedosłuch typu mieszanego jest dużym problemem współczesnej audiologii i otochirurgii. W wielu przypadkach dostępne sposoby leczenia nie dają satysfakcjonujących wyników. Zdarza się, że zarówno chirurgiczne, jak i nieinwazyjne metody są niewystarczające lub niemożliwe do zastosowania. W perspektywie – jak wynika z badań prowadzonych w Instytucie – nowy model implantu ślimakowego CODACS może okazać się skuteczną alternatywą dla powszechnie stosowanych rozwiązań leczenia tego typu głuchoty. Zespół Instytutu przedstawił wyniki audiologiczne pięciu pacjentów z głębokim niedosłuchem typu mieszanego – to część pierwszej w świecie dwudziestoosobowej grupy, która otrzymała szansę takiego leczenia. Przedstawiono zarówno wyniki uzyskane w ramach wieloośrodkowego badania klinicznego zakładającego obserwację pacjentów przez 6 miesięcy, jak i wyniki odległe uzyskane w ciągu 18 miesięcy po wszczepieniu systemu CODACS. Ocena audiologiczna objęła audiometrię impedancyjną i tonalną, przeprowadzono także testy słów jednosylabowych w szumie i ciszy oraz adaptacyjne testy zdaniowe w szumie. Dodatkowo testy wzbogacono o skalowanie głośności w wolnym polu przy użyciu bodźców wąskopasmowych o zadanej częstotliwości i amplitudzie, ocenianych z użyciem 50-punktowej skali głośności. U wszystkich pacjentów nastąpiła poprawa słuchu. U czterech z pięciu zaobserwowano znaczne polepszenie rozumienia mowy w ciszy oraz progu percepcji mowy (SRT) w szumie w porównaniu z wynikami uzyskanymi przed operacją przy użyciu konwencjonalnych aparatów słuchowych. Uzyskane rezultaty pozwalają stwierdzić, że nowy wszczepialny system CODACS może być alternatywą dla innych metod leczenia głębokiego niedosłuchu typu mieszanego.

Druga praca przedstawiona podczas konferencji AOS przez dr. med. Piotra H. Skarżyńskiego była poświęcona dyskusyjnemu zagadnieniu, jakim jest wpływ zmęczenia słuchowego na ośrodkowy oraz obwodowy układ nerwowy, a w szczególności na korę słuchowa oraz niższe poziomy drogi słuchowej. W omawianym badaniu wzięło udział 10 dorosłych o prawidłowym słuchu. W pierwszym etapie techniką rezonansu magnetycznego (fMRI) o mocy 3 Tesli rejestrowano aktywność mózgu badanych, stymulowanych dźwiękami wąskopasmowymi o częstotliwościach środkowych 1000 Hz oraz 4000 Hz. Podczas badania efektów zmęczenia słuchowego ochotnicy byli poddawani 15 min. ekspozycji na szum o natężeniu 95 dB SPL. Następnie stymulacja dźwiękami została powtórzona. Badania funkcjonalne (fMRI) przeprowadzono przy użyciu schematu SPARSE (sparse aquisition paradigm) – tzn. rejestracji obrazów z opóźnieniem.

W wyniku obciążenia słuchowego zarejestrowano zmniejszenie aktywności hemodynamicznej we wzgórzu. Zaobserwowano także efekt obciążenia słuchowego na korę słuchową, lecz nie był on istotny statystycznie. Podsumowując, badanie dowiodło, że efekt obciążenia słuchowego jest widoczny głównie we wzgórzu. Obszar ten odpowiada za wstępną ocenę bodźców zmysłowych, tym samym może wpływać na inne funkcje mózgowe. Tradycyjnie wszystkie prace zgłoszone na doroczne spotkanie American Otological Society biorą udział w konkursie. Komisja konkursowa składa się z „boardu” AOS, prezydenta AOS oraz osób, które wcześniej pełniły tę funkcję. To szacowne grono wyróżniło pracę dr. med. Piotra H. Skarżyńskiego i współpracowników, przyznając jej trzecie miejsce w konkursie. Warto zaznaczyć, że była to jedyna wyróżniona praca naukowa, której autorzy nie pochodzili ze Stanów Zjednoczonych.